Entitats autoritzades i inscrites per a impartir graus A, B i C de formació professional

Per a poder impartir graus de formació professional, les entitats de formació han d’estar autoritzades i inscrites en el Registre General de Centres de Formació Professional.

Per a poder estar autoritzades, s’ha de tramitar el procediment d’autorització, en funció del tipus de modalitat que s’ha d’impartir:

  • Modalitat presencial
  • Modalitat virtual i semipresencial

Oferta de graus B i C del sistema d’FP

Repertori de certificats de competència – graus B Repertori de certificats professionals – graus C Repertori de mòduls de pràctiques professionals no laborals

L’autorització per a impartir un grau C implica poder impartir els graus A i B que hi estiguin inclosos.

Centres autorizats i inscrits per a impartir graus C d’FP

Centres autoritzats i inscrits per a impartir certificats professionals a les Illes Balears Centres autoritzats i inscrits per a impartir certificats professionals, en la modalitat virtual i semipresencial a les Illes Balears
Tràmit d'autoritzacions (modalitat presencial)

La tramitació del procediment d’autorització en la modalitat presencial es du a terme a través de la seu electrònica de la CAIB.

Hi ha una Guia per a l’autorització d’entitats de formació en la modalitat presencial que serveix d’ajut durant el procés.

Tràmit d'autoritzacions (modalitat virtual i semipresencial)

IMPORTANT. Pel que fa a l’autorització i inscripció d’entitats de formació, abans d’accedir al procediment heu de llegir la Guia per a l’autorització i inscripció d’entitats de formació per impartir especialitats formatives en la modalitat virtual i semipresencial , que serveix d’ajut durant el procés.

La tramitació del procediment d’autorització i inscripció es du a terme a través de la aplicació de formació virtual