Programes del SOIB cofinançats pel Fons Social Europeu Plus (FSE+)

L’estratègia del Programa FSE+ de les Illes Balears 2021-2027 (PIBAL FSE+) es va elaborar tenint en compte les necessitats i reptes que existeixen a nivell regional definits en el diagnòstic territorial elaborat per a la identificació de les prioritats d’inversió. Així, les actuacions del SOIB cofinançades per el Fons Social Europeu Plus (FSE+) s’emmarquen en les prioritats següents:

1. Ocupació, adaptabilitat, emprenedoria i economia social

2. Inclusió social i lluita contra la pobresa

5. Ocupació juvenil

1. Ocupació, adaptabilitat, emprenedoria i economia social
Objectiu específic:
Millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de totes les persones demandants d’ocupació, i en particular de les persones joves – especialment a través de l’aplicació de la Garantia Juvenil -, de les persones en atur de llarga durada i els grups desfavorits en el mercat laboral, i de les persones inactives, així com mitjançant la promoció de l’ ocupació per compte propi i l’ economia social.

Programes d’activació per a l’ocupació:

La manca d’oportunitats d’ocupació constitueix un dels principals problemes del mercat laboral a les Illes Balears, que s’ha vist agreujada després de la crisi econòmica com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19. Per això, es fomentarà la contractació laboral de les persones a través de diferents programes de millora de l’ocupabilitat a través de la contractació temporal entre els quals destaquen els següents:

– Millora de l’ocupabilitat de persones en atur de llarga durada. Línia 2 SOIB Reactiva (majors de 30 anys en atur de llarga durada)

Es fomentarà la contractació de persones en situació d’atur de llarga durada en el marc de la col·laboració amb els ens locals. Per a això, es concediran subvencions per a la contractació d’aquestes persones amb l’objectiu que millorin la seva ocupabilitat i les possibilitats de la posterior inserció laboral. Aquesta ocupació proporcionarà una millora de les habilitats professionals i adquisició d’experiència en activitats d’utilitat pública o d’interès social.

Paral·lelament, aquestes persones seguiran un procés formatiu i/o d’orientació laboral per afavorir la seva posterior inserció en el mercat laboral ordinari.

Inversió programada: 3.570.000 €

Ajuda FSE+: 2.142.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Reactiva 2023     SOIB Reactiva 2022     SOIB Reactiva 2021

– Millora de l’ocupabilitat de dones víctimes de violència masclista. SOIB Dona

El principal objectiu és la inserció laboral de les dones víctimes de violència masclista que es trobin en situació d’atur. Per això, es donarà suport a la contractació d’aquest col·lectiu a les quals se’ls oferirà un lloc de treball als Ajuntaments, Consells Insulars, empreses públiques i organitzacions sense ànim de lucre.

D’aquesta manera, s’afavorirà de manera directa la independència econòmica i l’apoderament de les dones que participin en aquest programa, alhora que reforça les possibilitats d’una posterior inserció laboral estable.

A més, rebran orientació i el suport específic de la xarxa de tutorització del SOIB. Això suposa un reforç personal i psicològic, impulsant la seva independència.

Inversió programada: 4.000.000 €

Ajuda FSE+: 2.400.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Dona 2022-2024     SOIB Dona 2021

2. Inclusió social i lluita contra la pobresa
Objectiu específic:
Fomentar la inclusió activa amb l’objecte de promoure la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la participació activa, i millorar l’ocupabilitat, en particular per als grups desfavorits.

Itineraris integrals d’inserció. Concertació Serveis d’Orientació Professional (SOP) + Itineraris Integrals d’Inserció

Inversió programada: 38.200.000 €

Ajuda FSE+: 22.920.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Itineraris Integrals d’Inserció 2023 i 2024     SOIB Itineraris Integrals d’Inserció 2021 i 2022

Concert per a la prestació del Servei d’Orientació Professional (SOP)

5. Ocupació juvenil
Objectiu específic:
Millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de totes les persones demandants d’ocupació, i en particular de les persones joves – especialment a través de l’aplicació de la Garantia Juvenil -, dels aturats de llarga durada i els grups desfavorits en el mercat laboral, i de les persones inactives, així com mitjançant la promoció de l’ ocupació per compte propi i l’economia social.

En el marc de l’Ocupació Juvenil, es definiran mesures per afavorir l’adquisició d’experiència professional de persones aturades menors de 30 anys per tal de facilitar la seva inserció en el mercat laboral. Es fomentarà la contractació d’aquestes persones joves en situació d’atur a través de subvencions per a l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre les administracions locals de les Illes Balears i les entitats dependents o vinculades. També es disposarà d’una línia específica per a la contractació de joves en el sector públic instrumental de la CAIB (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i a la Universitat de les Illes Balears. Aquesta ocupació proporcionarà una millora de les habilitats professionals i adquisició d’experiència de les persones participants en activitats d’utilitat pública o d’interès social. Paral·lelament, aquestes persones podran seguir un procés d’orientació laboral per afavorir la seva posterior inserció en el mercat laboral ordinari. L’ objectiu és augmentar les seves oportunitats d’ inserció en llocs vinculats amb el seu perfil acadèmic i professional.

Entre les actuacions que s’executaran en aquest Objectiu Específic destaquen les següents:

– Programes de contractació per a l’adquisició d’una primera experiència laboral per part de persones joves desocupades, menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau mitjà i superior acreditada i que no tenen experiència laboral relacionada amb la formació cursada. SOIB Jove Qualificats Pendent de publicació.

