Informació i ofertes del programa SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals 2024

juny 19, 2024

Què és el programa SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals?

SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 18 i menors de 30 anys amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3.

Objecte del programa

Aquest programa pretén la contractació de joves amb l’objecte de millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Aquestes persones joves seran contractades per a l’execució d’obres o serveis d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i les administracions locals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Llocs de feina
S’ofereixen una gran diversitat de llocs de feina qualificada per prestar un servei o dur a terme una obra d’interès general dins els ens locals de l’administració pública de les Illes Balears (corporacions locals, consells insulars, mancomunitats i entitats locals menors), així com les entitats que en depenen o que hi estan vinculades.
Quina durada tendran els contractes?
La durada dels contractes serà de 12 mesos. Els projectes s’hauran d’iniciar entre l’1 d’abril i l’1 d’agost de 2024 (ambdós inclosos), excepte les contractacions vinculades al supòsit de substitució, que tindrà una duració mínima de 6 mesos i una màxima segons els temps que resti fins a completar l’any del contracte inicial.
Quins requisits s'han de complir en el moment de la contractació per accedir a aquests llocs de feina?
• Persones joves desocupades de més de 18 anys i menys de 30.
• Inscrites en el SOIB com a demandant d’ocupació. Si no hi estàs i és la teva primera inscripció al SOIB, pots adreçar-te a qualsevol oficina del SOIB o demanar cita prèvia per evitar esperes. Per a inscriure’t cal aportar la documentació identificativa original i en vigor: DNI/NIE, passaport o permís de conduir (per a les persones amb nacionalitat espanyola).
Si no és la primera vegada que t’inscrius, a més de les opcions anteriors, et pots inscriure al web del SOIB, a través dels tràmits en línia (accés amb certificat digital o usuari i contrasenya*) o a través de l’app mòbil del SOIB (accés amb usuari i contrasenya*).
• Disposar d’una titulació universitària o de formació professional de grau superior o de certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional (equivalents als certificats de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny ) així com les que tenguin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius, que habilitin per a l’exercici professional finalitzat dins els 3 anys (o 5 anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat) anteriors a l’inici del contracte.
• Reunir els requisits per formalitzar un contracte de formació per a la pràctica professional segons article 11.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, atenent el punt 11.3 del reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

OBSERVACIONS:

  • Les persones amb un contracte fix discontinu en període d’inactivitat no tenen la consideració de persones desocupades. No obstant això, podran participar en la selecció però en cas de ser seleccionades hauran d’acreditar l’extinció de la relació laboral abans de ser contractades.
  • Les persones seleccionades per a ser contractades en aquest programa hauran de complir TOTS els requisits en el moment de la contractació.

La selecció de les persones candidates es realitzarà tenint en compte els criteris següents:

a) Adequació de la qualificació al lloc ofert.
b) Persones desocupades que duen a terme un itinerari personalitzat d’inserció, que presta el SOIB o les seves entitats col·laboradores en itineraris integrals d’inserció, que hagi començat almenys un mes abans de la data en què l’oferta s’ha posat en difusió a la pàgina web del SOIB.
c) Valoració curricular i de les persones candidates.
d) Tenint en compte que les contractacions s’han d’ajustar preferentment als perfils professionals de les persones desocupades existents al territori, tenen preferència en la selecció les que resideixen al municipi de l’entitat local beneficiària de la subvenció.

On puc accedir a aquestes ofertes?
La selecció es farà tenint en compte els criteris d’accés que es defineixin a cada oferta. Per poder optar a les ofertes hauràs d’emplenar un formulari d’inscripció i adjuntar la titulació acadèmica per la qual vols optar a l’oferta, juntament amb el teu currículum, on tindràs que indicar els diferents mèrits formatius i d’experiència laboral que vols que es tenguin en compte per la teva candidatura.
NOTA: Per a cada oferta hauràs d’emplenar un únic formulari d’inscripció.

Accedeix a les ofertes SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. ATENCIÓ! Diàriament es poden publicar noves ofertes.

Recorda: una vegada feta la inscripció a l’oferta de feina, has d’esperar que l’oficina d’ocupació del SOIB que la gestiona es posi en contacte amb tu per informar-te dels pròxims tràmits que hauràs de fer.

Per a més informació accedeix a la convocatòria SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals

(*) Com obtenir usuari i contrasenya?

  1. Accedeix als tràmits en línia del web SOIB
  2. Introdueix el teu número de DNI/NIE i els caràcters de verificació i pitja Enviar
  3. A Servicios genéricos, entra a Gestión de usuarios i pitja Alta de nuevo usuario
  4. Introdueix el teu número de DNI/NIE i el nom d’usuari que vols i pitja Enviar
  5. Rebràs un SMS amb les indicacions per finalitzar el procés d’alta de nou usuari.

Et mostram les passes en aquest tutorial. Si tens una incidència o necessites ajuda, t’atenem a qualsevol de les oficines del SOIB.