SOIB Xarxa de Desenvolupament Local

El Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2022-2025 preveu l’impuls de les polítiques actives en l’àmbit local a través dels agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL), i amplia i reforça la xarxa d’AODL, el manteniment dels programes actuals i el disseny de programes nous, així com els Plans Estratègics d’Ocupació Local, com a eina estratègica i nuclear del desenvolupament local. També té en compte la possible implementació de nous models per desplegar les polítiques d’ocupació en els territoris locals, d’aquí la consideració d’aquesta convocatòria com a trànsit mentre es defineixen les noves estratègies d’actuació i models.

En els darrers anys, el SOIB ha impulsat les polítiques d’ocupació aplicades a l’àmbit local i ha donat protagonisme al territori i als seus actors, així com la manera de promoure el desenvolupament.

Què és el programa de Desenvolupament Local?

S’entén el desenvolupament local com un conjunt integrat i coherent d’actuacions per donar resposta a les necessitats locals que promoguin l’activitat econòmica orientada a solucionar els problemes de la població, crear ocupació, riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones, tenint present la perspectiva de gènere, la interculturalitat i la sostenibilitat.

Es vol fer una passa endavant en el compromís d’impulsar el creixement endogen en l’àmbit local, en què les vies de creixement econòmic siguin pactades per millorar el nostre model econòmic i en què s’impulsin les fórmules empresarials pròpies de l’economia social, tot cercant una sostenibilitat econòmica, social i mediambiental concertada que tingui una mirada a mitjà i llarg termini. Per tant, es tracta que els ens locals es comprometin a confegir Plans Estratègics d’Ocupació Local que permetin un impuls decidit en el territori de les polítiques actives d’ocupació, en què els ens locals, i tots els actors econòmics i socials, tinguin una participació decisiva i activa.

Aquesta convocatòria està dissenyada per subvencionar la contractació d’AODL dins el marc d’un programa subvencionat i dirigit pel SOIB, que tindrà una autonomia i substantivitat pròpia oposada a les activitats permanents ordinàries i habituals de l’entitat per desenvolupar un Pla d’Acció amb programes i actuacions emmarcats dins el Pla Estratègic d’Ocupació Local (PEOL) amb l’objectiu d’impulsar el treball conjunt entre el SOIB i les administracions territorials, per intercanviar informació, establir sinergies i donar coherència a les actuacions fetes, aconseguint com a resultat final més eficàcia en la implantació de programes d’ocupació en general i, a cada territori, en particular.

En aquest sentit, la participació dels ens locals en aquesta convocatòria duu implícita la voluntat d’impulsar el desenvolupament socioeconòmic posant els mitjans que han d’ajudar a desplegar les polítiques actives d’ocupació en el territori.

El SOIB considera l’agent d’ocupació i desenvolupament local com el professional imprescindible per impulsar des d’un lideratge públic les estratègies de dinamització econòmica entre els diferents agents territorials (públics, privats i comunitaris). A més, es tracta d’un perfil professional clau per promoure un treball cooperatiu entre l’administració local i autonòmica en matèria d’ocupació.

Entitats beneficiàries

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats o consells insulars) i també les entitats de dret públic que en depenen o que hi estan vinculades. En tot cas, només es podrà presentar a cada territori l’entitat que gestioni programes de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament econòmic local o promoció turística.

Respecte de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, el projecte que s’ha d’executar ha de ser competència seva i ha de formar part de les funcions essencials de l’entitat, en què exerceixin competències administratives, en qualitat d’administració pública o en l’exercici d’autoritat pública.

Entitats beneficiàries convocatòria SOIB Desenvolupament Local 2023-2025

Més informació a Convocatòria de subvencions per al programa «SOIB Desenvolupament Local» per dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local

Plans Estratègics d'Ocupació Local (PEOL) aprovats per illes

Mapa Xarxa SOIB Desenvolupament Local vigent