Centres inscrits per impartir formació en el treball

Per a poder impartir formació no formal, inclosa en el Catàleg d’Especialitats Formatives, les entitats de formació han d’estar inscrites en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF).

Per a poder inscriure’s en el REEF, s’ha de tramitar el procediment d’inscripció, en funció del tipus de modalitat per impartir:

  • Modalitat presencial.
  • Modalitat teleformació: en aquesta modalitat hi ha especialitats que s’han d’impartir 100% en línia i hi ha especialitats que requereixen d’algunes tutories presencials; si com a mínim el 80% d’hores de l’especialitat s’ha de fer en línia, es considera que la modalitat és teleformació.
  • Modalitat mixta: si més del 20% d’hores de l’especialitat s’ha de fer en línia, la modalitat és mixta.
Centres inscrits per impartir especialitats del Catàleg a les Illes Balears
Què és el Catàleg d'Especialitats Formatives

El Catàleg d’Especialitats Formatives és un instrument que inclou tota la formació desenvolupada en el marc de la formació en el treball.

Els serveis públics d’ocupació, tant estatals com autonòmics, gestionen el Catàleg.

El Catàleg d’Especialitats Formatives és un instrument viu amb constants altes, baixes, modificacions i reactivacions d’especialitats formatives que permeten donar respostes a les necessitats formatives del mercat de treball.

El SOIB incorpora les especialitats formatives del Catàleg estatal a una aplicació de gestió perquè es puguin impartir a les Illes Balears:

  1. Si us interessa impartir una especialitat formativa que està d’alta a l’aplicació de gestió del SOIB, heu de fer el tràmit d’inscripció
  2. Si us interessa impartir una especialitat del Catàleg d’Especialitats Formatives que no tenim inclosa en l’aplicació de gestió del SOIB, en primer lloc, heu de remetre un correu electrònic a inscripcionscentresformacio@soib.caib.es perquè la puguem incorporar. Una vegada que l’especialitat formativa estigui d’alta, heu de fer el tràmit d’inscripció
  3. Si considerau que en el Catàleg estatal no hi ha cap especialitat formativa que doni resposta a les necessitats formatives que heu detectat, podeu sol·licitar al SOIB la inclusió d’una nova especialitat sempre justificant I motivant la necessitat de la seva creació i emplenant la documentació requerida. Podeu sol·licitar assessorament per correu electrònic a inscripcionscentresformació@soib.caib.es
Tràmit d'inscripcions (modalitat presencial)

La tramitació del procediment d’inscripció en la modalitat presencial es du a terme a través de la seu electrònica de la CAIB.

Hi ha una Guia per a la inscripció d’entitats de formació en la modalitat presencial que serveix d’ajut durant el procés.

Tràmit d'inscripcions (modalitat teleformació)

IMPORTANT. Pel que fa a la inscripció d’entitats de formació, abans d’accedir al procediment heu de llegir la Guia per a la inscripció d’entitats de formació per impartir especialitats formatives en la modalitat de teleformació, que serveix d’ajut durant el procés.

Teniu en compte:

  • Arran de la Llei 8/2013, de pressuposts generals de la CAIB per al 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de desembre 2013) sobre el règim específic de taxes, s’estableix la taxa per obertura d’expedient d’acreditació i inscripció en el Registre Estatal d’Entitats de Formació. Heu d’adjuntar el justificant de pagament de les taxes en format digital juntament amb la documentació requerida d’acord amb la Guia d’ajuda.
  • En el cas d’inscripció d’especialitats formatives en les quals en els programes formatius s’estableix durada en hores presencials, s’ha d’adjuntar una declaració responsable de disponibilitat de les instal·lacions requerides, d’acord amb el model establert pel SOIB

La tramitació del procediment d’inscripció es du a terme a través de la «aplicación Teleformación» a la seu electrònica del SEPE.

 

Tràmit d'inscripcions (modalitat mixta)

El procediment d’inscripció és el mateix que per a la modalitat de teleformació amb hores presencials.