Nivells de qualificació d’especialitats formatives

Nivell 1

Competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, on els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

Nivell 2

Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3

Competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Nivell 4

Competència en un conjunt ampli d’activitats professionals complexes realitzades en una gran varietat de contextos que requereixen conjugar variables de tipus tècnic, científic, econòmic o organitzatiu per planificar accions, definir o desenvolupar projectes, processos, productes o serveis.

Nivell 5

Competència en un conjunt ampli d’activitats professionals de gran complexitat realitzats en diversos contextos sovint impredictibles que implica planificar accions o idear productes, processos o serveis. Gran autonomia personal. Responsabilitat freqüent en l’assignació de recursos, en l’anàlisi, el diagnòstic, el disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació.

Nivells d’idiomes del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües)

Nivell A1 (nivell inicial)

Pot comunicar-se a nivell elemental per satisfer les seves necessitats amb fórmules fixes; pot mantenir una conversa senzilla sobre temes personals si l’interlocutor l’ajuda.

Nivell A2 (nivell bàsic)

Pot entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.

Nivell B1 (nivell llindar)

Pot desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.

Nivell B2 (nivell avançat)

Pot entendre la majoria de textos i mantenir converses amb fluïdesa sense esforços per part de l’interlocutor.

Nivell C1 (nivell funcional)

Pot tenir èxit en gairebé tots els intercanvis comunicatius, entén el doble sentit i el rerefons cultural de l’idioma, pot treballar en la llengua estrangera.

Nivell C2 (nivell de domini)

La seva correcció és semblant a la d’un nadiu mitjà.

Requisits d’accés

Els requisits que l’alumnat ha de reunir per accedir a la formació els trobareu en el programa formatiu de cada especialitat. El programa formatiu està ubicat a l’apartat de documents.