Registre i inscripció d’entitats i centres

Què és el Registre d’entitats de formació professional per a l’ocupació?

En el Registre d’entitats de formació, hi estan inscrites les entitats que imparteixen formació professional per a l’ocupació i els centres de formació que cursen la formació i les especialitats formatives en què estan acreditades (les conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat) o inscrites (no conduents a certificats de professionalitat).

La normativa en matèria de formació professional per a l’ocupació preveu tant l’existència d’un Registre estatal d’entitats de formació professional per a l’ocupació com de registres d’entitats de formació habilitats per cada administració pública competent, que han d’estar coordinats amb el Registre estatal d’entitats de formació.

 

 

Quines entitats poden impartir formació per a l’ocupació?

a) Qualsevol entitat, pública o privada, que reuneixi els requisits que estableix la normativa d’aplicació.

b) Els centres públics de formació declarats centres propis:

  • Els centres de referència nacional ubicats a les Illes Balears
  • Els centres integrats de formació professional públics
  • Els centres públics del sistema educatiu que ofereixen formació professional
  • Els centres públics de formació d’adults
  • Altres centres de titularitat pública que s’hagin declarat com a centres propis
Quina formació poden impartir les entitats?

La formació professional per a l’ocupació té per objecte oferir a les persones en atur o en actiu una formació que les capaciti per al desenvolupament qualificat de les professions, amb la finalitat última d’accedir a una ocupació, requalificar-se o especialitzar-se professionalment.

Les accions formatives es duen a terme a partir d’uns programes de curs que es denominen especialitats formatives i estan relacionades en un Catàleg que manté i actualitza el SEPE.

D’entre les especialitats formatives, n’hi ha que condueixen a obtenir certificats de professionalitat, una titulació amb caràcter oficial que acredita una qualificació professional. La resta d’especialitats del Catàleg són més aviat de caràcter transversal o de reciclatge, perfeccionament, actualització (idiomes, TIC, etc.) o bé dirigida a determinats col·lectius.

També podeu revisar, de forma separada, la llista d’especialitats conduents a certificats de professionalitat en la pàgina web del SEPE.

Procediment d’acreditació i inscripció en el Registre

Per poder inscriure’s en el Registre d’entitats de formació, s’han de tramitar els procediments d’acreditació o inscripció, en funció del tipus de formació per a l’ocupació que es vulgui impartir:

  • Acreditació per poder impartir especialitats formatives conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat
  • Inscripció per poder impartir especialitats formatives NO conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat

 

 

 

En el cas de la formació per a l’ocupació en modalitat de teleformació, el procediment d’acreditació i inscripció, així com les modificacions, es tramiten des de la plataforma TELEFORMACIÓN, a la seu electrònica del SEPE. Podeu consultar-ne tota la informació en la Guia per a l’acreditació i inscripció d’entitats de formació en modalitat de teleformació.

Si teniu qualque dubte pel que fa al procediment d’acreditació o inscripció, podeu enviar un correu a l’adreça electrònica certificatsdeprofessionalitat@soib.caib.es

Normativa i protocols

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942