SOIB Beques per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament cicles de grau mitjà o superior de formació professional presencial reglada (FP)

Les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, preferentment amb cita prèvia. També pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.

Curs acadèmic 2024-2025

Presentació de sol·licituds de l’1 d’octubre de 2024 al 15 de gener de 2025

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB:

 • En el cas específic d’alumnat de cicles de formació professional de 2000 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • Pel que fa a l’alumnat de cicles de formació professional de 1400 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives al primer curs o al mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2023-2024.

 • Aquesta condició no és aplicable per a alumnat matriculat amb aprofitament en el primer curs de cicles d’FP presencial en el curs acadèmic 2023-2024 que sol·licitaren una beca d’èxit.
 • Atès que la finalitat d’aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, l’alumnat al qual se l’hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2023-2024 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023 tampoc no hi té dret ara.

3. Tenir 30 o més anys el dia d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en desocupació en el SOIB el dia d’inici de les activitats lectives.

5. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia d’inici de les activitats lectives.

6. Aprofitament del curs:

 • Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny està en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.
 • En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar està en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.

 

Documentació per presentar les sol·licituds. Disponible a partir de l'1 d'octubre de 2024

(Models per descarregar en aquesta pàgina i a la seu electrònica de la CAIB)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades). Descarrega la sol·licitud Disponible a partir de l’1 d’octubre de 2024.

2. Còpia de l’imprès de matriculació

2. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds a partir de l'1 d'octubre de 2024

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 •  De manera electrònica, mitjançant el Registre la Seu Electrònica del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic, o bé accedint directament al tràmit .
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds.

El termini comença el dia 1 d’octubre de 2024 i finalitza el 15 de gener de 2025.

Import de l’ajut

L’import que s’ha de percebre, si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d’alumnat matriculat en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnat matriculat en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs.

Previsió de publicació de les resolucions
 • Proposta provisional: novembre 2025
 • Resolució: desembre 2025
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Curs acadèmic 2023-2024

Presentació de sol·licituds finalitzada.

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB:

 • En el cas específic d’alumnat de cicles de formació professional de 2000 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • Pel que fa a l’alumnat de cicles de formació professional de 1400 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives al primer curs o al mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2022-2023.

 • Aquesta condició no és aplicable per a alumnat matriculat amb aprofitament en el primer curs de cicles d’FP presencial en el curs acadèmic 2022-2023 que sol·licitaren una beca d’èxit.
 • Atès que la finalitat d’aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, l’alumnat al qual se l’hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2022-2023 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022 tampoc no hi té dret ara.

3. Tenir 30 o més anys el dia d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en desocupació en el SOIB el dia d’inici de les activitats lectives.

5. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia d’inici de les activitats lectives.

6. Aprofitament del curs:

 • Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny està en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.
 • En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar està en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.

 

Documentació per presentar les sol·licituds. Termini finalitzat.

(Models per descarregar en aquesta pàgina i a la seu electrònica de la CAIB)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades).

2. Còpia de l’imprès de matriculació

2. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds. Termini finalitzat.

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 •  De manera electrònica, mitjançant el Registre la Seu Electrònica del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic, o bé accedint directament al tràmit .
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds. Finalitzat.

El termini comença el dia 1 d’octubre de 2023 i finalitza el 15 de gener de 2024.

Import de l’ajut

L’import que s’ha de percebre, si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d’alumnat matriculat en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnat matriculat en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs.

Previsió de publicació de les resolucions
 • Proposta provisional: novembre 2024
 • Resolució: desembre 2024
Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 1 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.