LÍNIA 1 (persones majors de 16 i menors de 30 anys) beques formatives per a alumnat de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB

Requisits

a) Cursar una acció formativa, de formació professional per a l’ocupació finançada pel SOIB que hagi finalitzat entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no haver rebut beca pel mateix concepte a les convocatòries anteriors.

b) Tenir més de 16 anys i menys de 30 el dia d’inici de l’acció formativa.

c) Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia d’inici de l’acció formativa.

d) Finalitzar l’acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte/a) o, en el cas de ser una persona amb discapacitat, haver finalitzat l’acció formativa. En aquest cas, ha d’estar inscrita com a persona amb discapacitat a l’oficina d’ocupació a la data d’inici del curs i fer constar aquesta condició en el full de demanda de l’acció formativa.

Documentació per presentar les sol·licituds

L’alumne/a ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre (també la podeu descarregar AQUÍ). S’ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

S’hauran d’aportar els documents següents només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica:
– Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
– Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda del Estat i amb la Seguretat Social.
– Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
– Informe de vida laboral.

On presentar les sol·licituds

L’alumne/a ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre amb els models que facilita el SOIB i que es troben a disposició de les persones interessades AQUÍ) o a la Seu Electrònica de la CAIB.

Les entitats formatives hauran de penjar a l’aplicació ESOIB/ACCFOR les sol·licituds de l’alumnat a cada acció formativa, juntament amb la documentació que complementa la sol·licitud.

Una vegada fet aquest tràmit, l’aplicació de gestió generarà un document de sol·licitud (D29), el qual l’entitat haurà de completar i modificar i presentar electrònicament mitjançant el Registre de la Seu Electrònica del Govern. (Podeu generar el document D29 a l’apartat de “plantilles” de cada curs).

Posteriorment, les entitats formatives hauran de penjar el D29 registrat a l’aplicació ESOIB/ACCFOR.

Termini per presentar les sol·licituds

Des del dia següent de la publicació en el BOIB fins el 31 de març de 2026.

No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de termini.

Import de l’ajut
– 13 euros pel nombre de dies d’assistència efectiva.
– Alumnat amb discapacitat d’aquesta línia que finalitzin l’acció formativa sense aprofitament: 5,50 euros per dia d’assistència.
Procediment dut a terme per part del SOIB

S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada finalitzada cada acció formativa i després d’haver comprovat d’ofici que la persona beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

S’emeten les propostes de concessió i denegació dels ajuts i/o beques (publicació en la pàgina web del SOIB i concessió d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions).

Es dicta una resolució de concessió i pagament o denegació dels ajuts i/o beques (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.