Accés als processos de selecció i ofertes vigents de personal formador per al Centre de la Mar de Menorca

febr. 15, 2023

NOVETAT. Publicada la llista definitiva de personal formador del moòdul dormatiu MF1456_1 Operacions auxiliars de reparació d'elements de fusta de l'embarcació. Programa de formació amb compromís de contractació (oferta 982)
Publicades les llistes provisionals de personal formador del mòdul formatiu MF1456_1 Operacions auxiliars de reparació d’elements de fusta de l’embarcació. per al programa de formació amb compromís de contractació (Oferta 982). Al·legacions fins al 13/03/2023

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 13/03/2023) perquè puguin presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà per registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13, – Maó, 07702, Menorca) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Publicada la llista definitiva de personal formador de certificats de professionalitat en el marc del programa SOIB formació amb compromís de contractació.
Publicades les llistes provisionals de personal formador de certificats de professionalitat per al programa de formació amb compromís de contractació. Al·legacions fins al 25/11/2022

Les persones interessades disposen de 3 dies hàbils (fins al 25/11/2022) perquè puguin presentar al·legacions*.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al centre de formació SOIB Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà per registre d’entrada dins el termini establert, al centre de formació SOIB Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13, – Maó, 07702, Menorca) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Iniciat el procés de selecció de personal formador de certificats de professionalitat en el marc del programa de Formació amb Compromís de Contractació, impartides en el Centre de la Mar del SOIB durant el període 2022-2023.

Heu d’estar inscrits o inscrites al registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB).

Heu de presentar el model de sol·licitud del SOIB que trobareu a la resolució adjunta al peu d’aquesta publicació. El termini per a presentar les sol·licituds és de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de que es publiqui a la pàgina web del SOIB (fins al 17 de novembre inclòs)

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB <http://www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre electrònic comú.
No obstant això es poden presentar també en el Registre de la seu del Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13 07703 Maó demanant cita prèvia) o en qualsevol dels registres que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Més informació: https://soib.es/registre/

Si la sol·licitud es presenta per mitjans no telemàtics, la persona interessada l’ha d’enviar escanejada, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits presentats, al correu electrònic info@centredelamar.com

Heu d’adjuntar la documentació que s’indica als criteris de baremació que apareixen a la resolució adjunta al peu d’aquesta publicació.

En cas d’empat, s’estableixen els criteris de desempat següents, que s’han de comprovar d’ofici:
– En primer lloc, estar en situació de desocupació
– En segon lloc, ser dona
– En tercer lloc, la persona de major edat
Si continua l’empat, s’ha de resoldre finalment per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Els llistats provisionals es publicaran al web www.soib.es i a xarxes socials.
Les persones interessades disposaran de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions.* Després de resoldre les esmentades reclamacions, es publicaran els llistats definitius als canals indicats anteriorment.

(*) Les al·legacions es presentaran per escrit dirigides al Centre de la Mar, indicant el motiu de l’al·legació. El document es presentarà amb registre d’entrada dins el termini establert, al Centre de la Mar (Carrer Ruiz i Pablo, 13. 07702 Maó) o a qualsevol punt de l’Administració que actuï com a Registre General. La documentació presentada s’ha d’enviar per correu electrònic, escanejada, a info@centredelamar.com

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB per la qual s’aprova el procés de selecció dels formadors per impartir les accions formatives programades dins el marc de la Convocatòria de subvencions 2020-2022. Programa SOIB Formació i Compromís de contractació. Centre propi del SOIB Centre de la Mar.

 

Si necessites informació addicional, pots contactar amb el Centre de la Mar al telèfon 971 17 70 27 o a l’adreça electrònica info@centredelamar.com