Formació professional en centres privats no sostinguts amb fons públics

Per poder impartir formació professional en centres privats no sostinguts amb fons públics, els centres de formació han d’estar autoritzats en la modalitat corresponent per impartir la formació sol·licitada i han d’estar inscrits en el registre de què es disposi abans de la presentació de la sol·licitud de formació no sostinguda amb fons públics.

Es podran sol·licitar graus B i C, en modalitat presencial o en modalitat virtual, i el mòdul de pràctiques professionals no laborals dels certificats de professionalitat vigents, sempre en modalitat presencial.

Tràmit de sol·licitud (modalitat presencial i modalitat virtual)

La tramitació del procediment de sol·licitud d’autorització per a les persones que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, s’ha de dur a terme a través de la seu electrònica de la CAIB. Accés al tràmit telemàtic
Les persones que no estiguin obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, poden presentar la sol·licitud d’autorització presencialment o telemàticament. Descarrega sol·licitud

Hi ha una guia per a la formació professional en centres privats no sostinguts amb fons públics que serveix d’ajut durant el procés.