Accés als processos de selecció i ofertes vigents de personal formador per al Centre de la Mar de Menorca

febr. 15, 2022

NOVETAT. Publicada la llista definitiva de personal formador pel mòdul formatiu MF0541_2 – Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró Portuari II). Oferta 0842
Publicada la llista provisional de personal formador pel mòdul formatiu MF0541_2 – Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró Portuari II). Oferta 0842. Al·legacions fins al 11/03/2022

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 11/03/2022) perquè puguin presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà per registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13, – Maó, 07702, Menorca) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicada una oferta pública per impartir un mòdul formatiu al Centre de la Mar. Curs 2021-2022. Ref. 0842. Termini d'inscripció fins 25/02/2022
 • Docent MF0541_2 – Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró Portuari 2 – 90h). Ref. 0842

Podeu consultar l’oferta i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es fins al 25/02/2022

Publicada la llista definitiva de personal formador pel mòdul formatiu MF0541_2 – Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró Portuari II). Oferta 4188 - OFERTA DESERTA
Publicada la llista definitiva de personal formador per a l’especialitat formativa SSCE02 – Anglès A2. Oferta 4628
Publicada la llista provisional de personal formador per a l’especialitat formativa SSCE02 – Anglès A2. Oferta 4628. Al·legacions fins al 20/01/2022

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 20/01/2022) perquè puguin presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13, – Maó, 07702, Menorca) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicada la llista provisional de personal formador pel mòdul formatiu MF0541_2 – Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró Portuari II). Oferta 4188. Al·legacions fins al 20/01/2022

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 20/01/2022) perquè puguin presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13, – Maó, 07702, Menorca) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicada una oferta pública per impartir l’especialitat formativa d'Anglès nivell A2 (SSCE02) al Centre de la Mar. Curs 2021-2022. Ref. 4628. Termini d'inscripció fins 29/12/2021
 • Docent Anglès A2 (SSCE02 – 150 h). Ref. 4628

Podeu consultar l’oferta i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicada la llista definitiva de personal formador pel certificat professional TMVU0111 – Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo (Oferta 4127).
Publicada una oferta pública per impartir un mòdul formatiu al Centre de la Mar. Curs 2021-2022. Ref. 4188. Termini d'inscripció fins 17/12/2021
 • Docent MF0541_2 – Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró Portuari 2 – 90h). Ref. 4188

Podeu consultar l’oferta i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicades les llistes provisionals de personal formador pel certificat professional TMVU0111 – Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo. Oferta 4127

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 29 de novembre, inclòs) per a presentar reclamacions.*

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13. 07702 Maó) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicats els resultat definitius de la selecció de personal formador pel certificat professional TMVU0111 – Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo (Oferta 3688). OFERTA DESERTA

OFERTA DESERTA per manca de persones candidates que reuneixin els requisits establerts al BOE núm. 224, de 18 de setembre de 2013.

Publicada una oferta pública per impartir un certificat de professionalitat al Centre de la Mar. Curs 2021-2022. Finalitzat termini d'inscripció.
 • Docent TMVU0111 – Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo (Nivell 2 – 480 h). Ref. 4127

Podeu consultar l’oferta i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicada la llista definitiva de personal formador pel modul formatiu MF0233_2 Ofimàtica
Publicada la llista provisional de personal formador pel CP TMVU0111 – Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives . Oferta 3688

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 29 d’octubre, inclòs) per a presentar reclamacions.*

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13. 07702 Maó) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicades les llistes definitives de personal formador per les especialitats Retractilat d’embarcacions (TMVU02) i Operacions auxiliars en varador (TMVU01)
FINALITZAT Publicada una oferta pública per impartir un certificat de professionalitat al Centre de la Mar. Curs 2021-2022.
 • Docent TMVU0111 – Pintura, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo (Nivell 2 – 480 h). Ref. 3688

Podeu consultar l’oferta i inscriure-us al cercador d’ofertes públiques del web www.soib.es

Publicades llistes provisionals de personal formador per impartir especialitats formatives al Centre de la Mar. Curs 2021-2022.

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 7 d’octubre, inclòs) per a presentar reclamacions.*

