Protecció de dades

Darrera actualització: maig 2024

Política de privacitat

1. INTRODUCCIÓ: TITULAR I RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades és el Govern de les Illes Balears, amb NIF S0711001H i amb domicili social al c. d’Aragó, 26, 1r E, 07006, Palma (Illes Balears), i el SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS, (d’ara en endavant SOIB) amb el domicili social al c. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta, Polígon de Son Rossinyol, 07009, Palma (Illes Balears), és l’administració que s’encarregarà de la gestió i l’aprofitament de les dades, i és la propietària i la titular d’aquest web (https://soib.es/), com també és la titular dels dominis web del CENTRE DE FORMACIÓ BLANCA DONA (https://blancadonasoib.es/) i el CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SOIB CENTRE DE LA MAR (https://centredelamar.com/).

Es faciliten les dades del propietari de la pàgina web:

Raó social: SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

NIF: S0711001H

Adreça postal: c. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta, Polígon de Son Rossinyol, 07009, Palma (Illes Balears)

Adreça electrònica: protecciodades@soib.caib.es

Telèfon: 971 177 900

Objecte principal: té com a finalitat principal planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació. Té les funcions assignades d’informar, orientar i dur a terme la intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional.

Us informam que podeu contactar amb el delegat de protecció de dades al c. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta, Polígon de Son Rossinyol, 07009, Palma (Illes Balears) o a l’adreça de correu electrònic següent: protecciodades@soib.caib.es

2. PROTECCIÓ DE DADES. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament del SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB), i és l’administració l’encarregada de la gestió de les dades i el Govern de les Illes Balears n’és el responsable del tractament.

Podreu disposar de totes les activitats de tractament del SOIB amb les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores en l’arxiu següent:

3. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

El SOIB informa a les persones usuàries que podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el responsable del tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d’accés: és el dret de la persona usuària a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi fet o faci, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions executades o que s’hi preveuen.

Dret de rectificació: és el dret de la persona afectada que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb la informació que es trobi sota el control del SOIB, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de la persona usuària.

Dret a la limitació de tractament: és el dret que es limitin els caps del tractament prevists de forma original pel responsable del tractament.

Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de la persona usuària, a excepció del que preveu el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que en determinin l’obligatorietat de la conservació, en temps i forma.

Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que la persona usuària, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

Dret d’oposició: és el dret de la persona usuària que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del SOIB.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de fer el tràmit administratiu que es troba a la seu electrònica del GOIB (Govern de les Illes Balears) al qual podrà accedir a través d’aquest enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3960058

En la secció de tràmits, trobarà el model de sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un clic al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d’aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració Autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

La sol·licitud ha d’anar dirigida al SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB).

Finalment, us informam que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tengueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

El SOIB es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscs que acompanyen els tractaments realitzats i indicats en l’apartat dels termes i les condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Avís legal

1. INTRODUCCIÓ: TITULAR I RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades és el Govern de les Illes Balears, amb NIF S0711001H i amb domicili social al c. d’Aragó, 26, 1r E, 07006, Palma (Illes Balears), i el SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS, (d’ara en endavant SOIB) amb el domicili social al c. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta, Polígon de Son Rossinyol, 07009, Palma (Illes Balears), és l’administració que s’encarregarà de la gestió i l’aprofitament de les dades, i és la propietària i la titular d’aquest web (https://soib.es/), com també és la titular dels dominis web del CENTRE DE FORMACIÓ BLANCA DONA (https://blancadonasoib.es/) i el CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SOIB CENTRE DE LA MAR (https://centredelamar.com/).

Es faciliten les dades del propietari de la pàgina web:

Raó social: SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

NIF: S0711001H

Adreça postal: c. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta, Polígon de Son Rossinyol, 07009, Palma (Illes Balears)

Adreça electrònica: protecciodades@soib.caib.es

Telèfon: 971 177 900

Objecte principal: té com a finalitat principal planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació. Té les funcions assignades d’informar, orientar i dur a terme la intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional.

Us informam que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades al c. del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta, Polígon de Son Rossinyol, 07009, Palma (Illes Balears) o a l’adreça de correu electrònic següent: protecciodades@soib.caib.es

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web del SOIB confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web del SOIB, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web del SOIB proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari n’assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos pel SOIB per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel lloc web.
 • L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes pel SOIB contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

El SOIB no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que, en cap cas, examinarà o exercirà cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

El SOIB declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que s’hi poguessin derivar de la navegació. En conseqüència, el SOIB no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

4. MODIFICACIONS

El SOIB es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut d’https://soib.es/. Aquestes modificacions es podran fer a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El SOIB per si mateix o com a cessionari és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que s’hi contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del SOIB. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del SOIB.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del SOIB.

Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a l’ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del SOIB.

6. CERTIFICAT SSL (CAPA DE CONNEXIÓ SEGURA)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre el SOIB i l’usuari.

El SOIB disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per fer la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

7. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El SOIB es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència pertinents. El SOIB té el domicili a PALMA, ILLES BALEARS, Espanya.

Política de privacitat de xarxes socials

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS, d’ara en endavant SOIB, informa les persones usuàries, que ha creat un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, X (Twitter), YouTube i Instagram amb la finalitat principal de publicitar els seus serveis i esdeveniments.

L’usuari que disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada pel SOIB, mostrant així interès en la informació que es publicita a la xarxa, facilita el consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil per part de SOIB.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat. No existeix cap vincle entre SOIB i les xarxes socials per la qual cosa l’usuari acceptarà la seva política d’ús i condicions, una vegada hi accedeixi i en validi els avisos i termes i condicions en el procediment de registre.

1. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals disposau i que poden ser exercits davant el SOIB, d’acord amb el RGPD, s’han de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: és el dret de la persona usuària a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi fet o faci, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions duites a terme o previstes.
 • Dret de rectificació: és el dret de la persona afectada que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb la informació que es trobi sota el control del SOIB, per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació de tractament: és el dret que es limitin els caps del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de la persona usuària, a excepció del que preveu el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que en determinin l’obligatorietat de la conservació, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que la persona usuària hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de la persona usuària que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del SOIB.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, heu de fer el tràmit administratiu que es troba a la seu electrònica del GOIB (Govern de les Illes Balears) al qual podreu accedir a través d’aquest enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3960058

En la secció de tràmits, trobareu el model de sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals.

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un clic al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d’aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanent.

b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració Autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració Autonòmica.

c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’administració pública l’ha de requerir que l’esmeni i la presenti per via electrònica.

La sol·licitud ha d’anar dirigida al SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB).

Finalment, us informam que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

2. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

El SOIB ha de dur a terme les actuacions següents:
1. Accés a la informació pública del perfil.
2. Publicació al perfil de la persona usuària de tota aquella informació ja publicada a la pàgina del SOIB.
3. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
4. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de la persona usuària.
5. La persona usuària sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això, haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

3. PUBLICACIONS

La persona usuària, una vegada unida a la pàgina de SOIB, hi podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. La persona usuària, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, el SOIB es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de la persona usuària.

El SOIB no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat una persona usuària. L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres, per la qual cosa ella mateixa és la principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part del SOIB, però sí que romandran a la xarxa social.

4. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE, el SOIB es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscs que acompanyen els tractaments realitzats i indicats en l’apartat anterior, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

Així mateix, el SOIB informa que en el cas que la persona usuària introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en la política de privacitat.

5. CONSENTIMENT PER AL COMPLIMENT DE LA LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el SOIB sol·licitarà a la persona usuària, i aquesta prestar-ne el consentiment exprés perquè, si així ho vol, el SOIB pugui fer ús de les seves dades per tal d’enviar-li informació i publicitat, tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors del servei. El SOIB, amb l’objectiu de garantir la seguretat i la confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, a l’abast, per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades al SOIB.

6. POLÍTIQUES DE PRIVACITAT DE LES XARXES SOCIALS

A continuació, us proporcionam els enllaços amb les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials:

Política de galetes (cookies) del SOIB
 1. INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) vigent, el SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB), d’ara en endavant el SOIB, ha de complir amb l’obligació d’informar sobre les cookies que utilitza i les seves finalitats.

Aquest lloc web utilitza cookies i tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan l’usuari navega. Les cookies permeten a una pàgina web o plataforma, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

L’usuari pot modificar la configuració personalitzada des de la pestanya inferior en la navegació web.

 1. QUÈ ÉS UNA COOKIE?

Una cookie és un petit fitxer que s’envia juntament amb les pàgines d’aquest lloc web i que el teu navegador emmagatzema al disc dur del teu ordinador o un altre dispositiu. La informació emmagatzemada pot ser retornada als nostres servidors o als servidors de tercers adequats en una visita posterior.

 1. TIPOLOGIA, FINALITAT I FUNCIONAMENT

Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan la persona usuària tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat en el lloc web) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció de l’objectiu, les cookies poden classificar-se de la manera següent:

 • Estrictament necessàries (tècniques): són les imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o hi inicia sessió i s’utilitzen per a identificar-lo en el lloc web amb els objectius següents:
  • Mantenir l’usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu, si en un altre moment torna a accedir a aquest lloc web, seguirà identificat, de manera que en facilita la navegació sense haver de tornar a identificar-se.
  • Comprovar si l’usuari està autoritzat per a accedir a uns certs serveis o zones del lloc web.
 • De rendiment: s’utilitzen per a millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com, per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra feta en un carret de la compra.
 • De publicitat: són les que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:
  • Anònimes: només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el lloc web, amb independència de la persona usuària que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-la expressament.
  • Personalitzades: recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per personalitzar aquests espais publicitaris.
 • De geolocalització: aquestes cookies s’utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba la persona usuària quan accedeix a un servei del lloc web amb la finalitat d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.
 • Analítiques: recopilen informació sobre l’experiència de navegació de la persona usuària en el lloc web, normalment de manera anònima, encara que a vegades també permeten identificar de manera única i inequívoca la persona usuària amb la finalitat d’obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.
 1. INFORMACIÓ SOBRE EL TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZA EL SOIB
COOKIES DEL SOIB
COOKIE DURADA TIPUS
_ga 2 anys Analítiques
_ga_* 1 any Analítiques
cmplz_banner-status 1 any Tècnica / Funcional
cmplz_consented_services 1 any Tècnica / Funcional
cmplz_functional 1 any Tècnica / Funcional
cmplz_marketing 1 any Tècnica / Funcional
cmplz_policy_id 1 any Tècnica / Funcional
cmplz_preferences 1 any Tècnica / Funcional
cmplz_statistics 1 any Tècnica / Funcional
prli_click_* 1 any Analítiques
prli_visitor 1 any Analítiques

 

 1. CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES

Pots configurar les cookies que no siguin estrictament necessàries per a la navegació a través del panell de configuració. Tingues en compte que, si rebutges l’ús de les cookies, algun dels serveis del SOIB pot veure’s afectat.

A continuació, et proporcionam els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podràs modificar la configuració del teu navegador sobre l’ús de les cookies:

Pots consultar el reglament sobre les cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la Guia sobre l’ús de les cookies.

Per a conèixer més informació sobre el tractament de dades personals, et recomanam consultar el nostre apartat «Política de privacitat».

Registre d’Activitats de Tractament