Informació i ofertes del programa de foment de l’ocupació SOIB Reactiva 2023

Què és SOIB Reactiva 2023?

SOIB Reactiva 2023 és un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes.

Quines línies d’ajut té?

Línia 1. Dirigida a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys sense estudis superiors, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Línia 2. Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada i inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB.

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 6 mesos. Els projectes tindran una previsió d´inici a partir de l ‘1 de novembre de 2023 fins a l’1 de març de 2024.
Recorda que en casos de contractacions per substituir persones ja contractades dins aquesta convocatòria «SOIB Reactiva 2023», la durada dependrà dels mesos que quedin per subvencionar en relació a la totalitat del contracte ja iniciat.

Quins requisits s'han de complir?

Per accedir a la convocatòria «SOIB Reactiva 2023» és necessari complir determinats requisits: cada una de les línies de subvenció té criteris de participació propis. Sempre que es compleixin els requisits mínims, tindran prioritat les persones en les quals concorri alguna o diverses de les circumstàncies següents:

 • Les dones víctimes de violència masclista (*)
 • Les persones que resideixen al municipi de l’entitat local beneficiària de la subvenció. En el cas dels Consells Insulars i entitats dependents, tindran prioritat les persones residents a l’illa corresponent.
 • Les persones que tenen a càrrec menors o familiars dependents.
 • Les persones desocupades que estiguin realitzant un Itinerari Personalitzat d’Inserció amb el SOIB o amb les seves entitats col·laboradores, que l’hagin iniciat al menys 1 mes abans de la data en que l’oferta s’ha posat en difusió al web del SOIB.
 • Les persones que no hagin participat en els programes «SOIB Reactiva» anteriors.

 

(*) Si tens acreditada la condició de dona víctima de violència masclista, però no ho  has comunicat mai al SOIB o no reps atenció d’una orientadora de la Xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, has de fer una petició mitjançant el formulari 24·7 indicant REACTIVA i el número de l’oferta o les ofertes a les quals t’has presentat.

Línia 1. SOIB Reactiva 2023 adreçada a joves menors de 30 anys a l'atur.

Quins requisits i prioritats has de complir?

Has d’estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en el SOIB, ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i no tenir estudis superiors.

Tindran prioritat les persones joves menors de 30 anys que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Les persones joves tutelades d’entre 16 i 18 anys següents:
  – Que estiguin amb una mesura de guarda o tutela en acolliments residencials o familiars.
  – Que estiguin en els programes d’emancipació de la Direcció Insular d’Infància i Família o en els processos per accedir-hi.
  – Que estiguin sota una mesura de declaració de risc amb els recursos dels programes d’intervenció familiar en el domicili.
 • Les persones joves d’entre 18 i 30 anys que es trobin en procés d’autonomia personal que han estat objecte d’una mesura de protecció o de justícia juvenil.
Accedeix a les ofertes de la línia 1
Línia 2. SOIB Reactiva 2023 adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada.

Quins requisits i prioritats has de complir?

Estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB al menys 360 dies dels darrers 540, anteriors a la data en que l’oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB. Excepcionalment, en cas de mancança de persones candidates amb aquest requisit i prèvia certificació de insuficiència emesa pel SOIB, es podrà entendre com a aturada de llarga durada, la persona que hagi estat desocupada els 360 dies anteriors a la data en què l’oferta d’ocupació s’ha posat en difusió en la pàgina web del SOIB sempre que en el moment de la contractació estigui inscrita en el SOIB.

Accedeix a les ofertes de la línia 2
**Important: Atès que l’objectiu de la convocatòria és contractar el major nombre possible de persones desocupades, les persones contractades per a un lloc de feina de la convocatòria «SOIB Reactiva 2023» no poden presentar renúncia d’aquest lloc de feina per presentar-se o poder ser contractades a un altre lloc de feina en el marc de la mateixa convocatòria.

A més, tampoc es podrà seleccionar una persona que hagi estat contractada en el marc de «SOIB Reactiva 2022» a la mateixa entitat beneficiària i per a la mateixa ocupació.