Plans

El Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025 estableix les principals línies d’actuació sobre treball i polítiques actives d’ocupació a les Illes Balears. El punt de referència és el reconeixement del paper transversal que el treball i l’ocupació comporten en el desenvolupament econòmic i en la distribució del benestar. El POQIB marca un full de ruta a mig i llarg termini. D’una banda manté l’escut social que permet fer front a efectes negatius globals com són la pandèmia o el conflicte a Ucraïna. D’altra banda, afronta els reptes estructurals del mercat de treball illenc per afavorir la millora del nostre model econòmic.

El Pla de Xoc per a l’Ocupació de les Illes Balears és l’eina del Govern de les Illes Balears per definir les estratègies en matèria de polítiques actives d’ocupació que han de fer front a la situació laboral derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

El Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020 estableix les principals línies d’actuació en polítiques actives d’ocupació del Govern a mitjà i llarg termini i concep el treball com un eix transversal per al desenvolupament econòmic i el benestar de la ciutadania.

El Pla d’Autoocupació i de Foment de l’Emprenedoria Illes Balears 2017-2020, és complementari al Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020, i vol donar resposta a noves necessitats sorgides en l’àmbit de l’emprenedoria, tals com elaboració de plans d’empresa per millorar la viabilitat dels projectes; ajuts i acompanyament per iniciar projectes; reestructuració, consolidació o creixement de negocis; conciliació familiar i relleu generacional; millora del finançament. Versió resumida del Pla d’Autoocupació.

El Pla Integral de Formació Professional 2018-2021 preveu diverses línies d’actuació que impliquen les administracions, les empreses i els agents socials, en una aposta clara per una formació professional de qualitat en què es recull la col·laboració i la coordinació entre la formació professional i les empreses, i la promoció i difusió de la formació professional, a més de la internacionalització dels centres i la millora en competències tan importants com el treball en equip, l’emprenedoria i el coneixement d’idiomes, entre d’altres. Totes aquestes mesures s’encaminen a reduir l’abandonament escolar prematur i afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional. Algunes d’aquestes línies d’actuació ja estan en marxa i d’altres està previst que s’implantin en els propers anys.