Select Page

Pràctiques no laborals

Dirigides a persones joves entre 18 i 25 anys inclusivament. Per a joves inscrits en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil l’edat serà entre 18 i 29 anys inclusivament.

Requisits:

  • Persones desocupades inscrites a l’oficina d’ocupació.
  • Que tinguin una titulació oficial universitària, titulació de formació professional o equivalent o bé un certificat de professionalitat.
  • Sense una relació laboral o un altre tipus d’experiència professional de més de tres mesos en la mateixa activitat. (S’exclouen les pràctiques curriculars i extracurriculars de la universitat).

Es duen a terme en centres de treball de l’empresa o del grup empresarial, baix la supervisió i supervisió d’un tutor amb una durada d’entre 3 i 9 mesos, al llarg dels quals es percebrà una beca de suport, la quantitat mínima serà del 80 per 100 de l’IPREM mensual vigent i l’alta en Seguretat Social. Finalitzades les pràctiques obtindran un certificat que acrediti la seva realització.

Aquestes pràctiques no laborals podran finalitzar en una contractació laboral per part de les empreses on s’hagin realitzat.
Els contractes que es formalitzin podran beneficiar-se amb les mesures de suport a la contractació.
Les empreses o grups empresarials interessades en realitzar pràctiques no laborals en l’àmbit de la CAIB, prèviament a l’inici de les pràctiques, hauran de formalitzar un conveni amb el SOIB.

Normativa reguladora:
Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.