Ofertes de personal directiu, docent i de suport per als programes mixts SOIB Formació i Ocupació

ag. 16, 2023

Per a la contractació del personal directiu, docent i de suport per compte d’altri, és requisit la inscripció en situació d’ALTA com a demandant d’ocupació al SOIB.

En quant al personal docent:

El personal docent que ha d’impartir un certificat de professionalitat haurà de reunir els requisits específics que s’hi inclouen. Aquests requisits han de garantir el domini dels coneixements i tècniques relacionades amb la unitat de competència a què està associat el mòdul, a més disposar de competència docent (article 13 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener).

El personal docent que ha d’impartir especialitats formatives haurà d’acreditar que compleix amb els requisits que estableix el programa formatiu de l’especialitat formativa.

Prioritàriament, s’han de contractar els docents que estiguin inscrits en el Registre de persones formadores de les Illes Balears (REFOIB) segons el Decret 18/2019, de 15 de març, pel qual es crea i es regula el Registre de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears.

Accedeix a les ofertes de personal directiu, docent i de suport Si fas vàries inscripcions a una mateixa oferta, només es tindrà en compte la darrera inscripció.

Dins cada oferta trobaràs el termini per inscriure-t’hi. En aquesta inscripció hi has d’adjuntar el currículum.

ATENCIÓ: periòdicament es publiquen ofertes noves.