Nivells de qualificació dels graus C de formació professional

Nivell 1

Competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, on els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

Nivell 2

Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3

Competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Requisits d’accés

Nivell 1

No hi ha requisits acadèmics ni professionals. Abans de l’inici de la formació, el SOIB mitjançant els centres de formació, comprovarà que les persones candidates estiguin en possessió de les habilitats de comunicació suficients que permetin l’aprenentatge.

Nivell 2

Les persones, abans d’iniciar la formació, han d’acreditar un dels requisits següents :
• Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes d’accés (veure disposició addicional cinquena)
• Certificat professional de nivell 2
• Certificat de competència inclòs en l’oferta a realitzar
• Certificat de nivell 1 de la mateixa família professional
• Haver superat un curs de formació específic preparatori per l’accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
• Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà
• Estar en possessió d’un títol de Tècnic Bàsic
• Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 2
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
• Tenir acreditades les competències clau necessàries d’acord amb l’Annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat, ja sigui mitjançant la realització de proves o cursant les especialitats formatives corresponents

Nivell 3

Les persones, abans d’iniciar la formació, han d’acreditar un dels requisits següents:
• Títol de Tècnic o Tècnic Superior
• Títol de batxiller o equivalent a efectes d’accés (veure disposició addicional cinquena)
• Certificat professional de nivell 3
• Certificat de competència inclòs en l’oferta a realitzar
• Certificat de nivell 2 de la mateixa família professional
• Haver superat un curs de formació específic preparatori per l’accés a cicles de grau superior en centres públics o privats autoritzats per l‘Administració educativa
• Haver superat una prova d’accés a cicles formatius de grau superior
• Estar en possessió d’un títol de tècnic
• Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 3
• Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
• Tenir superats els estudis conduents al títol de Batxiller regulat per la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa
• Tenir acreditació mitjançant certificació acadèmica la superació de totes les assignatures conduents a l’obtenció del títol de Batxiller regulat par la Llei 14/1970, de 4 d’agost, General d’Educació i Finançament de la Reforma Educativa, despès d’haver finalitzat el tercer curs d’aquests ensenyaments.
• Tenir acreditades les competències clau necessàries d’acord amb l’Annex IV del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat, ja sigui mitjançant la realització de proves o cursant les especialitats formatives corresponents