Relació de convenis subscrits pel SOIB

L’article 21.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sense perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i acords.

La informació s’ha de mantenir disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari i també hi ha d’haver la informació referida a l’exercici immediatament anterior.

Convenis subscrits l'any 2024

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2024:

  1. Conveni de col·laboració entre l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a la cessió d’ús gratuïta d’instal·lacions al SOIB.

Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2024

Convenis subscrits l'any 2023

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2023:

  1. Conveni de col·laboració entre la Fundación ASIMA i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per a la cessió d’ús gratuïta d’instal·lacions al Centre Integrat de Formació Professional l’Embat.
  2. Addenda de pròrroga al Conveni de col·laboració entre la Fundación ASIMA i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per a la cessió d’ús gratuïta d’instal·lacions al Centre Integrat de Formació Professional l’Embat de 19 de gener de 2023.

Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el tercer quadrimestre de l’any 2023.

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2023:

  1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per organitzar una convocatòria anual de proves d’idiomes per a l’alumnat de formació professional per a l’ocupació dels centres propis del SOIB.

Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el segon quadrimestre de l’any 2023.

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2023:

  1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per organitzar una convocatòria anual de proves d’idiomes per a l’alumnat de formació professional per a l’ocupació dels centres propis del SOIB.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 8 maig de 2023, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2023.