Registre i inscripció d’entitats i centres

Què són els Registres d’entitats de formació?

La legislació actual en matèria de formació professional preveu l’existència de dos registres d’entitats de formació:

 • Un registre per a les entitats acreditades que poden impartir formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat
 • Un registre per a les entitats inscrites que poden impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat

Tot i això, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de desenvolupament i les aplicacions informàtiques per a cada registre, les entitats de formació es mantenen en un únic Registre.

Si voleu consultar les entitats acreditades i les inscrites en modalitat presencial a les Illes Balears, les trobareu en la pàgina web del SOIB: accés al Registre d’entitats de formació acreditades o inscrites de les Illes Balears en modalitat presencial

Si voleu consultar les entitats acreditades i inscrites en modalitat de teleformació, les trobareu en el Registre Estatal d’Entitats de Formació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE): accés al Registre estatal d’entitats de formació acreditades o inscrites en modalitat presencial i modalitat de teleformació

Quines entitats poden impartir formació per a l’ocupació?

a) Qualsevol entitat, pública o privada, que reuneixi els requisits que estableix la normativa d’aplicació.

b) Els centres públics de formació declarats centres propis:

 • Els centres de referència nacional ubicats a les Illes Balears
 • Els centres integrats de formació professional públics
 • Els centres públics del sistema educatiu que ofereixen formació professional
 • Els centres públics de formació d’adults
 • Altres centres de titularitat pública que s’hagin declarat com a centres propis
Entitats de formació acreditades o inscrites de les Illes Balears en modalitat presencial Registre estatal d’entitats de formació acreditades o inscrites en modalitat presencial i modalitat de teleformació
Quina formació professional poden impartir les entitats?
 • Especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat. Un certificat de professionalitat és un document que a les Illes Balears expedeix l’administració laboral (el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat s’estableixen per reial decret i estan vinculats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Els certificats de professionalitat es poden obtenir per la via de l’experiència laboral o per la via de la formació.
 • Especialitats formatives NO conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, que són de diversa tipologia: de reciclatge, de perfeccionament, d’actualització, de caràcter transversal (idiomes, TIC, etc.) o bé dirigides a determinats col·lectius.

Accés al Catàleg.

També podeu revisar, de forma separada, les especialitats conduents a certificats de professionalitat en la pàgina web TodoFP.

Procediment d’acreditació i inscripció en el Registre

Per poder inscriure’s en el Registre d’entitats de formació, s’han de tramitar els procediments d’acreditació o inscripció, en funció del tipus de formació per a l’ocupació que es vulgui impartir:

 • Acreditació per poder impartir especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat
 • Inscripció per poder impartir especialitats formatives NO conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat

 

 

 

En el cas de la formació per a l’ocupació en modalitat de teleformació, el procediment d’acreditació i inscripció, així com les modificacions, es tramiten des de la plataforma TELEFORMACIÓN, a la seu electrònica del SEPE. Podeu consultar-ne tota la informació en la Guia per a l’acreditació i inscripció d’entitats de formació en modalitat de teleformació.

Si teniu qualque dubte pel que fa al procediment d’acreditació o inscripció, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica certificatsdeprofessionalitat@soib.caib.es

Normativa i protocols
 1. Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.
 2. Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015.
 3. Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regulen el Registre Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació així com els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives.
 4. Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
 5. Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es despleguen el Reial decret 34/2008 i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat.
 6. Resolució de dia 26 de gener de 2023 de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova el Protocol relatiu a les acreditacions i inscripcions en el Registre d’entitats de formació per poder impartir formació vinculada al Catàleg nacional de qualificacions professionals
 7. Resolució de dia 26 de gener de 2023 de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova el Protocol relatiu a les inscripcions en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF) per poder impartir especialitats incloses en el Catàleg d’especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació dins l’àmbit laboral

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942