Informació i accés a les ofertes per a alumnat-treballador per als programes mixts SOIB Formació i Ocupació

ag. 21, 2023

Què són els projectes mixts de Formació i Ocupació?

Són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació en alternança.
L’objectiu d’aquests projectes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen, alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

Quines línies d’ajuda tenen?

Línia 1: per a joves de 16 a 29 anys, en situació de desocupació i amb inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més.

Quina durada tendran els contractes?
De 6 a 12 mesos, en funció del projecte que presenti cada entitat. La data d’inici dels projectes ha d’estar compresa entre l’1 de juliol i el 15 de desembre de 2022.
Quins requisits s'han de complir?

Per accedir als programes mixts d’ocupació i formació, les persones candidates hauran de reunir els requisits següents:
• Estar inscrit o inscrita i en situació d’ALTA o suspensió com a demandant d’ocupació amb situació laboral de DESOCUPACIÓ al SOIB
• Complir amb els requisits per l’accés al contracte de formació i aprenentatge en el marc dels programes públics d’ocupació i formació (article 11.2 i disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre):
• Complir amb els criteris d’accés exigits per a cada nivell del certificat de professionalitat (article 20 del Reial decret 34/2008)
• Complir amb els requisits d’accés detallats en el programa formatiu de la resta d’especialitats formatives programades al projecte.
• Estar inscrit o inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i complir amb els requisits en el cas de la línia 1 de joves de 16 anys o més i menors de 30.

Quins criteris de prioritat s’aplicaran en la selecció de l’alumnat – treballador?

Amb caràcter general i sempre que es compleixin amb els requisits exigits, tendran prioritat en la selecció les persones en les quals concorrin alguna de les circumstàncies següents:
• Es considera com a criteri prioritari de selecció la condició de víctima de violència de gènere tal com estableix l’article 6 del Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el programa d’inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere.(*)
Tendran preferència les persones desocupades que tinguin menors a càrrec o familiars dependents (article 27.c) de la Llei 8/2018, de 31 de juliol)

(*) Si tens acreditada la condició de dona víctima de violència masclista, però no ho has comunicat mai al SOIB o no tens del document de proposta d’una orientadora de la xarxa de tutores per a víctimes de violència masclista del SOIB, has de fer una petició a través del formulari 24·7 indicant PROGRAMES MIXTS i el número de l’oferta o les ofertes a què t’has presentat.

Línia 1. Joves de 16 a 29 anys, en situació de desocupació i amb inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Accedeix a les ofertes de la línia 1 Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum.

ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.

Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més

Accedeix a les ofertes de la línia 2 Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum.

ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.