Registre d’entitats d’orientació professional

Quina finalitat té el registre d’entitats d’orientació professional i els serveis complementaris?
La finalitat del Registre és tenir un coneixement actualitzat i ordenat de les entitats i els serveis que actuen en l’àmbit dels serveis d’orientació professional i dels serveis complementaris dins el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com servir d’eina als efectes de planificació, gestió i de programació dels recursos i permetre el seguiment i el control dels serveis acreditats.

El Registre d’entitats i serveis d’orientació professional i serveis complementaris té caràcter administratiu, públic i únic, i s’adscriu al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Qui es pot inscriure en el Registre d’entitats d’orientació professional i serveis complementaris?
Aquest registre és d’aplicació a totes les entitats que desenvolupin serveis d’orientació professional, en l’àmbit competencial del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, tant públics com privats, amb ànim de lucre o sense, que s’ubiquin o actuïn en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb independència del lloc on tenguin la seu social o el domicili legal.

Queden exclosos d’aquest registre els serveis regulats mitjançant el Reial decret 207/2019, de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d’admissió de membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya.

Així mateix, aquest Decret no és aplicable als serveis que regula el Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

Procediment d’acreditació i inscripció en el Registre

Per poder inscriure’s en el Registre d’entitats d’orientació professional i serveis complementaris, s’han de tramitar els procediments d’acreditació de serveis d’orientació.

Accessos al Registre d’entitats d’orientació professional i serveis complementaris:

 

Accfor

 

Seu electrònica

 

El procediment d’acreditació dels serveis d’orientació professionals i/o serveis complementaris i l’habilitació d’entitats s’ha d’iniciar a instància de la persona interessada mitjançant la sol·licitud d’habilitació i/o acreditació únicament per via telemàtica.

El període per presentar les sol·licituds estarà obert tot l’any.

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions és de sis mesos des de l’entrada de la sol·licitud en el registre. El venciment del termini màxim sense haver rebut notificació expressa, legitima les persones interessades a entendre estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Per a les entitats integrants del tercer sector d’acció social, aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a la resta d’entitats l’entrada en vigor és als 6 mesos des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Modificació personal acreditat

El procediment de modificació del personal acreditat s’ha d’iniciar a instància de la persona interessada mitjançant la sol·licitud de modificació de personal únicament per via telemàtica.

Accessos al Registre d’entitats d’orientació professional i serveis complementaris:

 

Accfor

 

Seu electrònica

 

Quins serveis d’orientació professional s’acrediten?
S’acrediten serveis organitzats en unitats d’orientació

Aquestes unitats d’orientació han d’estar especialitzades en l’atenció a algun dels col.lectius següents:

a) Col·lectiu de persones en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació.

b) Col·lectiu de persones joves en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, majors de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació.

c) Col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats especials d’inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

També hi queden incloses les persones amb capacitat intel·lectual límit, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades, que hi poden accedir acreditant una acreditant una valoració d’almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i que no arribi al 33%.

d) Col·lectiu de persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d’inserció, inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació.

S’entén com a “persona amb diagnòstic de salut mental” la que acredita aquesta situació mitjançant documentació que certifica una discapacitat amb un grau igual o superior al 33% o amb la presentació d’un informe psiquiàtric emès per part de l’Àrea de Salut Mental del Servei de Salut Pública..

e) Col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i amb dificultats especials d’inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

f) Col·lectiu de persones amb discapacitat física i altres amb dificultats especials d’inserció laboral inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació amb la condició de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

g) Col·lectiu de persones recluses de segon i tercer grau i ex-recluses o amb mesures alternatives i amb dificultats especials d’inserció laboral inscrites al SOIB com a demandants d’ocupació. Les persones recluses de segon grau estan exemptes d’estar inscrites al SOIB.

Entitats registrades
Normativa i protocols
Contacte amb el Registre d'entitats d'orientació professional

Per a qualsevol dubte sobre el Registre d’entitats d’orientació professional vos podeu dirigir a:

Servei d’orientació i intermediació 2.

Adreça electrònica: resop@soib.caib.es

Telèfon: 971 17 70 00. Ext. 63879 (Vanessa Vich) Ext. 64103 (Ramona Salvá)