Normativa Relacionada

Llei 5/2002, de 19 de juny de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Reial decret 1128/2003, de 5 de desembre, pel qual es regula el Catàleg nacional de Qualificacions Professionals.

Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per la qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació.

Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de març per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació a l’àmbit laboral.

“Reial decret Legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació”.

Reial decret 694/2017, de 3 de juliol pel que es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942