Com presentar sol·licituds de beques (centres)

Les entitats formatives hauran de penjar a l’aplicació ESOIB/ACCFOR les sol·licituds de l’alumnat a cada acció formativa, juntament amb la documentació que complementa la sol·licitud.

Una vegada que l’entitat hagi fet aquest tràmit, amb l’aplicació de gestió, a l’apartat “plantilles” de cada curs, generarà un document de sol·licitud (D29), el qual l’entitat haurà de completar i modificar i presentar electrònicament mitjançant el Registre de la Seu Electrònica del Govern.

Posteriorment, les entitats formatives hauran de penjar el D29 registrat a l’aplicació ESOIB/ACCFOR.