Select Page

El BOIB ha publicat la darrera resolució del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que estableix les instruccions per impartir la formació professional per a l’ocupació una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap una Nova Normalitat.

En matèria de Formació Professional per a l’Ocupació, aquesta resolució afecta les iniciatives i programes que s’iniciïn partir de dia 23 de juliol, data de l’entrada en vigor de les instruccions. 

La impartició de la formació professional per a l’ocupació s’ha de reprendre de manera presencial, no obstant això, segons l’evolució de la situació sanitària es podran plantejar fórmules mixtes d’alternança de presencialitat amb aula virtual i altres sistemes de comunicació telemàtics.

Pel que fa a les accions de formació amb alternança amb l’ocupació i prèvia sol·licitud d’autorització, s’adoptaran criteris de presencialitat ajustats a cada projecte en funció de la recuperació de l’activitat econòmica. Abans d’iniciar-les, el centre haurà de presentar una declaració responsable en què haurà d’especificar que compleix amb les mesures sanitàries en relació amb els espais comuns i d’impartició de la formació i a la utilització dels equipaments i de les eines necessaris. En el cas de les accions formatives d’idiomes de MECR, l’avaluació s’ha de fer en el moment que els centres oficials acreditats reprenguin l’activitat.

Per una altra banda, les entitats podran imputar les despeses necessàries per complir les obligacions sanitàries, de seguretat i neteja establertes en relació amb la COVID-19 (equips de protecció individual, material desinfectant, senyalitzacions, etc.).

Així mateix, a la resolució es detallen els terminis d’execució i justificació econòmica per a cada una de les convocatòries de subvencions.

També es preveu que, excepcionalment, i prèvia sol·licitud al SOIB, quan el centre de formació no trobi empreses disponibles per tal que els alumnes facin el mòdul de pràctiques no laborals, es duguin a terme en els seus centres i hi incorporin una proposta d’activitats associades a l’entorn laboral.

A més a més, les persones treballadores que es trobin en situació de desocupació com a conseqüència d’un ERTO computaran com a persones treballadores ocupades a l’efecte de la liquidació econòmica de la subvenció.

Els alumnes de formació dual afectats per un ERTO o que a conseqüència de la crisi sanitària hagin suspès o rescindit el contracte podran seguir assistint a l’acció formativa.

Podeu consultar la resolució completa a la pàgina web del SOIB, a l’apartat «Normativa», secció notes informatives i resolucions de la COVID-19.