Select Page

Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals

Els certificats de professionalitats publicats a partir de febrer de 2008, segons la normativa vigent, obliga a que hi ha una sèrie de capacitats que s’han d’adquirir en un entorn real de treball, del conjunt de Mòduls formatius que configuren el certificat de professionalitat. Aquestes s’organitzaran en un Mòdul de formació pràctica que s’ha de desenvolupar en un centre de treball.

Aquesta formació tindrà caràcter de pràctica professional no laboral i es desenvoluparà a través d’un conjunt d’activitats professionals que permetran completar les competències professionals no adquirides en el context formatiu, tal com s’exposa en l’article 5 bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

El Mòdul de formació pràctica en centres de treball s’ha de desenvolupar quan s’hagin superat totes les accions formatives (Mòduls docents) mitjançant una avaluació positiva.

El centre de formació que gestioni la formació que el SOIB li hagi assignat serà l’encarregat d’organitzar les pràctiques dels alumnes, mitjançant convenis o acords entre el centre formatiu i els centres de treball.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

D’acord amb el Reial decret 34/2008, de 18 de gener: “Estan exempts de realitzar aquest mòdul, l’alumnat dels programes de formació en alternança amb l’ocupació del certificat corresponent a les accions formatives inherents als contractes per a la formació i l’aprenentatge que es realitzen en el marc de la formació dual, en els termes contemplats en l’article 16.5 del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel que es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, així com els qui acreditin una experiència laboral d’almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els darrers 5 anys transcorreguts fins la data de sol·licitud de l’exempció, i que se correspongui amb les capacitats recollides en el citat mòdul del certificat de professionalitat. Les sol·licituds d’exempció d’aquest mòdul per la seva correspondència amb la pràctica laboral, es realitzaran d’acord amb allò regulat per les administracions laborals competents, que expediran un certificat d’exempció del mateix”.

Aquesta experiència laboral s’acreditarà mitjançant la documentació establerta a l’article 5 bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener.

El Reial decret esmentat també estableix que l’experiència laboral a l’efecte de l’exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball, s’ha d’acreditar mitjançant la DOCUMENTACIÓ següent:

1. Per a treballadors per compte d’altri
Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina o la Mutualidad a la qual estiguin afiliats, en què consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
Certificació original o còpia compulsada de l’empresa en què hagin adquirit l’experiència laboral, en la qual consti específicament la durada de la prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha fet la dita activitat.

Documentació:

a) Emplenau el document de sol·licitud d’exempció per treballador/a per compte d’altri (DOC 1. Sol•licitud d’exempció del mòdul de pràctiques no laborals (treball per compte d’altri)).
b) Fotocòpia del DNI o NIE.
c) Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina o la Mutualidad a la qual estiguin afiliats, en la qual ha de constar l’empresa, la categoria laboral (el grup de cotització) i el període de contractació.
d) Certificació original o còpia compulsada de l’empresa en què hagin adquirit l’experiència laboral, en la qual ha de constar específicament la durada de la prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en què s’ha fet la dita activitat (DOC 2. Revisió certificat d’empresa).

2. Per a treballadors autònoms o per compte propi
Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina, dels períodes d’alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
Declaració responsable del compliment dels requisits amb la descripció de l’activitat desenvolupada i d’interval de temps en què s’ha dut a terme.

Documentació:

a) Emplenau el document de sol·licitud d’exempció per a treballadors autònoms (DOC 3. Sol•licitud d’exempció del màdul de pràctiques no laborals (treball per compte propi))
b) Fotocòpia del DNI o NIE (identificació de la persona interessada, d’acord amb l’article 31 de la LRJPAC).
c) Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina, dels períodes d’alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
d) Declaració responsable del compliment dels requisits amb la descripció de l’activitat duta a terme i de l’interval de temps en què s’ha fet l’activitat (DOC 4. Revisió declaració autònoms).

3. Per a treballadors voluntaris o becaris
Certificació de l’organització o empresa en què s’hagi prestat l’assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què es varen dur a terme i el nombre total d’hores que hi dedicaren.
Si es compleixen els requisits que determina la norma per a l’exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals, el procediment a seguir per sol·licitar-lo és el següent:

Documentació:

a) Emplenau el document de sol·licitud d’exempció per treballador voluntari o becari (DOC 5. Sol·licitud d’exempció del mòdul de pràctiques no laborals (treballadors voluntaris o becaris)).
b) Fotocòpia del DNI o NIE identificació de la persona interessada, d’acord amb l’article 31 de la LRJPAC.
c) Certificació de l’organització o empresa en la qual s’hagi prestat l’assistència, en què han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en què es varen fer i el nombre total d’hores que hi dedicaren (DOC 6. Revisió certificats becaris).

Una vegada s’ha emplenat la sol·licitud i s’hi ha adjuntat la documentació, s’ha de registrar en el registre del SOIB, a qualssevol de les oficines del SOIB o en les formes estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

 

AVÍS IMPORTANT

L'empresa on treballes aprova un ERTO? No necessites anar a la teva oficina ni demanar cita: et donarem d'alta automàticament i el SEPE et tramitarà la prestació. Tampoc no necessites renovar la demanda: fins al 30 d’abril ho farem per tu.

Si demanes cita, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t'hagis de desplaçar. Per a més informació, telefona al 900 101 798 o envía un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

AVISO IMPORTANTE

¿La empresa en la que trabajas aprueba un ERTE? No necesitas ir a tu oficina ni pedir cita: te daremos de alta automáticamente y el SEPE te tramitará la prestación. Tampoco necesitas renovar tu demanda: hasta el 30 de abril lo haremos por ti.

Si pides cita, te llamaremos para, siempre que sea posible, atenderte telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que desplazarte. Para más información, llama al 900 101 798 o envia un correo electrónico a laboral@coronavirus.caib.es o a empresa@coronavirus.caib.es

 

.