Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (PRTR) està emmarcat dins els plans nacionals que han elaborat els vint-i-set estats membres de la Unió per acollir-se al Pla de Recuperació per a Europa NextGenerationEU mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

El Pla espanyol s’articula en un conjunt d’inversions que s’han de dur a terme gairebé totes entre el 2021 i el 2025 en un programa ambiciós de reformes estructurals i legislatives orientades a abordar els reptes principals de l’Estat espanyol.

El Pla s’estructura al voltant de quatre eixos transversals que vertebraran la transformació del conjunt de l’economia i que estan plenament alineats amb les agendes estratègiques de la UE, l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides:

 1. La transició ecològica
 2. La transformació digital
 3. La igualtat de gènere
 4. La cohesió social i territorial

Aquests quatre eixos es concreten en deu polítiques palanca i trenta components. Cada component se centra en un repte o un objectiu concret, i inclou reformes i inversions que, de manera coherent i complementària, contribueixen a assolir aquests objectius o superar els reptes. Per a cadascun d’aquests, s’identifiquen les metes i les fites intermèdies, els resultats esperats, el nombre de beneficiaris, així com el cost detallat de cada element.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) participa en la gestió d’inversions finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència emmarcades en els components següents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:

 • Component 19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)
 • Component 20. Pla Estratègic d’Impuls de la Formació Professional
 • Component 23. Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Cada inversió es descompon en un o diversos projectes i aquests, al seu torn, en subprojectes que són gestionats a través de convocatòries de subvencions, contractació administrativa, encàrrecs amb mitjà propi i encomanes de gestió, entre d’altres eines.

A

Component 19. Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills)

Inversió 3: Competències digitals per a l'ocupació

Dins aquesta inversió, el SOIB participa en la gestió del projecte següent:

 • Millora de les capacitats digitals per a les persones en atur per impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere.

El projecte consisteix a impartir formació no formal en capacitats digitals demandades per a l’àmbit productiu, que millorin l’ocupabilitat futura i impulsin l’emprenedoria digital (en particular, enfortint l’extensió d’empreses emergents de base tecnològica) de dones desocupades, residents al món rural (entenent per món rural els municipis de menys de 30.000 habitants on es duran a terme les formacions).

L’entitat encarregada d’executar aquesta formació és Tecnologies i Serveis Agraris SA, SME, MP, (TRAGSATEC). Més informació.

L’oferta formativa serà objecte de difusió a través del Cercador de cursos, i del bàner específic de la pàgina web del SOIB.

A

Component 20. Pla Estratègic d’Impuls de la Formació Professional

Inversió 1: Recapacitació i millora d'habilitats de la població activa lligat a qualificacions professionals

Dins aquesta inversió, el SOIB participa en la gestió del projecte següent:

 • Formació modular destinada al reskilling (recapacitació) i upskilling (millora d’habilitats) de persones ocupades i desocupades.

Plans de formació de qualificació i requalificació de la població activa vinculada a qualificacions professionals preferentment a sectors estratègics. La formació podrà, així mateix, correspondre a àmbits transversals i que es consideren prioritaris en el marc del Pla de Modernització de la Formació Professional, entre els quals els relatius a la digitalització aplicada o la sostenibilitat mediambiental.

L’entitat encarregada d’executar-la és l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB). Més informació.

L’oferta formativa és objecte de difusió a través del Cercador de cursos.

A

Component 23. Noves polítiques públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu

Inversió 1: Ocupació Jove
Dins aquesta inversió, el SOIB participa en la gestió dels projectes següents:

 • Programa Primera Experiència Professional a les Administracions Públiques.

Ofereix una primera experiència laboral a persones joves desocupades que hagin completat l’educació formal, a través de la col·laboració amb entitats del sector públic institucional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La col·laboració s’articula mitjançant subvencions: enllaç a la convocatòria.
Les concessions són publicades a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions).

La selecció de les persones joves participants és a càrrec de les oficines d’ocupació del SOIB, després que les entitats beneficiàries hagin presentat les ofertes de feina. El resultat del procés de selecció es publica als taulers d’anuncis de les entitats beneficiàries..

 • Programa Investigo.

Finança la contractació de persones joves investigadores o tecnòlogues en organismes públics de recerca, universitats públiques, centres tecnològics i altres entitats públiques i privades que desenvolupin o participin en un projecte de recerca o innovació.

El finançament s’articula a través de la convocatòria de subvencions «SOIB Recerca i Innovació»: enllaç a la convocatòria.
Les concessions són publicades a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions).

