Exempció Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals

D’acord amb el Reial decret 34/2008, de 18 de gener: “Estan exempts de realitzar aquest mòdul, l’alumnat dels programes de formació en alternança amb l’ocupació del certificat corresponent a les accions formatives inherents als contractes per a la formació i l’aprenentatge que es realitzen en el marc de la formació dual, en els termes contemplats en l’article 16.5 del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel que es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, així com els qui acreditin una experiència laboral d’almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els darrers 5 anys transcorreguts fins la data de sol·licitud de l’exempció, i que se correspongui amb les capacitats recollides en el citat mòdul del certificat de professionalitat.»

Les sol·licituds d’exempció d’aquest mòdul per la seva correspondència amb la pràctica laboral, s’han de fer d’acord amb la Instrucció 1/2020 de la Directora del SOIB de dia 7 de gener de 2020.

 

Sol·licitud d’exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals
 
 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 
 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942