Darreres instruccions per a la transició cap una nova normalitat de la impartició de les accions formatives

set. 30, 2020

Tenint en compte la situació sanitària causada per la COVID-19, el BOIB ha publicat la darrera modificació de la Resolució de 14 de juliol de 2020, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears que estableix les instruccions per impartir la formació professional per a l’ocupació, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap una Nova Normalitat.

La formació professional per a l’ocupació ha de reprendre la presencialitat a partir del 25 de setembre, data de l’entrada en vigor d’aquesta Resolució. Així mateix, es podrà utilitzar l’aula virtual com a mitjà complementari i addicional per desenvolupar el procés formatiu, i es considera com a formació presencial. No obstant això, la totalitat d’una especialitat formativa no es pot fer a través d’aula virtual, i en cap cas, es podrà emprar en la modalitat de teleformació, ja que requereix la presència física de l’alumnat. El centre de formació haurà de sol·licitar al SOIB la utilització d’aula virtual perquè l’autoritzi.

Per una altra banda, si durant la impartició d’una acció formativa, entre l’alumnat o el personal formador hi ha algun cas positiu de COVID-19, el centre ha de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries. Si el curs s’ha de suspendre per complir amb la quarantena, s’haurà de notificar al SOIB i, passat aquest període, es reprendrà amb normalitat. Igualment, si ha alumnes que han d’estar aïllats, s’ha de facilitar-los la continuïtat del curs mitjançant fórmules alternatives.

L’avaluació final haurà de ser presencial, a excepció de les especialitats formatives que s’imparteixen en centres que no poden admetre alumnes per raons sanitàries.

Pel que fa a les accions de formació amb alternança amb l’ocupació i prèvia sol·licitud d’autorització, s’adoptaran fórmules alternatives i criteris de presencialitat ajustats a cada projecte en funció de la recuperació de l’activitat econòmica. Abans d’iniciar-les, el centre haurà de presentar una declaració responsable en què especifiqui que compleix amb les mesures sanitàries en relació amb els espais comuns i d’impartició de la formació i a la utilització dels equipaments i de les eines necessaris.

Respecte al mòdul de pràctiques professionals no laborals s’ha previst que, excepcionalment, i, prèvia sol·licitud al SOIB, quan el centre de formació no trobi empreses disponibles es podrà autoritzar alguna d’aquestes mesures:

  • Substituir el mòdul de pràctiques en els llocs de treball per executar un projecte vinculat a les activitats que s’havien de desenvolupar en l’entorn laboral.
  • Substituir el mòdul de pràctiques en els llocs de treball per dur a terme un lloc de treball vinculat a les ocupacions especificades en el certificat de professionalitat del mòdul, com a mínim per la mateixa durada de les hores de pràctiques.
  • Fer el mòdul de pràctiques al mateix centre de formació.

També es preveu que les entitats podran imputar les despeses necessàries per complir les obligacions sanitàries, de seguretat i neteja establertes en relació amb la COVID-19 (equips de protecció individual, material desinfectant, senyalitzacions, etc.).

Així mateix, la Resolució detalla els terminis d’execució i justificació econòmica per a cada una de les convocatòries de subvencions. També serà d’aplicació el que disposa l’article 29 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

A més a més, les persones que es trobin en situació de desocupació com a conseqüència d’un ERTO computaran com a persones treballadores ocupades a l’efecte de la liquidació econòmica de la subvenció.

Els alumnes de formació dual afectats per un ERTO o que a conseqüència de la crisi sanitària hagin suspès o rescindit el contracte podran seguir assistint a l’acció formativa.

Podeu consultar la resolució completa a la pàgina web del SOIB, a l’apartat «Normativa», secció notes informatives i resolucions de la COVID-19.