SOIB Jove Beques d’Èxit per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis d’educació secundària per a persones adultes – ESPA (curs acadèmic 2022-2023)

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives del curs quadrimestral, i menys de 30 el dia d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral.

3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral corresponent.

4. Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral corresponent.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades). Descarrega PDF

2. Fitxa de microdades Descarrega PDF

3. Còpia de l’imprès de matriculació

4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 •  De manera electrònica, mitjançant el Registre la Seu Electrònica del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic.
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds
 • En el cas d’alumnat matriculat al primer quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d’ESPA (setembre 2022 a febrer 2023), el termini començarà el dia 1 d’octubre de 2022 i conclourà el 15 de gener de 2023 o dia hàbil següent.

 

 • En el cas d’alumnat matriculat al segon quadrimestre del curs acadèmic 2022-2023 d’ESPA (de febrer a juny de 2022), el termini començarà el dia 1 de febrer de 2023 i conclourà el 31 de maig de 2023.
Import de l’ajut

568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de tres àmbits per quadrimestre.

Previsió de publicació de les resolucions
 • ESPA primer quadrimestre
  Proposta provisional: juliol 2023
  Resolució concessió i denegació: agost 2023

 

 • ESPA segon quadrimestre
  Proposta provisional: octubre 2023
  Resolució concessió i denegació: desembre 2023
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942