p

Formació professional per graus A, B i C. Nivells i requisits

El sistema de formació professional està organitzat en 5 graus ascendents (A, B, C, D i E).

Dins cada grau podrà haver-hi ofertes de tres nivells de competència professional:

Competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, en què els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Aviat podràs cursar els graus A, B i C de formació professional en els centres autoritzats pel SOIB.

A

Grau A

Són micro-formacions que tenen caràcter parcial i acumulable i condueixen a l’obtenció d’una acreditació parcial de competència o microacreditació (nivell 1, 2 o 3).

Amb tots els graus A inclosos en un mòdul professional es pot aconseguir el corresponent certificat de competència del grau B.

 

Nivells i requisits d’accés

No hi ha requisits acadèmics o professionals d’accés. Abans de l’inici de la formació, el SOIB, mitjançant els centres de formació, comprovarà que les persones candidates posseeixin les habilitats comunicatives i bàsiques suficients per cursar amb aprofitament la formació.

 

A

Grau B

Són mòduls professionals i condueixen a l’obtenció d’un certificat de competència (nivell 1, 2 o 3).

Es pot aconseguir per acumulació de formació de grau A o cursant la formació de grau B.

 

 

Nivells i requisits d’accés

No hi ha requisits acadèmics o professionals d’accés. Abans de l’inici de la formació, el SOIB mitjançant els centres de formació, comprovarà que les persones candidates posseeixen les habilitats comunicatives en l’idioma de la formació, i personals i socials bàsiques suficients per cursar amb aprofitament la formació.

A

Grau C

Són un conjunt de mòduls professionals amb significació en el mercat laboral que condueix a l’obtenció d’un certificat professional (nivell 1, 2 o 3).

Aquest grau es pot obtenir bé per superació d’aquesta formació, bé per acumulació de Certificats de Competència de grau B més un període de pràctiques en empresa o organisme equiparat de 80 hores o l’exempció d’aquestes.

Nivells i requisits d’accés
Requisits nivell 1
No hi ha requisits acadèmics ni professionals. Abans de l’inici de la formació, el SOIB mitjançant els centres de formació, comprovarà que les persones candidates estiguin en possessió de les habilitats de comunicació suficients que permetin l’aprenentatge.
Requisits nivell 2
Les persones, abans d’iniciar la formació, han d’acreditar un dels requisits següents :
• Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes d’accés (veure disposició addicional cinquena)
• Certificat professional de nivell 2
• Certificat de competència inclòs en l’oferta a realitzar
• Certificat de nivell 1 de la mateixa família professional
• Haver superat un curs de formació específic preparatori per l’accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
• Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
• Estar en possessió d’un títol de Tècnic Bàsic
• Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
• Tenir acreditades les competències clau necessàries d’acord amb l’Annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat, ja sigui mitjançant la realització de proves o cursant les especialitats formatives corresponents
Requisits nivell 3

Les persones, abans d’iniciar la formació, han d’acreditar un dels requisits següents:
• Títol de Tècnic o Tècnic Superior
• Títol de batxiller o equivalent a efectes d’accés (veure disposició addicional cinquena)
• Certificat professional de nivell 3
• Certificat de competència inclòs en l’oferta a realitzar
• Certificat de nivell 2 de la mateixa família professional
• Haver superat un curs de formació específic preparatori per l’accés a cicles de grau superior en centres públics o privats autoritzats per l‘Administració educativa
• Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau superior
• Estar en possessió d’un títol de tècnic
• Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
• Tenir superats els estudis conduents al títol de Batxiller regulat per la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa
• Tenir acreditació mitjançant certificació acadèmica la superació de totes les assignatures conduents a l’obtenció del títol de Batxiller regulat par la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa, despès d’haver finalitzat el tercer curs d’aquests ensenyaments.
• Tenir acreditades les competències clau necessàries d’acord amb l’Annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat, ja sigui mitjançant la realització de proves o cursant les especialitats formatives corresponents

Forma't gratuïtament amb el SOIB per obtenir un grau d'FP

La formació de graus oferts pel SOIB és gratuïta. Podràs trobar:

a) Grau A: acreditació parcial de competència.
b) Grau B: certificat de competència.
c) Grau C: certificat professional.

Aquests graus estan organitzats per famílies professionals i nivells de competència: nivell 1, nivell 2 i nivell 3.

La formació podrà impartir-se en modalitat presencial, virtual i semipresencial.

L’oferta que tenim disponible podràs trobar-la en el nostre cercador

Habilitacions professionals

Alguns graus C permeten aconseguir diferents habilitacions, carnets o títols necessaris per exercir una ocupació.

A continuació, es relacionen les habilitacions amb els graus C corresponents i les administracions o les entitats responsables d’expedir-les​: habilitacions professionals

Mitjançant la superació amb avaluació positiva de determinats graus C, l’alumnat es pot presentar a diferents proves oficials. A continuació, pots trobar tota la informació necessària: formació de grau C vàlida per a presentar-se a proves oficials.

k

Com sol·licitar una certificació o acreditació de grau

L’alumnat que hagi realitzat la formació corresponent a graus A, B i C en un centre autoritzat per el SOIB, una vegada superada aquesta formació i prèvia sol·licitud, rebrà:

• Acreditació parcial de competència (grau A)
• Certificat de competència (grau B)
• Certificat professional (grau C)

Aquests certificats i acreditacions seran expedits pel SOIB, tindran caràcter oficial i validesa a tot el territori espanyol.

Per una altra banda, si una persona ha cursat ofertes formatives de graus en centres de la Xarxa de Centres de Formació Professional gestionats per l’administració educativa i en centres de la Xarxa de Centres de Formació Professional gestionats per l’administració laboral, el competent per expedir el certificat professional serà aquell al que pertany el centre que ha cursat la darrera formació.

Accedeix a la sol·licitud