SOIB Jove Beques d’Èxit per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis de formació professional presencial reglada de cicles grau mitjà o superior – FP

Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, preferentment amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.

Curs acadèmic 2022-2023

Presentació de sol·licituds finalitzada.

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB:

 • En el cas específic de l’alumnat de cicles de formació professional de 2000 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • Pel que fa a l’alumnat de cicles de formació professional de 1400 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives al primer curs o al mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

 • Aquesta condició no és aplicable per alumnat matriculat amb aprofitament en el primer curs de cicles d’FP presencial en el curs acadèmic 2021-2022 que sol·licitaren una beca d’èxit.
 • Atès que la finalitat d’aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, l’alumnat al qual se l’hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2021-2022 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021 tampoc no hi té dret ara.

3. Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives, i menys de 30 el dia d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

6. Haver finalitzat el curs amb aprofitament

 • Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.
 • En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.
Documentació per presentar les sol·licituds. Termini finalitzat
On presentar les sol·licituds. Termini finalitzat
Termini per presentar les sol·licituds. Finalitzat.

El termini comença el dia 1 d’octubre de 2022 i finalitza el 15 de gener de 2023 o el dia hàbil següent.

Import de l’ajut

L’import que s’ha de percebre, si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon curs en el cas d’alumnes matriculats en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnes matriculats en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs.

Previsió de publicació de les resolucions
Proposta provisional: novembre 2023
Resolució: desembre 2023
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Curs acadèmic 2023-2024

Presentació de sol·licituds finalitzada.

 

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB:

 • En el cas específic de l’alumnat de cicles de formació professional de 2000 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • Pel que fa a l’alumnat de cicles de formació professional de 1400 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives al primer curs o al mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023.

 • Aquesta condició no és aplicable per alumnat matriculat amb aprofitament en el primer curs de cicles d’FP presencial en el curs acadèmic 2022-2023 que sol·licitaren una beca d’èxit.
 • Atès que la finalitat d’aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, l’alumnat al qual se l’hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2022-2023 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022 tampoc no hi té dret ara.

3. Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives, i menys de 30 el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en desocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5. Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

6. Haver finalitzat el curs amb aprofitament

 • Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.
 • En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.
Documentació per presentar les sol·licituds. Termini finalitzat.

(Models per descarregar en aquesta pàgina i a la seu electrònica de la CAIB)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades).

2. Còpia de l’imprès de matriculació.

3. Fitxa de microdades.

4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds. Termini finalitzat.

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 • De manera electrònica, mitjançant el Registre Electrònic del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic, o bé accedir directament al tràmit.
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds. Finalitzat.

El termini comença el dia 1 d’octubre de 2023 i finalitza el 15 de gener de 2024 o el dia hàbil següent.

Import de l’ajut

L’import que s’ha de percebre, si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon curs en el cas d’alumnes matriculats en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnes matriculats en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs.

Previsió de publicació de les resolucions
Proposta provisional: novembre 2024
Resolució: desembre 2024
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.