Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Formació i Ocupació

maig 28, 2024

Quins requisits s’han de complir

Per a la contractació per compte d’altri del personal directiu, docent i de suport pedagògic o de suport administratiu, s’ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SOIB. Igualment, sempre que el SOIB hagi duit a terme la gestió de l’oferta de feina, independentment del tipus de relació laboral amb l’entitat, s’haurà de complir amb aquest requisit d’inscripció al SOIB.

Quant al personal que ha de dur a terme tasques de formació:

El personal docent que ha d’impartir un certificat de professionalitat haurà de reunir els requisits específics que s’hi inclouen. Aquests requisits han de garantir el domini dels coneixements i tècniques relacionades amb la unitat de competència a què està associat el mòdul, a més disposar de competència docent (article 13 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener).

El personal docent que ha d’impartir especialitats formatives haurà d’acreditar que compleix amb els requisits que estableix el programa formatiu de l’especialitat formativa i el Reial decret 62/2022, de 25 de gener.

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, no serà exigible com a requisit imprescindible sinó com a mèrit l’experiència professional als formadors per impartir docència en els certificats de professionalitat regulats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret indicat, quan disposin de l’acreditació o la titulació requerida que figura en cadascun dels reials decrets, pels quals s’estableix cada certificat de professionalitat.

IMPORTANT: El personal formador que hagi d’impartir certificats de professionalitat, ha d’indicar el número de formador que consta en el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB) que regula el Decret 6/2023, de 20 de febrer. En cas de no disposar de número de formador, han d’aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits.

En el supòsit que les ofertes destinades a personal docent no fossin cobertes o cap de les persones candidates complissin  la totalitat dels requisits del certificat de professionalitat o de l’oferta, el SOIB podria emetre un certificat d’insuficiència de candidats per poder seleccionar la persona formadora que més s’aproximi a aquests requisits, d’acord amb la Instrucció 8/2022 de la directora del SOIB relativa a l’autorització excepcional de persones formadores per impartir accions formatives conduents i no conduents a certificats de professionalitat.

Accedeix a les ofertes de personal directiu, docent i de suport
Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum, a més de la documentació específica per poder acreditar els requisits.

ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.

Més informació, al BOIB de la convocatòria