Instruccions per a la desescalada progressiva de la impartició de les accions formatives finançades pel SOIB

juny 9, 2020

El BOIB ha publicat avui una resolució del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que estableix les instruccions per a la desescalada progressiva que afecta la impartició de formació professional per a l’ocupació i amplia els terminis d’execució i justificació per a diverses convocatòries de subvencions.

Aquests instruccions permetran, per una banda, recuperar de manera gradual les activitats presencials vinculades amb la impartició de les accions formatives, en funció de les fases del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat del Ministeri de Sanitat i, per una altra, regular, en els casos que no sigui possible la recuperació segura, els requisits per autoritzar la modalitat presencial mitjançant «aula virtual» i/o sistemes de comunicació telemàtica.

En matèria de Formació Professional per a l’Ocupació, aquesta resolució afecta les iniciatives que s’iniciïn partir de dia 10 de juny, data de l’entrada en vigor de les instruccions.

En primer lloc, els centres de formació hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció que prevegin els establiments i els locals comercials de caràcter minorista. En concret, hauran de disposar, a l’entrada del centre, de dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. També, i abans d’iniciar cap acció formativa, hauran de presentar una declaració responsable en què confirmin que compleixen amb les indicacions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals i amb els requisits que estableixl’administració sanitària.

Per una altra banda, per facilitar la impartició de la formació, sempre respectant les mesures referides als espais de seguretat, es permetrà utilitzar espais no acreditats o inscrits del centre prèvia comunicació al SOIB. En el cas de no complir amb aquests els requisits, i no tenir centres acreditats o inscrits en la modalitat de teleformació o mixta, es podrà sol•licitar la modalitat presencial mitjançant «aula virtual» o sistemes de comunicació telemàtica.

Quant a les avaluacions finals de cada acció formativa i les tutories, s’han de fer presencialment, respectant les mesures de seguretat que estableix l’autoritat sanitària. Per fer les avaluacions, s’organitzaran torns, si es cau, i per a les tutories es requerirà cita prèvia.

En relació amb l’autorització d’aula virtual o sistemes telemàtics, les entitats hauran d’aportar la declaració responsable en la qual s’indiqui que s’ha informat tot l’alumnat i que s’ha disposat dels mitjans tècnics i didàctics suficients. El SOIB comprovarà que es compleixen els requisits i donarà l’autorització, per iniciar o reiniciar les accions formatives.

Així mateix, a la resolució es detallen els terminis d’execució i justificació econòmica per a cada unes les convocatòries de subvencions.

Per una altra banda, l’alumnat mantindrà el seu dret a rebre les beques i els ajuts corresponents de les accions formatives que finança el SOIB.

A més a més, es preveu aixecar la suspensió de la impartició del mòdul de pràctiques professionals no laborals exigides en cada certificat de professionalitat, i així, tothom acabarà el seu itinerari formatiu. També es contemplen possibles situacions excepcionals que s’hauran de sol•licitar al SOIB perquè els autoritzi.

Pel que fa a la formació dirigida prioritàriament a persones ocupades, es considera que si estan incloses en un ERTO computaran com a persones treballadores ocupades a l’efecte de la liquidació de la subvenció.

Els alumnes de formació dual afectats per un ERTO o que com a conseqüència de la crisis sanitària hagin suspès o rescindit el contracte podran seguir assistint a l’acció formativa.

Podeu consultar la resolució completa aquí