Un cop aprovat el finançament a cada entitat participant en el programa, les ofertes d’ocupació es publiquen al Cercador d’ofertes de la pàgina web del SOIB. La selecció de les persones participants es fa mitjançant una comissió mixta de selecció formada per representants de l’entitat beneficiària i el Servei de Recerca i Desenvolupament de la Direcció General de Política Universitària i Recerca. Més informació.

Inversió 2: Ocupació dona i transversalitat de gènere

Dins aquesta inversió, el SOIB participa en la gestió del projecte següent:

 • Accions per afavorir la transversalitat de gènere en totes les polítiques actives de treball.

Consisteix a incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques de suport a l’activació per a l’ocupació, a través dels eixos en què s’integren els objectius i el conjunt dels serveis i programes que desenvolupa el SOIB en els Plans Anuals de Política d’Ocupació.

L’entitat encarregada d’executar-les és la consultora DALEPH. Les característiques de les accions i el seu finançament queden regulades pels instruments jurídics següents:

 • Contracte del servei de consultoria dirigit a la implantació d’accions, mètodes, sistemàtica, processos i avaluacions per a l’aplicació de la transversalitat de gènere en la gestió i les polítiques actives d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el marc del C23.I2.P3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Espanyola.

Consultau la informació de l’expedient.

Inversió 3: Noves competències per a la transformació digital, verda i productiva

Dins aquesta inversió, el SOIB participa en la gestió del projecte següent:

 • Detecció de necessitats formatives.

Consisteix, en el Pla estatal, a establir una metodologia i una eina compartida entre els Serveis Públics d’Ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació per detectar les necessitats formatives als diferents sectors i territoris en què s’estructura i ordenar el món productiu en el sistema de formació a l’àmbit laboral.

En el Pla autonòmic, consisteix a dur a terme actuacions sobre detecció de necessitats formatives concretes, com ara l’actualització o el disseny de nous programes formatius per actualitzar l’oferta formativa o l’elaboració d’informes o estudis.

Inversió 4: Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat
Dins de la inversió «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat», el SOIB participa en la gestió del projecte següent:
 • Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat, adreçats a col·lectius especialment vulnerables.

Consisteix a finançar actuacions dins dels dos projectes territorials següents:
1. Itineraris individuals i personalitzats d’ocupació dirigits a persones joves menors de 30 anys, desocupades de llarga durada.
2. Itineraris individuals i personalitzats d’ocupació dirigits a persones de 30 anys o més, desocupades de llarga durada.

El finançament s’articula a través de la convocatòria de subvencions «SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables»: enllaç a la convocatòria.

Les concessions es publiquen a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions).

Un cop aprovat el finançament a cada entitat participant al programa, es poden consultar les ofertes dels Itineraris individualitzats i personalitzats i les formacions vinculades.

Dins de la inversió «Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat», la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular participa en la gestió del projecte següent:
 • Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses.

Dins el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) s’ha aprovat una convocatòria d’ajuts destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. Consultau la convocatòria i els models de Pla d’Empresa.

Inversió 5: Governança i impuls a les polítiques de suport a l'activació per a l’ocupació
Dins de la inversió «Governança i impuls a les polítiques de suport a l’activació per a l’ocupació», el SOIB participa en la gestió dels projectes següents:
 • Centres d’orientació, emprenedoria, acompanyament i innovació per a l’ocupació.

Dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència (PRTR) s’ha creat una xarxa de vint centres públics d’orientació, emprenedoria, acompanyament i innovació per a l’ocupació (COE): un centre estatal, un centre a cada comunitat autònoma (17) i ciutat autònoma (2).

Els COE són espais d’innovació i experimentació per a l’enfortiment i la integració de la igualtat d’oportunitats en el disseny, el desenvolupament i l’evolució de les polítiques públiques de suport a l’activació per a l’ocupació.

La xarxa COE esdevé un espai compartit del Sistema Nacional d’Ocupació (SNE) per a la innovació i l’experimentació en matèria d’orientació i emprenedoria per a l’ocupació, que estarà plenament operativa a finals del 2024.

El COE de les Illes Balears, adscrit al Servei d’Ocupació de les Illes Balears, estarà ubicat a l’edifici propietat del Govern de les Illes Balears situat al carrer de Julià Álvarez, 7 del centre de Palma.

