Programes SOIB 2014-2020 cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)

Programa operatiu FSE 2014-2020

Programació

El Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de les Illes Balears ha definit una estratègia d’intervenció que persegueix els següents objectius:

 • Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.
 • Objectiu Temàtic 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.
 • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.
Gestió i seguiment

El Servei d’Ocupacio de les Illes Balears (SOIB) contribueix a l’assoliment dels següents objectius del PO FSE promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral

– SOIB Visibles:
Aquest programa fomenta la contractació de persones majors de 35 anys en situació d’atur de llarga durada (en atur almenys 12 dels darrers 18 mesos). Es subvenciona la contractació d’aquestes persones a entitats locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats) durant 6 mesos a jornada completa. Paral·lelament, aquestes persones segueixen un procés d’orientació laboral per afavorir-ne la seva posterior inserció en el mercat laboral ordinari.

Convocatòria 2015
Convocatòria 2016

Objectiu Temàtic 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació.

– SOIB Itineraris integrals d’inserció vulnerables:
Es tracta de projectes que executen acompanyament a processos d’ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular.

Convocatòria 2014
Convocatòria 2015
Convocatòria 2017-2018
Convocatòria 2019-2020

Avaluació
La Política de Cohesió per al període 2014-2020 s’orienta a la consecució de resultats amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l’Estratègia Europa 2020.Balears compta amb un Pla d’Avaluació Específic del PO FSE que pretén millorar el disseny, l’eficàcia i l’impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió Europea.

Consultar: Avaluació del Programa Operatiu del FSE 2014-2020

Comunicació

Bones Pràctiques

El reforç de la comunicació és una condició indispensable per millorar la visibilitat de la Política de Cohesió i la seva aplicació a les Illes Balears, ressaltant les Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades.

Consultar:

 • Bones Pràctiques Direcció General de Fons Europeus. Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Govern de les Illes Balears

FSE Programa d’Ocupació Juvenil 2014-2020 (POEJ)

Normativa

 

 

 

 

Gestió i seguiment

El Servei d’Ocupacio de les Illes Balears (SOIB) contribueix a l’assoliment dels següents objectius del FSE POEJ promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 8. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació

– Itineraris integrals d’inserció joves:
Són projectes per executar itineraris integrals d’inserció del col·lectiu vulnerable JOVES en risc d’exclusió social i amb dificultats especials d’inserció laboral, majors de 16 i menors de 30 anys, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, mitjançant acompanyament a processos d’ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l’objectiu final d’incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L’objecte final d’aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació.

Convocatòria 2017-2018
Convocatòria 2019-2020

Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral

– Joves qualificats entitats locals:
Aquest programa té per objecte incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, per part d’ens locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, per executar obres o serveis d’interès social. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l’ocupabilitat en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d’aquesta manera millorar les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral.

Convocatòria 2016
Convocatòria 2017
Convocatòria 2018

– Joves qualificats sector públic:
Aquest programa té per objecte incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades, per executar obres o serveis d’interès social. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l’ocupabilitat en l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d’aquesta manera millorar les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral.

Convocatòria 2017

– Programes mixts d’ocupació i formació per a joves:
L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen (persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil) alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social per part de les entitats beneficiàries, que poden ser: òrgans, organismes autònoms i altres ens de l’Administració general de l’Estat i de la Comunitat Autònoma; entitats locals i els seus organismes autònoms, i entitats amb competència en matèria de promoció d’ocupació, dependents o assimilades, la titularitat de les quals sigui íntegrament de les entitats locals; consorcis i associacions, fundacions i d’altres entitats sense ànim de lucre.

Convocatòria 2016
Convocatòria 2017 SOIB Jove Formació i Ocupació
Convocatòria 2018 SOIB Jove Formació i Ocupació

– Beques d’èxit:
Consisteix en una sèrie d’ajuts econòmics destinats a joves menors de 30 anys, inscrits com a beneficiaris al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, perquè retornin al sistema educatiu, per a cursar amb aprofitament Formació Professional presencial a centres sostinguts amb fons públics de la CAIB, estudis de 2n, 3er i 4rt d’Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA), o accions de formació professional per a l’ocupació finançades pel SOIB.

Convocatòria 2017
Convocatòria 2018

– Orientació joves: adreçat a joves (de 16 a 29 anys) inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb un nivell formatiu com a màxim de batxillerat o CFGM. Es tracta d’un servei específic d’acompanyament per a joves, una orientació vocacional amb l’objectiu prioritari de que tornin a estudiar (formació acadèmica o formació ocupacional).

 • Informes anuals d’execució

  INFORME ANUAL D’EXECUCIÓ PERÍODE 2014-2020

  Aquest informe conté la descripció i l’anàlisi de les actuacions relatives al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), aprovat per la Comissió Europea el 12 de desembre de 2014 i la versió del qual més recent va ser aprovada el 18 de juliol de 2016, mitjançant Decisió C(2016) 4416 final.

  RESUM PER Al CIUTADÀ PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ JUVENIL 2016
  Segons disposa l’Article 50 del Reglament no 1303/2013 de la Unió Europea 1 , els Estats membres han de presentar anualment informació clau sobre l’execució dels Programes Operatius així com de tota qüestió que afecti al rendiment dels mateixos i de les mesures preses. Aquesta informació clau es presenta per mitjà de l’Informe Anual d’Execució.
  L’objecte d’aquest Annex I, és posar a la disposició del ciutadà un resum del contingut en l’Informe Anual d’Execució de l’any 2016 (IAE 2016) del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ).

 • Gestió del FSE

Avaluació

Avaluació del Programa mixt de Formació i Ocupació 2015

II avaluació de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil

L’informe conté la segona avaluació de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i en ella s’analitza l’execució, eficàcia i impacte de les mesures elegibles dins de l’EIX 5 del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 dutes a terme fins a 2017.