Registre i inscripció d’entitats i centres

Què són els Registres d’entitats de formació?

La legislació actual en matèria de formació professional preveu l’existència de dos registres d’entitats de formació:

 • Un registre per a les entitats acreditades que poden impartir formació conduent a l’obtenció de certificats de professionalitat
 • Un registre per a les entitats inscrites que poden impartir especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat

Tot i això, mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de desenvolupament i les aplicacions informàtiques per a cada registre, les entitats de formació es mantenen en un únic Registre.

Si voleu consultar les entitats acreditades i les inscrites en modalitat presencial a les Illes Balears, les trobareu en la pàgina web del SOIB: accés al Registre d’entitats de formació acreditades o inscrites de les Illes Balears en modalitat presencial

Si voleu consultar les entitats acreditades i inscrites en modalitat de teleformació, les trobareu en el Registre Estatal d’Entitats de Formació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE): accés al Registre estatal d’entitats de formació acreditades o inscrites en modalitat presencial i modalitat de teleformació

Quines entitats poden impartir formació per a l’ocupació?

a) Qualsevol entitat, pública o privada, que reuneixi els requisits que estableix la normativa d’aplicació.

b) Els centres públics de formació declarats centres propis:

 • Els centres de referència nacional ubicats a les Illes Balears
 • Els centres integrats de formació professional públics
 • Els centres públics del sistema educatiu que ofereixen formació professional
 • Els centres públics de formació d’adults
 • Altres centres de titularitat pública que s’hagin declarat com a centres propis
Quina formació professional poden impartir les entitats?
 • Especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat. Un certificat de professionalitat és un document que a les Illes Balears expedeix l’administració laboral (el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat s’estableixen per reial decret i estan vinculats al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Els certificats de professionalitat es poden obtenir per la via de l’experiència laboral o per la via de la formació.
 • Especialitats formatives NO conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, que són de diversa tipologia: de reciclatge, de perfeccionament, d’actualització, de caràcter transversal (idiomes, TIC, etc.) o bé dirigides a determinats col·lectius.

Accés al Catàleg.

També podeu revisar, de forma separada, la llista d’especialitats conduents a certificats de professionalitat en la pàgina web del SEPE.

Procediment d’acreditació i inscripció en el Registre

Per poder inscriure’s en el Registre d’entitats de formació, s’han de tramitar els procediments d’acreditació o inscripció, en funció del tipus de formació per a l’ocupació que es vulgui impartir:

 • Acreditació per poder impartir especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat
 • Inscripció per poder impartir especialitats formatives NO conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat

 

 

 

En el cas de la formació per a l’ocupació en modalitat de teleformació, el procediment d’acreditació i inscripció, així com les modificacions, es tramiten des de la plataforma TELEFORMACIÓN, a la seu electrònica del SEPE. Podeu consultar-ne tota la informació en la Guia per a l’acreditació i inscripció d’entitats de formació en modalitat de teleformació.

Si teniu qualque dubte pel que fa al procediment d’acreditació o inscripció, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica certificatsdeprofessionalitat@soib.caib.es

Normativa i protocols
 1. Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.
 2. Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015.
 3. Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regulen el Registre Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació així com els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives.
 4. Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
 5. Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es despleguen el Reial decret 34/2008 i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat.
 6. Resolució de dia 1 de setembre de 2022 de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova el Protocol relatiu a les acreditacions i inscripcions en el Registre d’entitats de formació per poder impartir formació vinculada al Catàleg nacional de qualificacions professionals
 7. Resolució de dia 1 de setembre de 2022 de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova el Protocol relatiu a les inscripcions en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF) per poder impartir especialitats incloses en el Catàleg d’especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació dins l’àmbit laboral

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942