Registre públic de persones formadores per impartir accions dirigides a obtenir certificats de professionalitat (REFOIB)

Avís per a personal formador de certificats de professionalitat

Amb la nova Llei Orgànica 3/22 d’ordenació i integració de la formació professional, els CP seran els nous Certificats Professionals (Graus C). Les accions formatives adreçades a obtenir certificats de professionalitat iniciats, aprovats o autoritzats abans de l’1 de gener de 2024 es continuaran impartint fins que finalitzin (RD 278/2023). Per tant, el present Registre es tancarà a la finalització de la darrera acció formativa de certificat de professionalitat, com a tard el 31 de març de 2025.

Podeu consultar les accions formatives corresponents a certificats de professionalitats aprovats al cercador de formació del SOIB

El personal formador dels Graus d’FP haurà de complir els requisits establerts a l’article 168 del RD 659/2023.

El Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB), programades, gestionades o supervisades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), té com a finalitat disposar d’una base de dades pública de persones formadores que garanteixi que aquestes compleixen els requisits per poder impartir accions formatives associades a certificats de professionalitat, i que faciliti a les entitats de formació la gestió de les accions formatives.

El REFOIB està adscrit al Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que és el responsable de la seva organització, gestió i funcionament.

Tràmit d’inscripció al REFOIB Accés al REFOIB

 

Normativa:

Disposició addicional novena del Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del Sistema de Formació Professional, que modifica el Decret 6/2023, de 20 de febrer.

Decret 6/2023 de 20 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre públic de persones formadores per impartir accions dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB).

Llei 19/2019, de 30 de desembre de pressuposts generals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears pel 2020 (BOIB núm 175, de 31 de desembre) que estableix una taxa per a la inscripció en el REFOIB de 6 euros per cada mòdul formatiu que es sol·licita inscriure.