Ajuts per persones joves desocupades que cursin amb aprofitament segon, tercer i quart d’Educació Secundària de Persones Adultes (ESPA) finançades pel SOIB. SOIB JOVE – Beques d’èxit

Si ets persona jove desocupada de més de 18 anys i menys de 30 anys que cursis segon, tercer i quart d’Educació Secundària de Persones Adultes (ESPA) dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Baleares, pots sol·licitar ajuts per formar-te.

Requisits:
 • Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB.
 • Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària, per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies següents:
  • No haver treballat en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
 • Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes de les Illes Balears.
Import de l’ajut:
L’import total de la beca es fixa en 568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos quadrimestrals fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre.
Presentació sol·licituds:
Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model que facilita el Servei d’Ocupació de les Illes balears i que es troba a disposició de les persones interessades en la web www.soib.es.

El termini de presentació de sol·licituds comprèn des de l’inici de cada un dels terminis de matriculació fins al 31 de març de 2019.

Els alumnes que tinguin la intenció de matricular-s’hi, tant al primer curs quadrimestral (octubre 2018-febrer 2019) com al segon curs quadrimestral (febrer-juny de 2019), podran presentar la sol·licitud de la beca d’èxit per aquest segon quadrimestre conjuntament amb la primera sol·licitud.

Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Document D52, declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (a disposició en la web del SOIB).
 • Còpia de l’imprès de matriculació al cicle formatiu de formació professional
 • L’interessat haurà d’autoritzar expressament el SOIB perquè pugui obtenir el certificat telemàtic de la Seguretat Social que acrediti que està al corrent de les seves obligacions. En cas que no ho autoritzi, haurà d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, juntament amb la sol·licitud d’ajuts.
 • La signatura de la sol·licitud d’ajuts implica l’autorització perquè el SOIB pugui obtenir de l’AEAT la informació relativa al compliment de les obligacions tributàries, llevat que la persona interessada s’hi manifesti en contra expressament. En aquest cas, ha d’aportar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració estatal, juntament amb la sol·licitud d’ajuts.
 • Declaració responsable d’acord amb el model que es troba a la web del SOIB

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí vell de Bunyola, 43, 1º – Edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942

 

 

 

 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB):

Camí Vell de Bunyola, 43, 1ª – edifici rotonda Asima

Polígon de son Castelló – 07009 Palma

Telèfon 971784991 – Fax 971784942