Plans

El II Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2022-2025 constitueix la continuació expressada en l’anterior pla de la intenció d’aquest Govern d’articular, en el marc del diàleg social, les principals línies d’actuació d’una de les principals palanques de benestar econòmic i social com és la formació. En aquest sentit, vol posar en valor, d’una banda, la necessitat d’articular un full de ruta coherent i holístic participat pel conjunt del sistema de formació professional, és a dir, la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació. D’altra banda, atesa l’evidència que la competitivitat i el futur de la nostra economia depèn en bona part de l’aposta per la formació i l’educació, s’ha volgut establir un full de ruta consensuat amb els principals agents econòmics i socials de les Balears, tot amb la voluntat que aquest Pla Integral sigui un pla del conjunt de la societat per afrontar els reptes de futur amb més garanties.

El Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025 estableix les principals línies d’actuació sobre treball i polítiques actives d’ocupació a les Illes Balears. El punt de referència és el reconeixement del paper transversal que el treball i l’ocupació comporten en el desenvolupament econòmic i en la distribució del benestar. El POQIB marca un full de ruta a mig i llarg termini. D’una banda manté l’escut social que permet fer front a efectes negatius globals com són la pandèmia o el conflicte a Ucraïna. D’altra banda, afronta els reptes estructurals del mercat de treball illenc per afavorir la millora del nostre model econòmic.

El Pla de Xoc per a l’Ocupació de les Illes Balears és l’eina del Govern de les Illes Balears per definir les estratègies en matèria de polítiques actives d’ocupació que han de fer front a la situació laboral derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

El Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020 estableix les principals línies d’actuació en polítiques actives d’ocupació del Govern a mitjà i llarg termini i concep el treball com un eix transversal per al desenvolupament econòmic i el benestar de la ciutadania.

El Pla d’Autoocupació i de Foment de l’Emprenedoria Illes Balears 2017-2020, és complementari al Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020, i vol donar resposta a noves necessitats sorgides en l’àmbit de l’emprenedoria, tals com elaboració de plans d’empresa per millorar la viabilitat dels projectes; ajuts i acompanyament per iniciar projectes; reestructuració, consolidació o creixement de negocis; conciliació familiar i relleu generacional; millora del finançament. Versió resumida del Pla d’Autoocupació.

El Pla Integral de Formació Professional 2018-2021 preveu diverses línies d’actuació que impliquen les administracions, les empreses i els agents socials, en una aposta clara per una formació professional de qualitat en què es recull la col·laboració i la coordinació entre la formació professional i les empreses, i la promoció i difusió de la formació professional, a més de la internacionalització dels centres i la millora en competències tan importants com el treball en equip, l’emprenedoria i el coneixement d’idiomes, entre d’altres. Totes aquestes mesures s’encaminen a reduir l’abandonament escolar prematur i afavorir el retorn a la formació mitjançant el sistema integrat de formació professional. Algunes d’aquestes línies d’actuació ja estan en marxa i d’altres està previst que s’implantin en els propers anys.