Personal formador especialitat formativa Competències Digitals Bàsiques (IFCT45). Finalitzat termini d'inscripció
Personal formador de certificats de professionalitat. Finalitzat termini d'inscripció
 • Heu d’estar inscrits o inscrites al registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB) en la data de presentació de la sol·licitud.
 • Heu de presentar el model de sol·licitud del SOIB. El termini per a presentar les sol·licituds és el 18 de setembre.
 • Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB.
  No obstant això es poden presentar també en el Registre de la seu del SOIB (Camí Vell de Bunyola, 43, 07009 Palma demanant cita prèvia) o en qualsevol dels registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans no telemàtics, la persona interessada l’ha d’enviar escanejada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits presentats, als correus electrònics següents: crnautica@caib.es / centredelamarmenorca@gmail.com
 • Heu d’adjuntar la documentació que s’indica als criteris de baremació.
 • En cas d’empat, s’estableixen els criteris de desempat següents, que s’han de comprovar d’ofici:
  – En primer lloc, estar en situació de desocupació
  – En segon lloc, ser dona
  – En tercer lloc, la persona de major edat
  Si continua l’empat, s’ha de resoldre finalment per ordre d’entrada de la sol·licitud.
 • Els llistats provisionals es publicaran al web www.soib.es  i a xarxes socials. Les persones interessades disposaran de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions.* Després de resoldre les esmentades reclamacions, es publicaran els llistats definitius als canals indicats anteriorment.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al Centre de la Mar (Carrer c/ Ruiz i Pablo, 13. 07702 Maó) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a centredelamarmenorca@gmail.com

Mòduls dels certificats de professionalitat que s'impartiran
 
CODI DENOMINACIÓ HORES DATA INICI DATA FINAL
MF0132_2 Motors 260 09/11/2020 08/02/2021
MF0133_2 Sistemes Auxiliars del Motor 180 09/02/2021 31/03/2021
MF1442_3 Programació didàctica d’accions formatives 60 13/10/2020 29/10/2020
MF1443_3 Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, medis i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació 90 30/10/2020 24/11/2020
MF1444_3 Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació 100 25/11/2020 12/01/2021
MF1445_3 Avaluació del procés d’ensenyament 60 13/01/2021 01/02/2021
MF1446_3 Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació 30 02/02/2021 09/02/2021
MF0733_1 Seguretat i primers auxilis a bord (Formació Bàsica) 89 09/11/2020 24/11/2020
MF0539_2 Navegació i comunicacions del vaixell (Patró portuari 1) 182    
MF0541_2 Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró portuari 2) 90    

 

 

Si necessites informació addicional, pots contactar amb el Centre de la Mar al telèfon 971 17 70 27 o a l’adreça electrònica centredelamarmenorca@gmail.com