Contractació i facturació

Plataforma de contractació SOIB

Plataforma de contractació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

La Plataforma de contractació del Sector Públic de l’Estat, es configura com l’aplicació electrònica dels serveis de contractació pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la qual pertany el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) amb la finalitat d’oferir un punt de referència únic i complet a la ciutadania respecte de l’activitat contractual dels òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la dels ens que n’integren el sector públic instrumental, subjecta a les normes de contractació del sector públic.

Adjudicacions, licitacions i formalitzacions

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de contractació del sector públic de l’Estat.

Informació sobre la facturació electrònica

Punt general d’entrada de factures electròniques

D’acord amb la normativa autonòmica, s’estableix com a punt general d’entrada de factures, la plataforma electrònica FACe, Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, que permet la tramesa de factures en format electrònic.

Les factures electròniques s’han d’ajustar al format estructurat “FACTURAE”, versió 3.2.1, que es descriu mitjançant l’esquema XSD (XML Schema Definition) publicat en la pàgina web de la plataforma. A més, la factura ha de signar-se electrònicament amb un certificat electrònic reconegut.

Dades fiscals i codis DIR3 SOIB

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
S0711001H
C/ Gremi d’Hortolans, 11, 1a
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma

Oficina Comptable: GE0000253
Òrgan Gestor: GE0000253
Unitat Tramitadora: GE0000253

Especificar sempre a quin centre del SOIB s’ha prestat el servei o el subministrament, així com els treballs realitzats i el desglossament dels imports per materials i/o mà d’obra.
Adjunteu amb la factura, si escau, els albarans i parts de treball.