Informació i accés a les ofertes per a alumnat-treballador per als programes mixts SOIB Formació i Ocupació

maig 28, 2024

Què són els projectes mixts de Formació i Ocupació?

Són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació en alternança.
L’objectiu d’aquests projectes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen, alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

Quines línies d’ajuda tenen?

Línia 1: per a joves de 16 a 29 anys, en situació de desocupació i inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com beneficiari/a.
Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més.

Quina durada tendran els contractes?

De 6 a 12 mesos, en funció del projecte que presenti cada entitat. La data d’inici dels projectes ha d’estar entre l’1 de febrer i el 15 de desembre de 2024.

Quins requisits s'han de complir?

Per accedir als programes mixts d’ocupació i formació, les persones candidates hauran de reunir els requisits següents:
• Estar inscrit o inscrita i en situació d’ALTA o suspensió com a demandant d’ocupació amb situació laboral de DESOCUPACIÓ al SOIB*
• Complir amb els requisits per l’accés al contracte de formació en alternança en el marc dels programes públics d’ocupació i formació (article 11.2 i disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre), atenent el punt 11.3 del Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
• Complir amb els criteris d’accés exigits per a cada nivell del certificat de professionalitat (article 20 del Reial decret 34/2008)
• Complir amb els requisits d’accés detallats en el programa formatiu de la resta d’especialitats formatives programades al projecte.
• Estar inscrit o inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari/a i complir amb els requisits en el cas de la línia 1 de joves de 16 anys o més i menors de 30.

*Les persones fixes discontínues en període de no ocupació no es consideren persones desocupades, poden participar en els processos de selecció d’aquestes ofertes d’ocupació i podran ser contractades sempre que hagin extingit la seva relació laboral. Amb la finalització de la relació laboral per causa de «pas a inactivitat» no es considerarà extingida la relació laboral.  En aquests casos, s’haurà d’acreditar documentalment aquesta extinció de contracte abans del dia de la contractació.

Quins criteris de prioritat s’aplicaran en la selecció de l’alumnat – treballador?

Amb caràcter general i sempre que es compleixin els requisits mínims exigits per seleccionar les persones participants, s’ha de tenir en compte la preferència en la selecció de les persones desocupades demandants d’ocupació que duguin a terme un itinerari personalitzat d’inserció prestat pel SOIB o per les entitats col·laboradores en itineraris integrals d’inserció o els serveis d’Orientació Professional concertats, que hagin iniciat almenys un mes abans de l’acció formativa objecte d’aquesta convocatòria.
Per altre banda en cas d’empat entre les persones candidates, tindran preferència en la selecció, les candidates amb la condició de violència masclista.

Línia 1. Joves de 16 a 29 anys, en situació de desocupació i amb inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a persona beneficiària

Accedeix a les ofertes de la línia 1
Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum.

ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.

  • Llista de les entitats que fan formació dual i relació dels projectes aprovats 2023 per a menors de 30 anys. Pendent d’actualització.
Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més

Accedeix a les ofertes de la línia 2
Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum.

ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.

  • Llista de les entitats que fan formació dual i relació dels projectes aprovats 2023 per a majors de 29 anys. Pendent d’actualització.