SOIB Jove Beques d’Èxit per a persones desocupades d’entre 18 i 29 anys que cursin amb aprofitament estudis d’educació secundària per a persones adultes – ESPA

Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, preferentment amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.

Curs acadèmic 2024-2025

Presentació de sol·licituds 1r quadrimestre de l’1 d’octubre de 2024 al 15 de gener de 2025

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA).

2. Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives del curs quadrimestral, i menys de 30 el dia d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral.

3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en desocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral corresponent.

4. Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral corresponent.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Documentació per presentar les sol·licituds. Disponible a partir de l'1 d'octubre de 2024

(Models per descarregar en aquesta pàgina i a la seu electrònica de la CAIB)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules o telemàticament i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades).
Descarrega la sol·licitud Disponible a partir de l’1 d’octubre de 2024

2. Fitxa de microdades. Descarrega la fitxa de microdades Disponible a partir de l’1 d’octubre de 2024

3. Còpia de l’imprès de matriculació

4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds a partir de l'1 d'octubre de 2024

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 • De manera electrònica, mitjançant el Registre Electrònic del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic, o bé accedint directament al tràmit .
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds
 • En el cas d’alumnat matriculat al primer quadrimestre del curs acadèmic 2024-2025 d’ESPA (setembre 2024 a febrer 2025), el termini comença el dia 1 d’octubre de 2024 i conclou el 15 de gener de 2025 o dia hàbil següent.

 

 • En el cas d’alumnat matriculat al segon quadrimestre del curs acadèmic 2024-2025 d’ESPA (de febrer a juny de 2025), el termini comença el dia 1 de febrer de 2025 i conclou el 31 de maig de 2025.
Import de l’ajut

568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de tres àmbits per quadrimestre.

Previsió de publicació de les resolucions
 • ESPA primer quadrimestre
  Proposta provisional: juliol 2025
  Resolució concessió i denegació: agost 2025

 

 • ESPA segon quadrimestre
  Proposta provisional: octubre 2025
  Resolució concessió i denegació: desembre 2025
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Curs acadèmic 2023-2024

Presentació de sol·licituds finalitzada

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA) durant el període 2023-2024 (quadrimestre: octubre-febrer i febrer-juny).

2. Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives del curs quadrimestral, i menys de 30 el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral.

3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en desocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral corresponent.

4. Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives del curs quadrimestral corresponent.

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.

Documentació per presentar les sol·licituds. Termini finalitzat

(Models per descarregar en aquesta pàgina i a la seu electrònica de la CAIB)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules o telemàticament i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades).
Descarrega la sol·licitud Termini finalitzat

2. Fitxa de microdades. Descarrega la fitxa de microdades Termini finalitzat

3. Còpia de l’imprès de matriculació

4. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds. Termini finalitzat

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 • De manera electrònica, mitjançant el Registre Electrònic del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic, o bé accedint directament al tràmit Termini finalitzat
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds
 • En el cas d’alumnat matriculat al primer quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024 d’ESPA (setembre 2023 a febrer 2024), el termini començarà és del dia 1 d’octubre de 2023 al 15 de gener de 2024 o dia hàbil següent.

 

 • En el cas d’alumnat matriculat al segon quadrimestre del curs acadèmic 2023-2024 d’ESPA (de febrer a juny de 2024), el termini és del dia 1 de febrer al 31 de maig de 2024.
Import de l’ajut

568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de tres àmbits per quadrimestre.

Previsió de publicació de les resolucions
 • ESPA primer quadrimestre
  Proposta provisional: juliol 2024
  Resolució concessió i denegació: agost 2024

 

 • ESPA segon quadrimestre
  Proposta provisional: octubre 2024
  Resolució concessió i denegació: desembre 2024
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.