t

Què és un CP

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les Balears, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret, i en el marc del  Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP).

Cada certificat de professionalitat està configurat per a una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat. Totes les accions formatives per obtenir un certificat de professionalitat s’estructuren en mòduls teòrics i, a més, inclouen un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es desenvolupa en un centre de treball.

El certificat de professionalitat té menys unitats de competència i una durada inferior a la del títol de formació professional. Tenir un certificat de professionalitat suposa poder acreditar de forma oficial i en l’àmbit estatal unes competències que facilitaran la inserció laboral. A més, cal tenir en compte que tendran els efectes que pertoquin segons la normativa de la Unió Europea sobre el sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Si vols consultar el repertori de certificats de professionalitat a la pàgina del Ministeri d’Educació i Formació Professional, pots accedir a la pàgina de TodoFP.

Avantatges de disposar d’un certificat de professionalitat
 • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals, independentment de com s’hagin adquirit.
 • Serveixen per demostrar que, en el moment d’optar a un lloc de treball, es té la qualificació determinada que s’exigeix.
 • Permeten l’adquisició d’acreditacions oficials de forma gradual, i s’evita sobre manera l’abandonament de les accions formatives iniciades.
 • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat.
 • Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu.
 • Permeten la convalidació parcial amb els estudis de formació professional del sistema educatiu.

 

Z

Nivells i requisits

El Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel que es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals estableix a l’annex II els nivells de qualificació, dels quals la formació professional per l’ocupació acredita els nivells 1, 2 i 3. 

Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, en què els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

Nivell 2: competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Requisits d’accés

L’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, estableix els requisits d’accés a la formació dels certificats de professionalitat, i estableix també que correspon a l’Administració laboral competent comprovar que l’alumnat tengui els requisits formatius i professionals per cursar amb aprofitament la formació.

Requisits nivell 1
 • No hi ha requisits d’accés i, per tant, no hi ha titulació mínima per aportar
Requisits nivell 2
 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de formació professional bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat (vegeu apartat «Proves d’accés a un CP»)
Requisits nivell 3
 • Tenir el títol de Batxiller o de BUP (batxiller unificat polivalent)
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es vol accedir
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
  • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat (vegeu apartat «Proves d’accés a un CP»)

En els casos que l’alumnat no tengui les titulacions o les certificacions establertes per a l’accés als certificats de professionalitat es duran a terme proves de competència matemàtica i de comunicació en llengua castellana i en llengua catalana, en el nivell que correspongui. A més, per als que incloguin un mòdul de llengua estrangera es requeriran proves de competència en comunicació en la llengua estrangera en el nivell que pertoqui.

Per verificar amb objectivitat i rigor tècnic el compliment d’aquests requisits, els serveis públics d’ocupació han de determinar el procediment d’execució de les proves de competències clau necessàries per accedir a la formació dels certificats de professionalitat, com a part del procés de selecció dels alumnes, així com els resultats concrets que han de comprovar i els criteris per mesurar-los. Les proves es realitzaran als centres educatius per a persones adultes (CEPA).

L’alumnat apte de les proves de competències clau obtindrà un certificat en què es relacionin les competències clau amb avaluació positiva expedit per la direcció del SOIB.

Què pots fer amb un CP

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP) és el conjunt d’instruments i accions necessaris per promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de formació professional mitjançant el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Les qualificacions són el conjunt de competències i continguts formatius agrupats per nivells de qualificació i famílies professionals amb significació per a l’ocupació. La creació de cada qualificació professional és la base per poder elaborar el corresponent títol de formació professional (sistema educatiu) i el corresponent certificat de professionalitat (sistema laboral).

El certificat de professionalitat és l’instrument d’acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals de l’administració laboral, en el marc del subsistema de formació professional per a l’ocupació. A les Balears, és el Servei d’Ocupació de les Illes Balears que expedeix i gestiona els certificats de professionalitat.

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l’òrgan encarregat de gestionar i coordinar el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no formals de formació. A partir del reconeixement total o parcial d’una qualificació professional, la persona interessada pot arribar a obtenir un certificat de professionalitat.

 • Alguns certificats de professionalitat permeten aconseguir diferents habilitacions, carnets o títols necessaris per desenvolupar una feina. A continuació es relacionen les habilitacions amb els certificats corresponents i les administracions o les entitats responsables d’expedir-les​: habilitacions professionals

 

Cursa un CP

La formació per obtenir certificats de professionalitat (CP) té mòduls teòrics, que serien com les assignatures de la formació de l’àmbit educatiu, i un mòdul de pràctiques professionals no laborals; pots consultar els mòduls que corresponen a cada CP.

