Informació i ofertes del programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals. Convocatòria 2022

març 17, 2023

Què és el programa SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals?

SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 18 i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3.

Objecte del programa

Aquest programa pretén la contractació de joves amb l’objecte de millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Aquests joves seran contractats en un marc de col·laboració entre el SOIB i les administracions locals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Llocs de feina

S’ofereixen una gran diversitat de llocs de feina qualificada per prestar un servei o dur a terme una obra d’interès general dins els ens locals de l’administració pública de les Illes Balears (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.

Quina durada tendran els contractes?

La durada dels contractes serà de 12 mesos. Els projectes s’hauran d’iniciar dins la primera quinzena del mes d’octubre de 2022 , és a dir, de l’1 al 15 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos), excepte les contractacions vinculades al supòsit de substitució, que tindrà una duració mínima de 6 mesos i una màxima segons els temps que resti fins a completar l’any del contracte inicial.

Quins requisits s'han de complir en el moment de la contractació per accedir en aquests llocs de feina?

• Persones joves desocupades de més de 18 anys i menys de 30.
• Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
• Inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària. No es tendrà en compte si actualment estàs estudiant; més informació aquí (artícle 105. Requisits i procés d’atenció de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència). Si no hi estàs, demana cita ja per a demandes amb la teva oficina SOIB!
• Disposar d’una titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, que habilitin per a l’exercici professional i que es trobi dins els 3 anys (o 5 anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat) següents a la finalització o convalidació dels estudis.
• Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica professional (article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, atenent el punt 11.3 del reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball).

Aquests requisits es revisaran en el moment de tramitar la contractació.

On puc accedir a aquestes ofertes?

La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar un formulari d’inscripció i adjuntar la titulació acadèmica per la qual vols optar a l’oferta, juntament amb el teu currículum, on tindràs que indicar els diferents mèrits formatius i d’experiència laboral que vols que es tenguin en compte per la teva candidatura.
NOTA: Per cada oferta hauràs d’emplenar un únic formulari d’inscripció.

Accedeix a les ofertes SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. ATENCIÓ! Diàriament es poden publicar noves ofertes.

Recorda: una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, has d’esperar que l’oficina d’ocupació del SOIB que la gestiona es posi en contacte amb tu per informar-te dels pròxims tràmits que hauràs de fer.

Per a més informació accedeix a la convocatòria SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals