Ajuts per a persones desocupades majors de 30 anys que hagin cursat accions formatives finançades pel SOIB finalitzades entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 d’agost de 2021

Requisits
1. Tenir més de 30 anys el dia d’inici de l’especialitat formativa.
2. Estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant d’ocupació en atur el dia d’inici de cada acció formativa.
3. Haver estat inscrit o inscrita al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació com a demandant d’ocupació en atur durant almenys 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors al dia de la incorporació a cada acció formativa.
4. Cursar amb aprofitament (apte) una acció formativa (mòdul), d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB. En relació amb les accions formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa a una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumne/a ha d’haver assolit el certificat oficial del mateix nivell o superior de coneixement de l’idioma de l’especialitat formativa que ha cursat.
Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar i disponibles a l’apartat de convocatòries del web <www.soib.es>)

1. Sol·licitud d’acord amb el model que es troba a la web del SOIB: l’ha de presentar l’alumne o alumna i s’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

2. Només en cas que no se n’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents::

  • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
  • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social.
  • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Informe de vida laboral.
On presentar les sol·licituds
  • En el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
  • En qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • En el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat (ORVE) o accedint a la pàgina web de la CAIB // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

Termini general

  • El termini per presentar la sol.licitud comença el dia següent que acabi l’acció formativa i finalitza dos mesos després. S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

Excepció

  • En el cas d’accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans que es publiqui aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des que es publiqui al BOIB, excepte en el cas que s’hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s’acceptarà la sol·licitud ja presentada.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut
21 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i després d’haver comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2. S’emeten les propostes de concessió o denegació dels ajuts (publicació en la pàgina web del SOIB durant el termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions).

3. Es dicta una resolució d’aprovació o de denegació dels ajuts (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB).

4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942