Relació de convenis subscrits pel SOIB

L’article 21.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sense perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i acords.

La informació s’ha de mantenir disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari i també hi ha d’haver la informació referida a l’exercici immediatament anterior.

Convenis subscrits l'any 2023

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2023:

 1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per organitzar una convocatòria anual de proves d’idiomes per a l’alumnat de formació professional per a l’ocupació dels centres propis del SOIB.

Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el segon quadrimestre de l’any 2023.

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2023:

 1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per organitzar una convocatòria anual de proves d’idiomes per a l’alumnat de formació professional per a l’ocupació dels centres propis del SOIB.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 8 maig de 2023, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2023.

Convenis subscrits l'any 2022

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2022:

 1. Conveni entre la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a l’explotació de dades amb la finalitat de realitzar l’anàlisi de la inserció laboral dels universitaris de la UIB

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 23 de gener de 2023, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el tercer quadrimestre de l’any 2022

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2022:

 1. Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d’estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 5 de setembre de 2022, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el segon quadrimestre de l’any 2022

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2022:

 1. Conveni de col·laboració entre la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (CentreBit Menorca) i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Centre de la Mar) per a la utilització de l’espai d’experimentació industrial (FABLAB).
 2. Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears en relació al Pla de Formació Permanent per al Personal Empleat Públic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) corresponent als anys 2022-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 25 maig de 2022, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el primer quadrimestre de l’any 2022

Convenis subscrits l'any 2021

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2021:

 1. Acord de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i el servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per establir un protocol d’actuació per a la derivació de les persones menors d’edat i joves que estiguin complint una mesura de justícia juvenil al servei Soib Jove Orientació.
 2. Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a la prestació d’un servei d’assessorament per a l’autoocupació i l’emprenedoria.
 3. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per organitzar una convocatòria anual de proves d’idiomes per a l’alumnat de formació professional per a l’ocupació dels centres propis del SOIB.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 17 de gener de 2022, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el tercer quadrimestre de l’any 2021.

En el segon quadrimestre de l’any 2021 no es va subscriure cap conveni.

En el primer quadrimestre de l’any 2021 no es va subscriure cap conveni.

Convenis subscrits l'any 2020

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2020:

 1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per organitzar una convocatòria anual de proves per als alumnes de formació professional per a l’ocupació dels centres propis.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de Illes Balears pel qual s’aprova el Pla d’Actuació Plurianual 2019-2022 del Centre de Referencia Nacional de Nàutica de la família professional de transport i manteniment de vehicles en el àmbit de la formació professional.
 3. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2020.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 13 de gener de 2021, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el tercer quadrimestre de l’any 2020.

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2020:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2020.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2020.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 14 de setembre de 2020, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el segon quadrimestre de l’any 2020.

En el primer quadrimestre de l’any 2020 no es va subscriure cap conveni.

Convenis subscrits l'any 2019

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2019:

 1. Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la creació del Centre de referència Nacional a l’Àrea Professional de Nàutica de la família professional de transport i manteniment de vehicles en l’àmbit de la Formació Professional.
 2. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a la reforma d’un local situat al municipi de Santa Eulària des Riu per destinar-lo a oficina d’atenció al públic destinada al foment de l’ocupació.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 27 de gener de 2020, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el tercer quadrimestre de l’any 2019.

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2019:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2019.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2019.
 3. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2019.

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 13 de setembre de 2019.

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2019:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Fundació Universitat – Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per dur a terme el procés de selecció de candidats per incentivar la contractació de joves desocupats amb estudis superiors a les Illes Balears dins el Programa SOIB-JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 14 de maig de 2019.

Convenis subscrits l'any 2018
Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2018:
 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2018.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2018.
 3. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2018.

 

En el segon quadrimestre de l’any 2018 no es va subscriure cap conveni.

En el primer quadrimestre de l’any 2018 no es va subscriure cap conveni.

Convenis subscrits l'any 2017

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2017:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2017.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 16 de gener de 2018.

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2017:

 1. Conveni entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Centre Balears Europa per dur a terme una col·laboració en la selecció de persones becàries per fer pràctiques no laborals a l’oficina del Consorci a Brussel·les.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per dur a terme el procés de selecció de candidats per incentivar la contractació de joves desocupats amb estudis superiors a les Illes Balears dins el Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC.
 3. Conveni de col·laboració entre el SOIB i el Consell Insular de Formentera per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2017.
 4. Conveni de col·laboració entre el SOIB i el Consell Insular de Menorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2017.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), de 7 de setembre de 2017.

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2017:

 1. Conveni Marc de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la Fundació Telefònica per impulsar l’ocupació jove digital.
 2. Addenda al conveni  marc de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i Fundació Telefònica per impulsar l’ocupació jove digital.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Industria, president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), de 19 de maig de 2017.

Convenis subscrits l'any 2016

En el tercer quadrimestre de l’any 2016 no es va subscriure cap conveni.

Convenis subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2016:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i l’ONCE per afavorir la inserció laboral de persones desocupades amb discapacitat a les Illes Balears i inscrites a les oficines del Servei d’Ocupació de les lles Balears dins la plantilla de venedors dels productes de joc propis de l’ONCE.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i IC Serveis per la inserció laboral de persones amb discapacitat.
 3. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i l’empresa Carrefour Property España, SLU mitjançant el qual es fitxen els compromisos a assumir per cada part en l’àmbit de la intermediació laboral i la formació professional per a l’ocupació.
 4. Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Formentera per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2016.
 5. Conveni de col·laboració  amb el Consell Insular de Menorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2016.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Industria, president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), de 8 de setembre de 2016.

En el primer quadrimestre de l’any 2016 no es va subscriure cap conveni.

Convenis subscrits l'any 2015

Convenis subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2015:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2015.
 2. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2015.
 3. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i el Consell Insular de Formentera per executar els programes d’inserció laboral (processos d’acompanyament a l’ocupació) de la renda mínima d’inserció per a l’any 2015.

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Industria, president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), de 13 de gener de 2016.

En el segon quadrimestre de l’any 2015 no es va subscriure cap conveni.

Convenis subscrits en el primer quadrimestre de l’any 2015:

 1. Conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca en l’àmbit de la intermediació laboral, la formació i el foment i manteniment de l’ocupació de les persones majors de 45 anys.
 2. Acord de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes Balears i l’empresa Carrefour Property España, SLU mitjançant el qual es fixen els compromisos que ha d’assumir cada part en relació amb la gestió d’ofertes de feina per part del Servei d’Intermediació Laboral del SOIB. 

Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat, president del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), de 5 de maig de 2015.