Convocatòria de subvencions SOIB formació en alternança per a col·lectius vulnerables 2024-2027

L’objecte d’aquesta convocatòria per al període 2024-2027 és regular la concessió de subvencions a entitats del tercer sector, destinades a finançar el programa «SOIB Formació amb alternança per a col·lectius vulnerables». Es tracta d’un programa de formació en alternança per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió que es troben en situació d’atur. Es concreta en un conjunt d’accions i iniciatives mixtes, de formació i ocupació, amb la finalitat d’obtenir la qualificació professional de les persones participants en un règim d’alternança de l’activitat laboral a través d’un contracte de formació en alternança.
Entitats beneficiàries

Entitats del tercer sector d’acció social, tal com defineix la Llei 3/2018, de 29 de maig. Les entitats han de tenir el centre de treball on presta serveis la persona contractada en la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social que no tenguin la qualificació professional reconeguda per les titulacions o els certificats requerits per concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional. Han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació en situació de desocupació el dia abans de l’inici de l’activitat.

Es considera persona amb discapacitat la que té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, fet que s’ha d’acreditar amb el certificat emès per l’òrgan competent. Es considera persona en risc d’exclusió la que així determina l’informe emès pels serveis socials competents.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el BOIB.

Les entitats poden presentar més d’una sol·licitud, però cada sol·licitud ha de fer referència a un únic projecte.

Pressupost

El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria és de 4.500.000,00 €

Les partides del pressupost de despeses corresponents a cada una de les anualitats a què s’imputa aquesta convocatòria es financen mitjançant els fons del Ministeri de Treball i Economia Social que anualment distribueix territorialment la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

Actuacions que es subvencionen

1. Costs del personal d’unitats de suport
2. Costs dels contractes de l’alumnat treballador
3. Costs de formació
4. Cost de tutor/a d’empresa
5. Cost de coordinador/a del projecte

Termini d'execució de les accions

Els contractes de l’alumnat treballador objecte de subvenció s’han de formalitzar entre l’1 de setembre i el 7 de novembre de 2024 amb una durada màxima de tres anys. En cap cas se subvencionen les despeses de projectes iniciats abans que es dicti la resolució de concessió de la subvenció corresponent.

Normativa

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es regeixen per la normativa següent:

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i modificat mitjançant el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació.

3. Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, i la normativa de desplegament.

4. L’Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que desplega el Reial decret 1529/2012.

5. La Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’ocupació.

6. La Llei 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional.

7. El Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desplega l’ordenació del Sistema de formació professional.

8. El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

9. La Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

10. El Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

11. La Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació, modificada posteriorment.

12. L’Ordre 16/2023 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 17 de maig de 2023, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques actives d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 20 de maig de 2023).

13. La Resolució del conseller d’Educació i Universitats i del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 14 de març de 2024, mitjançant la qual s’aprova el Protocol per definir el marc de col·laboració per impartir els graus A, B i C de formació professional.

En tot el que no que no es prevegi en aquesta convocatòria hi serà d’aplicació l’Ordre 16/2023, de 17 de maig.

Contacte

Bústia de consulta: formaciodual@soib.es