Informació i ofertes del programa de foment de l’ocupació SOIB Reactiva 2022

Què és SOIB Reactiva 2022?

SOIB Reactiva 2022 és un programa de contractació pública a Ajuntaments, Consells Insulars i Mancomunitats, així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, destinat a finançar projectes que fomentin la contractació de joves desocupats i persones majors de 30 anys en situació de desocupació de llarga durada, com a col·lectius amb més dificultat d’inserció en el mercat de treball que ha estat objecte de transformacions profundes.

Quines línies d’ajut té?

Línia 1. Dirigida a persones joves desocupades de 16 a 30 anys, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB.
Línia 2. Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, en situació d’atur de llarga durada i inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB.

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 6 mesos. Els projectes tindran una previsió d´inici a partir de l ‘1 de novembre de 2022 fins a l’1 de març de 2023.
Recorda que en casos de contractacions per substituir persones ja contractades dins aquesta convocatòria SOIB Reactiva 2022, la durada dependrà dels mesos que quedin per subvencionar en relació a la totalitat del contracte ja iniciat.

Quins requisits s'han de complir?

Per accedir a la convocatòria SOIB Reactiva és necessari complir determinats requisits: cada una de les línies de subvenció té criteris de participació propis. Sempre que es compleixin els requisits mínims, tindran prioritat les persones en les quals concorri alguna o diverses de les circumstàncies següents:

 • Les dones víctimes de violència masclista (*)
 • Les persones que tenen a càrrec menors o familiars dependents.
 • Les persones desocupades que estiguin realitzant un Itinerari Personalitzat d’Inserció amb el SOIB o amb les seves entitats col·laboradores, que l’hagin iniciat al menys 1 mes abans de la data en que l’oferta s’ha posat en difusió al web del SOIB.
 • Les persones que no cobrin prestació o subsidi d’atur, excepte les persones que siguin beneficiàries de la Renda Activa d’Inserció, SED, Renda Mínima d’Inserció, Renda Social Garantida o l’Ingrés Mínim Vital.
 • Les persones que resideixen al municipi de l’entitat local beneficiària de la subvenció. En el cas dels Consells Insulars i entitats dependents, tindran prioritat les persones residents a l’illa corresponent.
 • Les persones que no hagin participat en el programa SOIB Visibles 2019, SOIB Reactiva 2020 i SOIB Reactiva 2021.

 

(*) Si tens acreditada la condició de dona víctima de violència masclista, però no ho  has comunicat mai al SOIB o no reps atenció d’una orientadora de la Xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, has de fer una petició mitjançant el formulari 24·7 indicant REACTIVA i el número de l’oferta o les ofertes a les quals t’has presentat.

Línia 1. SOIB Reactiva 2022 adreçada a joves menors de 30 anys a l'atur.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Has d’estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB.

Tindran prioritat les persones joves menors de 30 anys que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Les persones joves tutelades d’entre 16 i 18 anys següents:
  – Que estiguin amb una mesura de guarda o tutela en acolliments residencials o familiars.
  – Que estiguin en els programes d’emancipació de la Direcció Insular d’Infància i Família o en els processos per accedir-hi.
  – Que estiguin sota una mesura de declaració de risc amb els recursos dels programes d’intervenció familiar en el domicili.
 • Les persones joves d’entre 18 i 30 anys que es trobin en procés d’autonomia personal que han estat objecte d’una mesura de protecció o de justícia juvenil.
Accedeix a les ofertes de la línia 1
Línia 2. SOIB Reactiva 2022 adreçada a persones desocupades de 30 anys o més, aturades de llarga durada.

Quins requisits i prioritats has de complir?:

Estar inscrit o inscrita com a demandant en atur en el SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos (360 dies o més en els darrers 540 dies) anteriors a la data en que l’oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB.

Accedeix a les ofertes de la línia 2
**Important: Atès que l’objectiu de la convocatòria és contractar el major nombre possible de persones desocupades, les persones que siguin candidates no poden haver estat baixa voluntària en un lloc de treball per presentar-se al procés de selecció d’un altre lloc en el marc de la mateixa convocatòria «SOIB Reactiva 2022»