LÍNIA 7 (ajuts de conciliació) beques formatives per a alumnat de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB

Requisits

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.
b) Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el SOIB el dia d’inici de cada acció formativa.
c) Tenir al seu càrrec fills o filles menors de 12 anys o familiars dependents fins al segon grau, i compleixin els requisits següents:

  • No haver rebutjat ofertes d’ocupació adequades ni haver-se negat a participar en activitats de promoció, formació o reconversió professional en el termini d’un mes comptador des del moment en què s’hagi exhaurit el subsidi per desocupació o la prestació contributiva.
  • No tenir rendes de qualsevol tipus superiors al 75 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). S’ha d’entendre complert aquest requisit sempre que la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la formen, no superi el 75 % de l’IPREM, la quantia del qual s’hagi establert a l’any d’inici del curs. A aquest efecte, computen com a renda l’import dels salaris socials, les rendes mínimes d’inserció o els ajuts anàlegs d’assistència social concedits per les comunitats autònomes.
    A l’efecte de fer aquest càlcul s’entén per unitat familiar la formada per la persona sol·licitant, el cònjuge o la parella de fet i, si escau, els pares o les persones dependents i els fills menors de 26 anys, sempre que convisquin amb la persona sol·licitant.
Documentació per presentar les sol·licituds

L’alumne/a ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre (també la podeu descarregar AQUÍ). S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa i adjuntar la documentació següent:
– Annex I (Declaració de rendes dels membres de la unitat familiar) que s’inclou al model de sol·licitud.
– Fotocòpia del llibre de família
– Certificat de convivència

S’hauran d’aportar els documents següents només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica:
– Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
– Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda del Estat i amb la Seguretat Social.
– Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
– Informe de vida laboral.

On presentar les sol·licituds

L’alumne/a ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre amb els models que facilita el SOIB i que es troben a disposició de les persones interessades AQUÍ o a la Seu Electrònica de la CAIB.

Les entitats formatives hauran de penjar a l’aplicació ESOIB/ACCFOR les sol·licituds de l’alumnat a cada acció formativa, juntament amb la documentació que complementa la sol·licitud.

Una vegada fet aquest tràmit, l’aplicació de gestió generarà un document de sol·licitud (D29), el qual l’entitat haurà de completar i modificar i presentar electrònicament mitjançant el Registre de la Seu Electrònica del Govern. (Podeu generar el document D29 a l’apartat de “plantilles” de cada curs).

Posteriorment, les entitats formatives hauran de penjar el D29 registrat a l’aplicació ESOIB/ACCFOR.

Termini per presentar les sol·licituds

Des del dia següent de la publicació en el BOIB fins el 31 de març de 2026.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut
75 % de l’IPREM diari per dia d’assistència, determinat en la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a l’any d’inici del curs.
Procediment dut a terme per part del SOIB

S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i després d’haver comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

S’emeten les propostes de concessió i denegació dels ajuts i/o beques (publicació en la pàgina web del SOIB i concessió d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions).

Es dicta una resolució de concessió i pagament o denegació dels ajuts i/o beques (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.