Per obtenir un CP mitjançant formació per a l’ocupació, has de superar la totalitat dels mòduls teòrics i el mòdul de pràctiques, encara que pots sol•licitar l’exempció del mòdul de pràctiques si pots acreditar una determinada experiència laboral.

Dins l’oferta de cursos finançats pel SOIB, pots trobar, entre d’altres cursos, mòduls que condueixen a l’obtenció de CP de diferents famílies professionals. Al cercador de cursos de la web del SOIB, utilitza el filtre avançat de cerca per veure quines accions formatives són mòduls associats a CPs.

Com pots obtenir un CP

A

Per la via de la formació professional

 • Superant, en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació, la totalitat dels mòduls formatius associats a un certificat de professionalitat, més la superació o exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals.
 • Superant els continguts de la formació inclosa en els contractes per a la formació o en els programes públics d’ocupació-formació que estiguin associats a les unitats de competència dels certificats de professionalitat de l’ocupació relacionada amb l’ofici o lloc de treball previst en el contracte laboral.
 • Superant, en els ensenyaments corresponents a títols de formació professional, els mòduls professionals associats a totes les unitats de competència que conformen un certificat de professionalitat determinat, més la superació o exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball.

Hi ha una correspondència entre les unitats de competència dels títols de formació professional i els certificats de professionalitat.
Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable expedits per l’Administració laboral competent seran reconegudes, a qui les sol·licitin, per l’Administració educativa i tendran els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals corresponents d’acord amb els reials decrets pels quals s’estableixen cadascun dels títols de formació professional.

A

Per la via de l’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació

Si en els processos d’avaluació i acreditació que convoquen els instituts de qualificacions professionals de les diferents comunitats autònomes demostres la teva aptitud en la totalitat de les unitats de competència que composen un certificat de professionalitat.

k

Proves d'accés a un CP

Superant les proves de competències clau pots demostrar que tens els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament els continguts de qualsevol dels certificats de professionalitat de nivell 2 o nivell 3, encara que no tenguis la titulació requerida. En aquestes proves es valoren els teus coneixements en les àrees següents:

 • Comunicació en llengua catalana
 • Comunicació en llengua castellana
 • Competència matemàtica
 • Comunicació en llengua estrangera
Consulta exemples de proves

 

Les exempcions per no haver de fer alguna de les proves de nivell 2 i nivell 3 són:

Exempcions a proves de competències de nivell 2

Comunicació en llengua catalana nivell 2
 • Tenir un certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B2 emesa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)
Comunicació en llengua castellana nivell 2
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 4t d’ESO
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell B2 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Competència matemàtica nivell 2
 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 4t d’ESO
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 2 de Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Comunicació en llengua estrangera nivell 2
 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 4t d’ESO, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació en llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 2 del Catàleg d’Especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell A2 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

Exempcions a proves de competències de nivell 3

Comunicació en llengua catalana nivell 3
 • Tenir un certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C1 expedit per la Direcció General de Política Lingüística o un certificat reconegut d’equivalència directa
 • Tenir una resolució d’homologació amb el certificat de coneixements de llengua catalana C1 emesa per una administració competent
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua catalana de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Comunicació en llengua castellana nivell 3
 • Tenir aprovada l’assignatura de llengua castellana de 2n de Batxillerat
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua castellana de nivell C1 expedit per una escola oficial d’idiomes o un altre organisme oficial
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Comunicació en llengua castellana de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Competència matemàtica nivell 3
 • Tenir aprovada l’assignatura de matemàtiques de 2n de Batxillerat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat Competència matemàtica de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
Comunicació en llengua estrangera nivell 3
 • Tenir aprovada l’assignatura de primera llengua estrangera de 2n de Batxillerat, si coincideix amb la llengua del certificat de professionalitat
 • Haver superat amb avaluació positiva una acció formativa corresponent a l’especialitat de comunicació de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell 3 del Catàleg d’Especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal
 • Tenir el certificat de coneixements de llengua estrangera (coincident amb la del certificat de professionalitat) de nivell B1 expedit per una escola oficial d’idiomes o una altra entitat certificadora reconeguda en l’Estat espanyol o internacionalment

A partir del curs 2024-2025 les competències clau les gestiona la Conselleria d’Educació i Universitats a través de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i dels Centres d’Educació de Persones Adultes (CEPA).