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13. 07702 Maó) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicades les llistes definitives de personal formador per les especialitats Alfabetització Informàtica: Informàtica i Internet (FCOI02) i Competències Digitals per a Formadors (SSCE20)
FINALITZAT. Publicades dues ofertes públiques per impartir especialitats formatives al Centre de la Mar. Curs 2021-2022.
 • Docent TMVU02 – Retractilat d’embarcacions. Ref.2987
 • Docent TMVU01 – Operacions auxiliars en escar. Ref.2989
FINALITZAT. Publicades dues ofertes públiques per impartir especialitats formatives al Centre de la Mar. Curs 2021-2022.
 • Docent FCOI02, Alfabetització. Ref. 2742
 • Docent SSCE20, Competències digitals per a formadors. Ref. 2743
FINALITZAT. Procés de selecció de personal formador de certificats de professionalitat.
 • Heu d’estar inscrits o inscrites al registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB).
 • Heu de presentar el model de sol·licitud del SOIB. El termini per a presentar les sol·licituds és el 20 d’agost de 2021.
 • Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB.
  No obstant això es poden presentar també en el Registre de la seu del Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13 07703 Maó demanant cita prèvia) o en qualsevol dels registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans no telemàtics, la persona interessada l’ha d’enviar escanejada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits presentats, al correu electrònic info@centredelamar.com
 • Heu d’adjuntar la documentació que s’indica als criteris de baremació.
 • En cas d’empat, s’estableixen els criteris de desempat següents, que s’han de comprovar d’ofici:
  – En primer lloc, estar en situació de desocupació
  – En segon lloc, ser dona
  – En tercer lloc, la persona de major edat
  Si continua l’empat, s’ha de resoldre finalment per ordre d’entrada de la sol·licitud.
 • Els llistats provisionals es publicaran al web www.soib.es  i a xarxes socials. Les persones interessades disposaran de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions.* Després de resoldre les esmentades reclamacions, es publicaran els llistats definitius als canals indicats anteriorment.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13. 07702 Maó) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB per la qual es convoca un procés per confeccionar les llistes, baremar, seleccionar i contractar personal formador per impartir els diferents mòduls de certificats de professionalitat al centre propi del SOIB Centre de la Mar

Mòduls dels certificats de professionalitat que s'impartiran. Curs 2021-2022

CODI Mòdul 

DENOMINACIÓ

HORES

DATA INICI

DATA FINAL

MF0620_1

Mecanització bàsica 

90

10/01/2022

31/01/2022

MF1458_1

Manteniment bàsic de la planta propulsar màquines i equips associats instal·lats en embarcacions esportives d’esbarjo

120

01/02/2022

28/02/2022

MF1459_1

Manteniment bàsic dels sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions esportives d’esbarjo

70

02/03/2022

17/03/2022

MF1460_1

Manteniment bàsic d’aparells d’embarcacions esportives d’esbarjo

70

17/03/2022

04/04/2022

MP0345

Mòdul de pràctiques professionals no laborals

40

25/04/2022

 

MF1841_2

Preparació i protecció de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo.  

100

18/10/2021

10/11/2021

MF1842_2

Operacions d’acabat de superfícies de l’obra morta coberta, superestructura arboradura d’embarcacions esportives i d’esbarjo. 

120

10/11/2021

13/12/2021

MF1843_2

Reparacions d’elements de plàstics reforçats amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo. 

90

13/12/2021

19/01/2022

MF 1844_2

Construcció adaptació i muntatge de peces i estructura de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

90

19/01/2022

09/02/2022

MP0474

Mòdul de pràctiques professionals no laborals. 

80

14/02/2022

 

MF0539_2

Navegació i comunicacions del vaixell (Patró portuari 1)

182

04/10/2021

17/11/2021

MF0541_1

Motors de combustió interna i màquines i equips auxiliars del vaixell (Patró portuari 2)

90

22/11/2021

15/12/2021

MF0233_2

Ofimàtica

190

21/10/2021

17/12/2021

MF0162_1

Mecanització de llenya i derivats

90

22/12/2021

15/12/2021

MF0173_1

Ajustament i embalatge de mobles i elements de llenya

50

16/12/2021

12/01/2022

MF0882_1

Muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble

80

12/01/2022

01/02/2022

MP0056

Mòdul de pràctiques laborals no professionals de treballs de fusteria i moble

80

07/02/2022

18/02/2022

MF1835_2

Muntatge i manteniment dels sistemes de propulsió i govern, i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo

180

04/10/2021

10/12/2021

MF1831_2

Manteniment i instal·lació de ls sistemes de generació i acumulació d’energia elèctrica i dels motors elèctrics d’embarcacions esportives i d’esbarjo

160

13/12/2021

22/02/2022

MF1832_2

Manteniment i instal·lació dels sistemes de distribució i els circuits de corrent elèctric d’embarcacions esportives i d’esbarjo

120

23/02/2022

06/04/2022

MF1833_2

Instal·lació i reparació dels sistemes electrònics de navegació i instrumentació d’embarcacions esportives i d’esbarjo

150

07/04/2022

08/06/2022

MF1834_2

Instal·lació i reparació dels sistemes de comunicacions, socors i seguretat marítima d’embarcacions esportives i d’esbarjo

150

08/062022

29/07/2022

 

Si necessites informació addicional, pots contactar amb el Centre de la Mar al telèfon 971 17 70 27 o a l’adreça electrònica info@centredelamar.com