Select Page

Exempció Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals

D’acord amb el Reial decret 34/2008, de 18 de gener: “Estan exempts de realitzar aquest mòdul, l’alumnat dels programes de formació en alternança amb l’ocupació del certificat corresponent a les accions formatives inherents als contractes per a la formació i l’aprenentatge que es realitzen en el marc de la formació dual, en els termes contemplats en l’article 16.5 del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel que es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, així com els qui acreditin una experiència laboral d’almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els darrers 5 anys transcorreguts fins la data de sol·licitud de l’exempció, i que se correspongui amb les capacitats recollides en el citat mòdul del certificat de professionalitat.»

Les sol·licituds d’exempció d’aquest mòdul per la seva correspondència amb la pràctica laboral, s’han de fer d’acord amb la Instrucció 1/2020 de la Directora del SOIB de dia 7 de gener de 2020.

 L’experiència laboral a l’efecte de l’exempció del mòdul de formació pràctica professional no laboral , s’ha d’acreditar mitjançant la DOCUMENTACIÓ següent:

 

DOCUMENTACIÓ PER A PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE D’ALTRI

 

DOCUMENTACIÓ PER A PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE PROPI

 

DOCUMENTACIÓ PER A PERSONES BECÀRIES O VOLUNTÀRIES

  • Còpia compulsada o còpia simple amb la declaració jurada d’autenticitat de la «Certificació de lempresa o entitat» (descarregar) en què hagin estat com a persones  becaries o voluntàries, en la qual ha de constar específicament la durada de la prestació de l’activitat com a becari o voluntari i tasques desenvolupades i l’interval de temps en el qual s’ha fet.

En el cas de no poder presentar el document anterior «Certificació de lempresa o entitat» (descarregar),  heu de presentar la «Declaració responsable del compliment dels requisits per a lexempció del mòdul de pràctiques» (descarregar) amb la descripció de l’activitat i tasques desenvolupades i de l’interval de temps en què s’ha desenvolupat.

 
 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 
 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942