En aquest cas, la principal dificultat de les persones no és tant l’accés a una ocupació, si no a una ocupació lligada amb la seva formació, on no aconsegueixen aquesta ocupació per falta d’experiència. Així doncs, la taxa de sobreeducació de les persones joves és la més gran d’Europa, i en el cas de Balears, aquesta arriba al 50%. Per tot això, aquest programa se centra a oferir a les persones joves aturades amb estudis d’FP o superior una experiència laboral lligada a la formació per trencar la barrera que suposa la manca d’experiència professional.

Inversió programada: 12.660.000 €

Ajuda FSE+: 7.596.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Jove: Qualificats Sector Públic, Universitat i entitats locals 2024

– Programes de contractació per a l’adquisició d’una primera experiència laboral per part de persones joves desocupades, menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb estudis bàsics obligatoris com a màxim. Línia 1 SOIB Reactiva (menors de 30 anys, en situació de desocupació)

L’objectiu és establir un programa d’experiència professional per a aquest tipus de joves que no volen seguir estudiant. Atès que no tenen estudis professionals per tenir una trajectòria laboral correcta, se’ls ha d’oferir una experiència professional perquè adquireixin soft skills i experiència en el maneig d’una feina.

El jovent amb nivells educatius baixos són els que presenten taxes d’atur més altes, raó per la qual és imprescindible que disposin d’oportunitats d’ocupació perquè adquireixin experiència laboral que els ajudi a mantenir més tard una ocupació estable en el mercat ordinari.

Inversió programada: 4.220.000 €

Ajuda FSE+: 2.532.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Reactiva 2023     SOIB Reactiva 2022     SOIB Reactiva 2021

– Programes mixtos d’ocupació i formació. SOIB Jove Formació i Ocupació

Els programes mixtos d’ocupació i formació són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació i aprenentatge.

L’actuació es dirigirà a joves aturats majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garants Juvenil. L’ objecte d’aquests programes és millorar les seves aptituds i competències professionals alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

Inversió programada: 4.000.000 €

Ajuda FSE+: 2.400.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Formació i Ocupació per al 2023     SOIB Formació i Ocupació per al 2022

– Itineraris d’inserció sociolaboral per a joves en risc d’exclusió social.

Concertació Serveis d’Orientació Professional (SOP) + Itineraris Integrals d’Inserció per a joves

S’executaran itineraris integrats d’inserció de persones joves en risc d’exclusió social mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d’ajut individual, personalitzat i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular. Cada persona participant tindrà un pla de treball que recollirà totes aquelles accions necessàries dins de l’itinerari per aconseguir la inserció laboral (informació, formació, intermediació, ocupació, etc.).

Aquests programes disposen d’una metodologia que integra itineraris d’orientació laboral amb programes de formació, normalment lligats a certificats de professionalitat per dotar-los de qualificació professional. Per tant, són programes molt enfocats a identificar-se amb programes de segona oportunitat, on les entitats disposen de mitjans de reclutament de les persones joves i que els ofereixen programes de formació.

Inversió programada: 23.200.000 €

Ajuda FSE+: 13.920.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Itineraris Integrals d’Inserció 2023 i 2024     SOIB Jove Itineraris Integrals d’Inserció 2021 i 2022

Concert per a la prestació del Servei d’Orientació Professional (SOP)

Objectiu específic:
Promoure la igualtat d’accés a una educació i una formació de qualitat i inclusives i la seva culminació, en particular per als grups desfavorits, des de l’ educació infantil i cures de la primera infància, passant per l’educació i la formació generals i professionals, fins a l’educació superior, així com l’educació i l’aprenentatge de les persones adultes, facilitant també la mobilitat per a l’aprenentatge per a tothom i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

La finalitat d’aquest Objectiu Específic és promoure la igualtat d’accés a una educació i una formació de qualitat per a les persones joves de les Illes Balears, així com adaptar les seves capacitats a les demandes del mercat laboral. Entre les actuacions que s’executaran en aquest Objectiu Específic destaquen les següents:

– Programes de Segona Oportunitat. Beques d’Èxit per a menors de 30 anys en situació de desocupació

Les Illes Balears presenten una elevada taxa d’abandonament escolar, així com un nombre elevat de joves que ni estudien ni treballen. Per reduir aquestes taxes es desenvoluparan Programes de Segona Oportunitat. Aquests programes consisteixen en una sèrie d’ajuts econòmics destinats a joves menors de 30 anys, inscrits com a beneficiaris en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, perquè tornin al sistema educatiu, per cursar amb aprofitament:

– Cursos de 2n, 3r i 4t d’Educació Secundària de persones adultes (ESPA) als centres educatius de Persones Adultes de les Illes Balears
– Cicles de formació professional de grau mitjà o superior sostinguts amb fons públics de la CAIB per incentivar el retorn al sistema educatiu.

Aquests programes s’ estableixen com a programes d’acompanyament econòmic per incentivar que les persones aturades que han abandonat els estudis tornin al sistema educatiu per bé finalitzar els seus estudis obligatoris bàsics, bé per desenvolupar estudis de formació professional reglada, o per realitzar formació professional per a l’ocupació. La mesura està dissenyada perquè l’incentiu econòmic que es rep per formar-se només es rebi en el cas que la persona aturada finalitzi el curs en qüestió, de manera que els imports econòmics es desemborsen si es finalitza amb èxit la formació.

Inversió programada: 2.000.000 €

Ajuda FSE+: 1.200.000 €

Accés informació convocatòries:     SOIB Jove Beques d’Èxit ESPA i FP 2022-2025     SOIB Jove Beques d’Èxit ESPA i FP 2021-2022