SOIB Beques per a persones desocupades majors de 30 anys que cursin amb aprofitament cicles de grau mitjà o superior de formació professional presencial reglada (FP) pel curs acadèmic 2022-2023

Requisits

1. Estar matriculat o matriculada a un cicle de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB:

 • En el cas específic d’alumnat de cicles de formació professional de 2000 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives (s’hi inclouen les pràctiques formatives en centres de treball).
 • Pel que fa a l’alumnat de cicles de formació professional de 1400 hores de durada, s’han de matricular a un nombre de mòduls que sumats han de representar com a mínim 750 hores lectives al primer curs o al mòdul de pràctiques formatives en centres de treball en el curs següent.

2. No haver-se matriculat en cap estudi reglat en el curs acadèmic 2021-2022.

 • Aquesta condició no és aplicable per a alumnat matriculat amb aprofitament en el primer curs de cicles d’FP presencial en el curs acadèmic 2021-2022 que sol·licitaren una beca d’èxit.
 • Atès que la finalitat d’aquests ajuts és el retorn al sistema educatiu, l’alumnat al qual se l’hagi denegat la beca en el curs acadèmic 2021-2022 per haver-se matriculat en un estudi reglat en el curs acadèmic 2020-2021 tampoc no hi té dret ara.

3. Tenir 30 o més anys el dia d’inici de les activitats lectives.

4. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el SOIB el dia d’inici de les activitats lectives.

5. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o un altre servei públic del Sistema Nacional d’Ocupació durant almenys 4 mesos en els darrers 6 anteriors al dia d’inici de les activitats lectives.

6. Aprofitament del curs:

 • Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny està en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.
 • En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar està en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.

 

Documentació per presentar les sol·licituds (models per descarregar)

1. Sol·licitud (s’ha d’emplenar en majúscules i el número de compte no pot tenir ni corrector ni retxades). Descarrega PDF

2. Còpia de l’imprès de matriculació

2. Només en cas que no s’autoritzi la consulta telemàtica, s’hauran d’aportar els documents següents:

 • Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària Estatal i la Seguretat Social.
 • Document d’identificació nacional o document acreditatiu equivalent.
 • Vida laboral de l’alumne/a
On presentar les sol·licituds

(Podeu consultar on presentar les sol·licituds a https://soib.es/registre/)

 •  De manera electrònica, mitjançant el Registre la Seu Electrònica del Govern i hi han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <www.caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic.
 • De manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, l’Administració General de l’Estat, la resta de comunitats autònomes o les entitats que integren l’Administració local.
Termini per presentar les sol·licituds

El termini comença el dia 1 d’octubre de 2022 i finalitza el 15 de gener de 2023 o dia hàbil següent.

Import de l’ajut

L’import que s’ha de percebre, si s’assoleix la condició de poder passar del primer al segon any en el cas d’alumnat matriculat en el primer curs o s’assoleix la condició d’obtenir la titulació en el cas d’alumnat matriculat en el segon any, ha de ser de 3.834 euros per curs.

Procediment dut a terme per part del SOIB

1. El Servei de Gestió de Programes d’Ocupació 5 ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que serveixi de base per a la proposta de resolució.

2. La directora del SOIB ha d’emetre les propostes de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la llista de les persones beneficiàries proposades per atorgar la subvenció, així com les excloses, amb el motiu d’exclusió.

3. Aquesta proposta s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el web del SOIB, les quals disposen d’un termini de 10 dies hàbils per fer les al·legacions que estimin oportunes.

4. Una vegada resoltes les al·legacions, el president del SOIB, ha de dictar una resolució d’aprovació o denegació motivada i cal notificar-la en el termini de sis mesos comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi tengut entrada en el registre de l’òrgan competent per tramitar-la (publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

5. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar sense que s’hagi dictat una resolució expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada.

Previsió de publicació de les resolucions
 • Proposta provisional: novembre 2023
 • Resolució: desembre 2023

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942