Formació professional per a l’ocupació en la modalitat de teleformació

La formació en la modalitat de teleformació es gestiona a través de la plataforma Teleformación a la seu electrònica del SEPE. Per poder impartir formació professional per l’ocupació en la modalitat de teleformació, les entitats de formació heu d’estar acreditades o inscrites. La tramitació del procediment d’acreditació i/o inscripció es du a terme a través de la plataforma Teleformación a la seu electrònica del SEPE.
 
Com podeu tramitar l’acreditació i la inscripció?

Pel que fa a l’acreditació i la inscripció d’entitats de formació, abans d’accedir al procediment heu de revisar la informació següent:

Arran de la Llei 8/2013, de pressupost generals de la CAIB per al 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de desembre 2013)  sobre el règim específic de taxes, s’estableix la taxa per obertura d’expedient d’acreditació i inscripció en el Registre de Centres d’FPO amb aquestes tarifes. 

Teniu en compte:

  • En la sol·licitud d’acreditació inicial, heu d’adjuntar-hi el justificant de pagament de les taxes en format digital escanejat amb el document corresponent a la Targeta d’identificació fiscal.
  • En la declaració responsable d’inscripció inicial, heu d’adjuntar-hi el justificant de pagament de les taxes en format digital escanejat amb el document corresponent a la Targeta d’identificació fiscal.
  • En la sol·licitud de modificació de l’acreditació inicial per afegir una especialitat formativa addicional, heu d’adjuntar-hi el justificant de pagament de les taxes en format digital escanejat amb el document acreditatiu de la titularitat o dret d’ús del centre presencial.
  • En la sol·licitud de modificació de la declaració responsable d’inscripció inicial per afegir una especialitat formativa addicional, heu d’enviar el justificant de pagament de les taxes en format digital escanejat al correu electrònic certificatsdeprofessionalitat@soib.caib.es
Guia per l’Acreditació i Inscripció d’Especialitats Formatives en la Modalitat de Teleformació

Els procediments d’acreditació i d’inscripció, així com les modificacions, es tramiten mitjançant la plataforma TELEFORMACIÓN, a la seu electrònica del SEPE a la qual heu d’accedir des de la pàgina web del SOIB. Les resolucions i els requeriments que es dictin es notifiquen mitjançant la plataforma. Podeu consultar la «Guia per a l’Acreditació i Inscripció d’Especialitats Formatives en la Modalitat de Teleformació».

 

Aplicació TELEFORMACIÓ

El seguiment de les accions formatives en la modalitat teleformació,  així com les autoritzacions de formació no finançada amb fons públics, es faran íntegrament de forma telemàtica mitjançant l’aplicació TELEFORMACIÓN a la seu electrònica del SEPE.

Accés a la seu electrònica del SEPE

Abans de comunicar l’inici de la formació a través de l’aplicació, consultau aquest document informatiu.

Si teniu qualque dubte respecte al procediment d’acreditació o inscripció, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica certificatsdeprofessionalitat@soib.caib.es