El COE desenvolupa diferents activitats en el marc dels programes de treball establerts anualment, d’acord a les funcions recollides en l’article 88, del Real Decret 818/2021, de 28 de setembre, pel que es regulen els programes comuns d’activació per a l’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació:

a) Avaluació de programes d’orientació, de prospecció i intermediació laboral i d’emprenedoria que puguin qualificar-se de bones pràctiques, tant respecte de programes propis per transferir el seu coneixement a la resta de serveis públics d’ocupació, com de programes externs per a la seva aplicació, si escau, al seu respectiu territori.
b) Disseny d’accions innovadores i desenvolupament de projectes experimentals en matèria d’orientació i de prospecció i intermediació laboral.
c) Desenvolupament i execució d’un Pla específic de formació permanent dirigit al personal del propi servei públic d’ocupació que realitza funcions d’orientació professional per a l’ocupació i d’assistència per a l’autoocupació, així com de prospecció empresarial i intermediació laboral, i que inclogui formació específica en matèria d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.
d) Disseny de models d’emprenedoria i aplicació de projectes pilot.
e) Suport a la coordinació dels projectes d’emprenedoria associats a la capitalització de la prestació per desocupació (pagament únic).
f) Seguiment, amb una visió integradora, de totes les actuacions realitzades pels diferents organismes competents en matèria de foment de l’ocupació autònoma, així com en matèria de suport a la creació i a l’ocupació en cooperatives i societats laborals, dins del mateix àmbit d’actuació.
g) Interlocució amb les associacions representatives, en el corresponent àmbit territorial, de treballadors autònoms i de l’economia social, sense perjudici de la qual pogués mantenir amb altres agents econòmics i socials en l’àmbit de l’orientació i innovació per a l’ocupació.

 • Pla de formació permanent del Sistema Nacional d’Ocupació.

Consisteix en accions de formació contínua, d’acord amb les necessitats formatives detectades, per al personal dels serveis públics d’ocupació per tal de millorar-ne les competències i poder donar un suport més eficaç a les persones usuàries dels serveis esmentats.

Tenint en compte aquestes necessitats formatives s’estableix un pla amb una durada de tres anys (2021-2023) amb els plantejaments generals objectius i línies d’actuació i els plans anuals corresponents amb el contingut concret (referent formatiu) de cadascun.

Les entitats encarregades d’executar-lo són l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), en concret el Servei d’Avaluació i Estratègia de Polítiques Actives i Desenvolupament Local. Les característiques de les accions i el seu finançament queden regulades en els instruments jurídics següents:

• Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears amb relació al Pla de Formació Permanent per al Personal Empleat Públic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) corresponent als anys 2022-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Més informació.

Consultau les accions formatives previstes dins del Pla de Formació Permanent per al personal del SOIB.

A

Informació relacionada

Informació per a les entitats executores
Més informació i dubtes sobre el principi de no causar cap perjudici al medi ambient (DNSH)
Gestió del risc de frau MRR

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, abans esmentat, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, disposa que l’aplicació del Mecanisme ha d’efectuar-se d’acord amb el principi de bona gestió financera, i que els estats han d’adoptar totes les mesures adequades per protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme s’ajusti al Dret aplicable de la Unió i nacional, en particular pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos (article 22).

Amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que aquest article imposa als estats, l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix que tota entitat decisora o executora que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Pla de Mesures Antifrau de l’Administració de la Comunitat autònoma

El Govern de les Illes Balears ha aprovat, per Acord del Consell de Govern de dia 31 de gener de 2022 (BOIB núm. 17, d’1 de febrer de 2022), el Pla de Mesures Antifrau de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’àmbit d’execució dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Declaració de compromís institucional de lluita contra el frau.

El Consell de Govern, per Acord de dia 31 de gener de 2022, (BOIB núm. 17, d’1 de febrer de 2022) ha manifestat el seu compromís de lluita contra el frau, que es plasma en una declaració institucional.

Denúncia de frau

Podeu accedir aquí a la bústia de denúncies del Servei Nacional de de Coordinació Antifrau (INFOFRAUDE), el canal de denúncies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència mitjançant el qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

A més del canal específic vinculat a la bona gestió dels fons europeus del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, hi ha altres vies perquè qualsevol persona pugui denunciar de forma anònima una situació de frau o corrupció de la qual tengui constància en el sector públic balear, com la de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (accediu-hi).

L’avantprojecte de la Llei reguladora de la protecció de persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual se transposa la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlament europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió, conté una regulació que afectarà en alguns aspectes la configuració del canal intern de denúncies del PRTR previst al Pla de Mesures Antifrau de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És per això que, el canal intern del PRTR està habilitat transitòriament només per al personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Intranet corporativa.

No obstant això, qualsevol persona, de manera totalment voluntària i sense que això suposi l’obligació per a l’Administració d’iniciar cap tipus d’actuació de comprovació, investigació, etc., pot fer arribar les seves consultes o informacions a la bústia de denúncies interna de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears a l’adreça electrònica antifrauMRR@caib.es

Contacte

Si necessitau contactar amb el SOIB pel que fa a les actuacions que duu a terme en relació amb l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NextGeneration – UE) finançat amb els Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, ho podeu fer a través de l’adreça gestiomrr@soib.caib.es