Registre públic de persones formadores per impartir accions dirigides a obtenir certificats de professionalitat (REFOIB)

El Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB), programades, gestionades o supervisades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), té com a finalitat disposar d’una base de dades pública de persones formadores que garanteixi que aquestes compleixen els requisits per poder impartir accions formatives associades a certificats de professionalitat, i que faciliti a les entitats de formació la gestió de les accions formatives.

El REFOIB està adscrit al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que és el responsable de la seva organització, gestió i funcionament.

Tràmit d’inscripció al REFOIB Accés al REFOIB

 

Normativa:

Disposició addicional novena del Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del Sistema de Formació Professional, que modifica el Decret 6/2023, de 20 de febrer.

Decret 6/2023 de 20 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre públic de persones formadores per impartir accions dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB).

Llei 19/2019, de 30 de desembre de pressuposts generals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pel 2020 (BOIB núm 175, de 31 de desembre) que estableix una taxa per a la inscripció en el REFOIB de 6 euros per cada mòdul formatiu que es sol·licita inscriure.