Convocatòria de subvencions SOIB Jove: Qualificats Sector Públic, Universitat i entitats locals 2024

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que reuneixin els requisits per a poder signar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursats, que siguin contractades per part de les entitats que es determinen a aquesta convocatòria.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta convocatòria és la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Entitats beneficiàries

Poden presentar sol·licitud a aquesta convocatòria les entitats següents:

Línia 1:
– Les entitats públiques empresarials i les fundacions del sector públic de la CAIB
– La Universitat de les Illes Balears (UIB)

Línia 2:
Entitats locals que no hagin estat beneficiàries d’una subvenció a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2024 aprovada per Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, de 23 de novembre de 2023 (BOIB núm. 161, de 25 de novembre de 2023) i les seves entitats de dret públic dependents o vinculades.

Poden presentar sol·licitud en nom seu les entitats de dret públic que depenen dels ens locals o que hi estan vinculades i que disposen de personalitat jurídica i d’un NIF propi, que exerceixin competències administratives, en qualitat d’administració pública o en l’exercici d’autoritat pública, sempre que el projecte que s’ha de desenvolupar sigui de la seva competència i formi part de les funcions essencials de l’entitat.

Persones destinatàries

Els requisits que han de complir les persones seleccionades en el moment de la contractació són els següents:

a) Persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
b) Amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o un certificat de professionalitat de nivell 3, d’acord amb la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de qualificacions i formació professional, així com les que tenguin un títol equivalent d’ensenyaments artístics o esportius, que habiliti per a l’exercici professional, finalitzat dins els tres anys (o cinc anys, quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat) anteriors a l’inici del contracte.
c) Que compleixin els requisits per poder ser contractades mitjançant el contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis que regula l’article 11, en els punts 3 i 4, del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, modificat pel Reial decret llei 32/2021.
d) No haver estar contractada la persona en els sis mesos anteriors amb un contracte de treball subvencionat pel SOIB en qualsevol programa de foment de l’ocupació.

És indispensable que en el moment de la contractació la persona estigui inscrita com a demandant d’ocupació en el SOIB i tengui la condició de beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Si no es compleixen aquestes condicions, no es considera subvencionable la contractació que s’efectuï.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cada entitat ha de presentar una única sol·licitud per a totes les contractacions que preveu fer. Cas de presentar més d’una sol·licitud dins el termini establert es considerarà que la darrera presentada és la vàlida i que substitueix a la o les anteriors que s’hagi/n presentat.

Pressupost

El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de 10.500.000 €, compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+) en el marc del Programa FSE+ de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021-2027 i es distribueix per línies de la manera següent:

Línia 1 – Sector Públic instrumental de la CAIB i UIB: 9.500.000 €
Línia 2 – Entitats locals i dependents: 1.000.000 €

Els romanents de crèdit que puguin resultar de la línia 2 es podran aplicar, cas que sigui necessari, a la línia 1 i viceversa.

Actuacions que es subvencionen

Els costs laborals totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de contractar a jornada completa les persones joves en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada als estudis o formació cursada i per una durada d’un any.

La concessió de la subvenció es fa pel sistema de mòduls establert a la convocatòria.

Termini d'execució de les accions

La data d’inici dels contractes ha d’estar compresa entre la notificació de la resolució de concessió de la subvenció a l’entitat i el 15 de desembre de 2024 (inclòs). Per tal de facilitar les seleccions i les incorporacions al lloc de feina l’entitat pot fer les contractacions de manera escalonada, però totes les contractacions del projecte s’han de fer en el termini màxim d’un mes.

La data d’acabament serà un any després de l’inici, amb les excepcions previstes per a substitucions i els supòsits d’interrupció del còmput de la durada del contracte. La data màxima de finalització dels projectes serà el 31 de desembre de 2025, excepte per als supòsits d’interrupció del còmput de la durada del contracte a què fa referència l’article 11.4.b) de l’Estatut dels treballadors, respecte del contracte afectat per la interrupció.

Normativa

Totes les accions subvencionades en el marc d’aquesta convocatòria es regeixen per la normativa següent:

 1. Reglament (UE) 2021/1057 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s’estableix el Fons Social Europeu Plus i es deroga el Reglament (UE) 1296/2013, i se n’estableixen els objectius de l’FSE+, el seu pressupost per al període 2021-2027, els mètodes d’execució, les formes de finançament de la Unió i les normes per proporcionar-ne el finançament.
 2. Reglament (UE) 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests Fons i per al Fons d’Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l’Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats.
 3. Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell (Reglament Financer) pel que s’estableixen les normes sobre l’execució del pressupost general de la Unió.
 4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en tot allò que hi sigui d’aplicació.
 5. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la CAIB.
 6. El Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i modificat pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació.
 7. La Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’ocupació.
 8. El Reial decret 818/2021, de 28 de setembre, pel qual es regulen els programes comuns d’activació per a l’ocupació del sistema nacional d’ocupació.
 9. Ordre TES/106/2024, de 8 de febrer, per la que es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu Plus durant el període de programació 2021-2027.
 10. Ordre 16/2023, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 17 de maig de 2023, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació gestionades pel SOIB.
 11. La resta de normativa, tant nacional com de la Unió Europea, o qualsevol altra que en resulti d’aplicació (BOIB núm. 67, de 20 de maig de 2023).

En tot el que no prevegi aquesta convocatòria serà d’aplicació el que estableix l’Ordre 16/2023, de 17 de maig.

Contacte

Bústia de consulta: fomentocupacio3@soib.caib.es