Pràctiques no laborals en empreses per a joves

Què són les pràctiques no laborals?
El SOIB ofereix a les persones joves desocupades la possibilitat de fer pràctiques no laborals en empreses i grups empresarials amb les qui ha subscrit un conveni de col·laboració, per tal de dotar d’experiència laboral aquest col·lectiu per aconseguir-ne així la seva inserció laboral.
A qui van dirigides?

Les pràctiques no laborals estan dirigides a les persones joves que compleixen els següents requisits:

– Tenir entre 18 i 25 anys inclusivament, o entre 18 i 29 anys inclusivament si estan inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

– Estar en situació de desocupació i amb inscripció com a demandant d’ocupació al SOIB.

– Tenir una titulació oficial universitària, titulació de formació professional de grau mitjà o superior o equivalent o bé un certificat de professionalitat.

– No haver tingut una relació laboral o altre tipus d’experiència professional superior a tres mesos a la mateixa activitat. No es consideren a aquests efectes les pràctiques que formen part dels currículums per a l’obtenció de la titulació o certificat corresponent.

Queden excloses de l’àmbit de les pràctiques no laborals les pràctiques acadèmiques externes, curriculars i extracurriculars dels estudiants universitaris.

Conveni entre el SOIB i l’empresa o grup empresarial

Les empreses o grups empresarials interessats en fer pràctiques no laborals han de formalitzar, prèviament a la subscripció de l’acord amb les persones joves participants, un conveni amb el SOIB o amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal si tenen centres de treball localitzats a més d’una Comunitat Autònoma.

La preselecció dels persones joves participants correspon al SOIB i la selecció final dels candidats a l’empresa, que haurà de presentar un programa de pràctiques al SOIB.

Per a més informació podeu accedir a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears on podeu trobar els models de documentació i contactar amb el personal tècnic de SOIB Empreses, a través del correu electrònic empresa@soib.caib.es o telefonant al 971176056 Ext. 67024.

Acord de pràctiques no laborals entre l’empresa i persona jove participant
Una vegada seleccionada la persona que realitzarà les pràctiques no laborals, l’empresa o grup d’empreses han de formalitzar un acord previ a l’inici de les mateixes.

A l’acord constarà, al menys, el contingut concret de la pràctica a desenvolupar, la duració, les jornades i horaris per la seva realització, el centre o centres on es realitzarà, el sistema de tutories i la certificació a que tindrà dret la persona jove participant per la realització de les pràctiques.

Condicions de les pràctiques no laborals

Les pràctiques es realitzaran als centres de treball de l’empresa o del grup empresarial, sota la direcció i supervisió d’un tutor i tindran una duració entre tres i nou mesos.

Les pràctiques no laborals en les empreses no suposaran, en cap cas, l’existència de relació laboral entre l’empresa i la persona jove.

Les persones joves participants a les pràctiques no laborals rebran de l’empresa o grup empresarial on les realitzin una beca de suport de quantia, com a mínim, del 80 per cent de l’IPREM mensual vigent a cada moment.

Les persones joves participants a les pràctiques no laborals han de ser incloses al Règim General de la Seguretat Social segons l’establert al Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre.

Les empreses, en col·laboració amb el SOIB, hauran d’entregar a les persones joves participants a la finalització de les pràctiques no laborals un certificat al que consti la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a la mateixa, la seva durada i el període de realització.

Les persones joves participants a les pràctiques no laborals podran ser contractades durant les mateixes o en finalitzar-les, en qualsevol modalitat de contractació vigent conforme la normativa laboral, o en el seu cas, podran incorporar-se com a sòcies si les realitzen a una cooperativa o societat laboral.

Normativa reguladora
– Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

– Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, en relació amb l’oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament

– Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència

– Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

– Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència