Informe d’Execucio del Pla Anual d’Avaluacio de la Qualitat, Impacte, Eficacia i Eficiencia del Conjunt del Subsistema de Formacio Professional per l’Ocupacio (SEPE)

Tal com especifica el RD 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació el subsistema de formació professional per a l’ocupació, està integrat pel conjunt d’instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i els treballadors ocupats i desocupats una formació que respongui a les seves necessitats i contribueixi al desenvolupament d’una economia basada en el coneixement.

Aquest RD dedica el capítol V a la qualitat, avaluació, seguiment i control de la formació, així en l’art. 36.2 especifica que les administracions públiques competents han de promoure, en els seus respectius àmbits, la millora de la qualitat de la formació professional per a l’ocupació, quant a continguts, durada, professorat i instal·lacions, així com mesurament dels seus resultats. L’art. 37 es centra en l’Avaluació del subsistema de formació professional per a l’ocupació.: establint que, en el marc del Sistema nacional d’ocupació, el Servei Públic d’Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes, han d’avaluar l’impacte de la formació realitzada en l’accés i manteniment de l’ocupació, i en la millora de la competitivitat de les empreses, l’eficàcia del sistema pel que fa a l’abast de la formació i l’adequació de les accions a les necessitats del mercat laboral i de les empreses, així com l’eficiència dels recursos econòmics i mitjans utilitzats.

Els SOIB  participa al grup de treball per a l’elaboració del Plan anual de evaluación de la Calidad, Impacto, Eficacia y Eficiencia del conjunto de subsistema de formación profesional para el empleo. Actualment el SEPE està elaborant l’informe d’avaluació corresponent als anys 2012-2013

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942