Ajuts per a dones víctimes de violència masclista en situació d’atur que hagin cursat accions formatives finançades pel SOIB finalitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022

Requisits
 1. Tenir la condició de dona víctima de violència masclista acreditada, d’acord amb l’apartat 6.5.b) de l’annex de la convocatòria.
 2. Cursar una acció formativa d’una especialitat formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB.
 3. Estar inscrita en el SOIB com a demandant d’ocupació desocupat el dia d’inici de cada acció formativa.
 4. Finalitzar l’acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte). En relació amb les accions formatives d’anglès i alemany, en què l’avaluació es fa en una entitat acreditativa oficial, per beneficiar-se de la beca l’alumna ha d’haver assolit el certificat oficial de coneixements de l’idioma en el mateix nivell o en un de superior de l’especialitat formativa que ha cursat.
Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar també disponibles a l'apartat de convocatòries del web <www.soib.es>)

1. Sol·licitud d’acord amb el model que es troba a la web del SOIB: l’ha de presentar l’alumna i s’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

2. Només en cas que no se n’autoritzi la consulta telemàtica, els documents següents:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Hisenda de l’Estat i amb la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Informe de vida laboral.

3. Acreditació de la condició de víctima de violència masclista mitjançant un dels documents següents:

 • A través de la sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.
 • Mitjançant la resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o a través de l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.
 • A través de l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència masclista, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.
 • Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.
On presentar les sol·licituds
 • De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.
 • En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.
Termini per presentar les sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud comença l’endemà que acabi l’acció formativa i finalitza dos mesos després. S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut

13 euros per dia d’assistència al curs (només assistència diària completa).

Procediment dut a terme per part del SOIB
 1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.
 2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o de denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.
 3. Aquesta proposta s’ha de notificar mitjançant la publicació en el web del SOIB a les persones interessades, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.
 4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB ha de dictar una resolució d’aprovació o de denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).
 5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942