Centres acreditats i inscrits per impartir formació professional – certificats professionals

Per a poder impartir formació del Repertori de certificats professionals, les entitats de formació han d’estar acreditades i inscrites en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF).

Per a poder acreditar-se i inscriure’s en el REEF, s’ha de tramitar el procediment d’acreditació i inscripció, en funció del tipus de modalitat per impartir:

 • Modalitat presencial
 • Modalitat teleformació
Centres acreditats i inscrits per impartir certificats professionals, en la modalitat presencial a les Illes Balears Centres acreditats i inscrits per impartir certificats professionals, en la modalitat teleformació a les Illes Balears
Repertori de certificats professionals

Els 588 certificats professionals estan ordenats en el Repertori de certificats professionals

Tràmit d'acreditacions (modalitat presencial)

La tramitació del procediment d’acreditació en la modalitat presencial es du a terme a través de la seu electrònica de la CAIB.

Hi ha una Guia per a l’acreditació d’entitats de formació en la modalitat presencial que serveix d’ajut durant el procés.

Tràmit d'acreditacions (modalitat teleformació)

IMPORTANT. Pel que fa a l’acreditació i inscripció d’entitats de formació, abans d’accedir al procediment heu de llegir la Guia per a l’acreditació i inscripció d’entitats de formació per impartir especialitats formatives en la modalitat de teleformació (en elaboració), que serveix d’ajut durant el procés.

Teniu en compte:

 • Arran de la Llei 8/2013, de pressuposts generals de la CAIB per al 2014 (BOIB núm. 181, de 31 de desembre 2013) sobre el règim específic de taxes, s’estableix la taxa per obertura d’expedient d’acreditació i inscripció en el Registre Estatal d’Entitats de Formació. Heu d’adjuntar el justificant de pagament de les taxes en format digital juntament amb la documentació requerida d’acord amb la Guia d’ajuda (en elaboració).
 • En la sol·licitud d’acreditació inicial, heu d’adjuntar-hi el justificant de pagament de les taxes en format digital escanejat juntament amb el document corresponent a la Targeta d’identificació fiscal.
 • En la sol·licitud de modificació de l’acreditació inicial per afegir una especialitat formativa addicional, heu d’adjuntar-hi el justificant de pagament de les taxes en format digital escanejat juntament amb el document acreditatiu de la titularitat o dret d’ús del centre presencial.

La tramitació del procediment d’acreditació i inscripció es du a terme a través de la «aplicación Teleformación» a la seu electrònica del SEPE.

Normativa acreditació-inscripció entitats de formació per impartir certificats professionals
 1. Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional
 2. Reial Decret 278/2023, de 11 d’abril, que estableix el calendari d’implantació del Sistema de Formació Professional establert per la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.
 3. Reial decret 1128/2003, de 5 de desembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de Qualificacions Professionals
 4. Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat
 5. Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral
 6. Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual
 7. Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es despleguen el Reial decret 34/2008 i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat
 8. Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, en desplegament del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual
 9. Resolució de dia 26 de gener de 2023 de la directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova el Protocol relatiu a les inscripcions en el Registre Estatal d’Entitats de Formació (REEF) per poder impartir especialitats incloses en el Catàleg d’especialitats formatives en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació dins l’àmbit laboral
 10. Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la qual es regulen el Registre Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació així com els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives