Informes anuals de polítiques actives d’ocupació

Les polítiques actives d’ocupació són un conjunt de programes i serveis dirigits a millorar l’accessibilitat de les persones en atur en els mercats de treball, d’incrementar les seves habilitats relacionades amb les ocupacions requerides i de promoure el bon funcionament del mercat de treball a través d’una correcta cassació de l’oferta i la demanda (Martin, 2015).

Els serveis autonòmics d’ocupació són les administracions responsables d’executar les polítiques d’orientació, formació, intermediació, foment de l’ocupació i l’autoocupació, emprenedoria i promoció del desenvolupament local dins el seu territori; a Balears, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i la Direcció General de Treball, Salut laboral i Economia Social. Ambdós consensuen amb els agents econòmics i socials les línies d’acció, desenvolupen els plans d’ocupació i estableixen una xarxa de col·laboració institucional amb altres agents especialitzats per desplegar adequadament les polítiques actives d’ocupació en el territori.

Conèixer les actuacions fetes per retre comptes a la ciutadania i valorar què funciona i què no, amb la darrera finalitat de fer programes i serveis més eficaços i amb el major grau de cobertura possible, fa que el SOIB sigui una administració pública orientada a resultats, els quals són revisats a curt termini a través dels indicadors d’acompliment d’objectius dels Plans Anuals d’Ocupació (PAPE) que són consensuats entre l’Estat i les comunitats autònomes i de manera estratègica a través del Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB). Ambdós Plans estan relacionats i són les guies programàtiques per a dissenyar, executar, seguir i avaluar totes les polítiques actives d’ocupació de les Balears.