Informes anuals d’avaluació FP per a l’ocupació

La Llei 30/2015 de 9 de setembre per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, respon a la finalitat d’afrontar els canvis que necessita el nostre model productiu per continuar impulsant el nostre creixement i generar llocs de treball estables i de qualitat. És necessari, per tant, desenvolupar un sistema de formació que promogui l’adquisició i actualització de coneixements per millorar l’ocupació dels treballadors, la millora de la competitivitat de les empreses i en definitiva, l’economia espanyola. Es determina en aquesta llei la necessitat de disposar de mecanismes d’avaluació permanent que permetin conèixer l’impact de la formació realitzada en l’accés i manteniment de l’ocupació, la millora de la qualificació dels treballadors, l’adequació de les accions formatives a les necessitats del mercat i l’eficiència dels recursos econòmics i mitjans emprats.

El capítol V d’aquesta Llei està dedicat als sistemes d’informació, avaluació i qualitat, on es recull la implantació d’un sistema integrat d’informació per garantir la traçabilitat de les accions formatives i la comparabilitat, la coherència i l’actualització permanent de tota la informació sobre formació professional. El seu article 21 es centra a l’avaluació de la formació en quant al seu impacte i eficiència. Amb aquesta finalitat el Servei Públic d’Ocupació Estatal amb els òrgans competents de les comunitats autònomes, elaboraran anualment un pla d’avaluació de la qualitat, l’impacte, l’eficàcia i l’eficiència del conjunt de la formació realitzada en l’accés i manteniment de l’ocupació, del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, i on les conclusions i recomanacions, han de donar lloc a les millores en el seu funcionament.

El Reial Decret 694/2017 de 3 de juliol de desenvolupament d’aquesta Llei 30/2015, i prèviament el Reial Decret Llei 4/2015 de 22 de març, per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral , disposa al seu article 2 la planificació i avaluació del sistema professional per a l’ocupació, i repeteix al punt 3 la obligatorietat de elaborar un pla anual d’avaluació.

Informes d’avaluació de la formació professional per a l’ocupació de les Illes Balears