LÍNIA 3 (dones víctimes de violència masclista) beques formatives per a alumnat de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB

Requisits

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no haver rebut beca pel mateix concepte les convocatòries anteriors.

b) Estar inscrita com a demandant d’ocupació desocupada en el SOIB el dia d’inici de cada acció formativa.

c) Ser dona víctima de violència masclista acreditada, d’acord amb l’apartat de documentació que es detalla a continuació.

Documentació per presentar les sol·licituds

L’alumna ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre (també la podeu descarregar AQUÍ). S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

S’hauran d’aportar els documents següents només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica:
– Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
– Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda del Estat i amb la Seguretat Social.
– Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
– Informe de vida laboral.
– Certificació de l’Institut Balear de la Dona acreditativa de la condició de víctima de violència masclista amb vigència el dia de la data d’inici de l’acció formativa en relació amb la qual se sol·licita l’ajut. En cas de no estar registrada a l’IBDONA com a víctima de violència masclista haurà d’aportar un dels documents següents:

  • Certificació de l’Institut Balear de la Dona acreditativa de la condició de víctima de violència masclista amb vigència el dia de la data d’inici de l’acció formativa en relació amb la qual se sol·licita l’ajut.
  • Una sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista.
  • Una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
  • Un informe del Ministeri Fiscal que assenyali l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència masclista.
  • Un informe dels serveis socials, els serveis especialitzats o els serveis d’acollida destinats a víctimes de violència masclista de l’Administració Pública competent.
On presentar les sol·licituds

L’alumna ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre amb els models que facilita el SOIB i que es troben a disposició de les persones interessades AQUÍ o a la Seu Electrònica de la CAIB.

Les dones víctimes de violència masclista podran optar entre:
– presentar les sol·licituds mitjançant el centre
– presentar la sol·licitud de manera presencial en qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local

Les entitats formatives hauran de penjar a l’aplicació ESOIB/ACCFOR les sol·licituds de les alumnes a cada acció formativa, juntament amb la documentació que complementa la sol·licitud.

Una vegada fet aquest tràmit, l’aplicació de gestió generarà un document de sol·licitud (D29), el qual l’entitat haurà de completar i modificar i presentar electrònicament mitjançant el Registre de la Seu Electrònica del Govern. (Podeu generar el document D29 a l’apartat de “plantilles” de cada curs).

Posteriorment, les entitats formatives hauran de penjar el D29 registrat a l’aplicació ESOIB/ACCFOR.

Termini per presentar les sol·licituds

Des del dia següent de la publicació en el BOIB fins el 31 de març de 2026.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut
– Si l’alumna finalitza l’acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apta): 13 euros pel nombre de dies d’assistència total.

– Si l’alumna finalitza l’acció formativa (mòdul) però no és apta: 10 euros per dia lectiu fins que acabi el curs.

Procediment dut a terme per part del SOIB

S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i després d’haver comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

S’emeten les propostes de concessió i denegació dels ajuts i/o beques (publicació en la pàgina web del SOIB i concessió d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions).

Es dicta una resolució de concessió i pagament o denegació dels ajuts i/o beques (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.