Tràmit d’audiència i consulta pública en relació al projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat

jul. 3, 2018

Aquest Projecte té per objecte en l’àmbit de la Comunitat  Autònoma de les Illes Balears:

Crear el Registre  Públic de persones formadores per a la impartició d’accions formatives conduents a la obtenció de certificats de professionalitat,  programades gestionades o supervisades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears, així com regular la seva organització i funcionament.

Establir el procediment per inscriure les persones formadores que compleixen els requisits per impartir accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, així com els procediments per a actualitzacions,comprovacions  modificacions i baixes

Informació sobre el tràmit d’informació pública

S’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre Públic de persones formadores per impartir accions formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat  i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a les dependències del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (Camí Vell de Bunyola 43, 1r Edifici Rotonda Asima, despatx 21 Polígon Son Castelló 07009 Palma) o a qualsevol dels llocs de feina que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 i han d’anar adreçades al director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) del Govern de les Illes Balears.

Esborrany projecte de decret Memòria projecte de decret