Mesures del SOIB en matèria de formació professional per a l’ocupació, arran de la declaració de l’estat d’alarma

març 18, 2020

Adreçades a tots els centres del Registre d’entitats de formació professional  

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) va emetre el passat dimarts 17 de març una nota informativa sobre les mesures que cal adoptar per gestionar la situació i evolució del coronavirus (COVID-19).

En matèria de formació professional s’han adreçat a tots els centres del Registre d’entitats de formació professional per a l’ocupació una relació de mesures de contenció que afecten la suspensió de totes les accions formatives i els períodes d’inici, el personal del centres de formació, els mòduls de pràctiques professionals no laborals, les beques i ajuts, a més de la justificació de costs durant la declaració d’estat d’alarma.

Per una banda, se suspenen totes les accions de la formació professional per a l’ocupació, en la modalitat presencial i teleformació finançades i/o gestionades pel SOIB:

  • Accions formatives de les convocatòries aprovades pel SOIB dirigides prioritàriament a treballadors desocupats, ocupats i itineraris integrals d’inserció.
  • Accions de formació professional per a l’ocupació realitzades a centres propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears finançades pel SOIB, incloses les proves de competències clau i les actuacions de suport i tutorització realitzades en els CEPA.
  • La formació emmarcada dins les convocatòries de formació dual: sectors estratègics, col·lectius vulnerables i programes mixts.
  • Accions formatives emmarcades dins la convocatòria de formació amb compromís de contractació.
  • Accions formatives impartides en el Centre de la Mar (Menorca) i en el centre Blancadona (Eivissa).
  • Accions formatives de certificats de professionalitat i competències clau no finançada amb fons públics i autoritzades pel SOIB.

A més, també queden suspesos els mòduls de pràctiques professionals no laborals corresponents a les convocatòries relacionades abans, els quals s’hauran de reprendre o reprogramar, si escau, després de la finalització de l’estat d’alarma.

No es pot iniciar cap acció formativa durant l’estat d’alarma. Les accions que s’havien d’iniciar durant aquest període s’han de reprogramar.

Pel que fa a les accions formatives iniciades abans de la data de suspensió:

  • El centre podrà facilitar als alumnes material didàctic i de suport per continuar amb la formació de l’activitat formativa.Les absències de l’alumnat durant aquest període seran considerades assistència.
  • L’avaluació es podrà dur a terme amb els mitjans que el centre de formació tengui a l’abast.
  • L’avaluació de les especialitats formatives d’idiomes del marc comú europeu de referència de les llengües s’haurà de fer en el moment que els centres oficials acreditats reprenguin l’activitat presencial.

En relació amb el personal del centre de formació implicat en l’execució de les accions formatives, haurà de complir les directrius que els centres estableixin durant els períodes de suspensió.

Pel que fa a les beques i ajuts per motiu de discapacitat, conciliació, violència masclista, joves menors de 30 anys i persones majors de 30 anys de les accions formatives finançades pel SOIB, iniciades abans de la data de suspensió, les absències de l’alumnat es computaran com a assistències.

Respecte de la justificació de costs, la imputació de costs laborals, de lloguers d’espais i equipaments, instal·lacions i qualsevol altre que resulti ineludible per als centres de formació i empreses durant els períodes de suspensió, i que s’acrediti de forma fefaent, podran ser justificables, sense que en cap cas això suposi l’increment de la subvenció concedida.

A més, se suspenen les acciones formatives vinculades als acords formatius dels contractes de formació i aprenentatge autoritzats pel SOIB, sense que això impliqui una suspensió del contracte ni l’increment de la durada acordada. En aquests casos, la formació s’ajornarà o concentrarà de manera que es pugui impartir després de la suspensió, amb el límit en tot cas de la durada acordada en el contracte.