Sistema Nacional de Qualificacions Professionals

El Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel que es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals estableix a l’annex II els nivells de qualificació, dels quals la formació professional per l’ocupació acredita els nivells 1, 2 i 3; 

Nivell 1: competència en un conjunt reduït d’activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, on els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques per aplicar són limitats.

Nivell 2: competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i les tècniques pròpies, que concerneix principalment un treball d’execució que pot ser autònom en el límit de les tècniques esmentades. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Nivell 3: competència en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de manera autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Requisits d’accès

L’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, estableix els requisits d’accés a la formació dels certificats de professionalitat, i estableix també que correspon a l’Administració laboral competent comprovar que els alumnes tenguin els requisits formatius i professionals per cursar amb aprofitament la formació.

CP Nivell 1

 • No hi ha requisits d’accés i, per tant, no hi ha titulació mínima per aportar

CP Nivell 2

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2
 • Tenir un certificat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau -FP1)
 • complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específicper a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accès a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

CP Nivell 3

 • Tenir el títol de Batxiller
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat de professionalitat al qual es vol accedir
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU) 
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accès als cicles formatius de grau superior:
  • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior
  • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de gau mitjà o de grau superior
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys
 • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat

En els casos que els alumnes no comptin amb les titulacions o certificacions establertes per a l'accés als certificats de professionalitat es duran a terme proves de competència matemàtica i de comunicació en llengua castellana i en llengua catalana, en el nivell que correspongui. A més, per als que incloguin un mòdul de llengua estrangera es requeriran proves de competència en comunicació en la llengua estrangera en el nivell que pertoqui.

Per verificar amb objectivitat i rigor tècnic el compliment d'aquests requisits, els serveis públics d'ocupació han de determinar el procediment d'execució de les proves de competències clau necessàries per accedir a la formació dels certificats de professionalitat, com a part del procés de selecció dels alumnes, així com els resultats concrets que han de comprovar i els criteris per mesurar-los. Les proves es realitzaran als centres educatius per a persones adultes (CEPA).

Els alumnes aptes de les proves de competències clau obtindran un certificat on relacionin les competències clau amb avaluació positiva expedit per la Direcció del SOIB.

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942